Bijgewerkt: 28 september 2023

Consequenties in Amstelveen na uitspraak van Raad van State over stikstof

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-11-2022

Het College B en W Amstelveen informeert u over de consequenties op de lopende ruimtelijke projecten van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de uitspraak die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 2 november 2022 heeft gedaan inzake de bouwvrijstelling stikstof.

Uitspraak Raad van State. De bouwvrijstelling stikstof voldoet niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht, waardoor deze niet meer gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Deze langverwachte uitspraak heeft tot gevolg dat bij alle lopende en toekomstige vergunningprocedures ook een stikstofberekening moet worden uitgevoerd om vast te stellen hoeveel stikstof bij de bouw (de aanlegfase) vrijkomt. De uitspraak heeft geen gevolgen voor projecten waarvoor de omgevingsvergunning inmiddels onherroepelijk is.

De bouw van die projecten kan doorgaan, maar wel kan blijken dat voor de bouw van onherroepelijk vergunde projecten toch een natuurtoestemming is vereist. De ontwikkelaar zal die toestemming dan alsnog moeten verkrijgen van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Op basis van de uitspraak geldt dus geen algehele bouwstop. Net als in de situatie vóórdat de bouwvrijstelling werd ingevoerd, blijft het mogelijk om per project onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen vanwege de uitstoot van stikstof.

Rekenmodel. Stikstofberekeningen in het kader van vergunningverlening worden uitgevoerd met de zogeheten AERIUS Calculator. Dit rekenmodel wordt ieder jaar geactualiseerd. Aanvragen moeten beoordeeld worden op basis van de actuele versie. De eerstvolgende actualisatie staat gepland voor 22 november 2022.

Consequenties projecten. In het algemeen geldt voor projecten dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor onherroepelijke natuurvergunningen (of vvgb= verklaring van geen bedenkingen). Echter bij onze projecten is hiervan geen sprake, omdat op basis van de gebruiksfase geen natuurvergunning/vvgb noodzakelijk was en omdat de aanlegfase/bouwfase vrijgesteld was.

Voor de projecten dient dus alsnog een stikstofberekening te worden uitgevoerd voor de aanlegfase, zodat bepaald kan worden of al dan niet een natuurvergunning of vvgb aangevraagd moet worden. In principe geldt dat er geen toename mag zijn van stikstof in zowel de aanlegfase (bouwfase) als gebruiksfase. Is wel sprake van een toename, dan is dus een natuurvergunning of vvgb noodzakelijk. Inmiddels is jurisprudentie die aangeeft dat een kleine toename mogelijk is onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld ten aanzien van hoeveelheid en duur dan wel kwetsbaarheid natuurgebied).

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Het plan van de Pathé bioscoop op het Stadsplein Amstelveen

Hieronder gaan wij in op de gevolgen van die ruimtelijke projecten waarop het besluit direct impact heeft, zolang de berekeningen niet zullen leiden tot een toename van stikstof (met inachtname van bovengenoemde jurisprudentie).

Bioscoop. De vaststelling van het bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop stond geagendeerd voor het raadsdebat op 9 november 2022. In de regels van dit bestemmingsplan is bij de voorwaarden m.b.t. het afgeven van een omgevingsvergunning voor bouwen het volgende lid toegevoegd: "Een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt slechts verleend indien uit de berekening volgt dat het project, naast de gebruiksfase, ook in de aanlegfase niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie of indien bij toename door Gedeputeerde Staten een natuurvergunning of een verklaring van geen bedenkingen is verleend."

In het bij dit bestemmingsplan behorende raadsvoorstel is de volgende Ambtelijke wijziging opgenomen: "De Raad van State heeft op 2 november 2022 een uitspraak gedaan inzake bouwvrijstelling stikstofberekeningen. In het kort betekent dit dat er nu ook voor de aanlegfase een stikstofberekening dient te worden uitgevoerd. Naar aanleiding van deze uitspraak is lid 3.3.7 toegevoegd in de regels." Met bovengenoemde toevoegingen aan het raadsvoorstel en de regels van het bestemmingsplan, wijzigt de planning voor de vaststelling van dit bestemmingsplan niet.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2022)

Het nieuwe flatgebouw aan de Groen van Prinstererlaan 114 in Amstelveen het Project Hollandse Meesters

Groen van Prinstererlaan 114. Het bestemmingsplan Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114 staat geagendeerd voor vaststelling door uw gemeenteraad op 14 december 2022. Net als bij het bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop, wordt een lid met gelijke tekst aan de regels toegevoegd en ook eenzelfde ambtelijke wijziging opgenomen in het raadsvoorstel. Met bovengenoemde toevoegingen aan het raadsvoorstel en de regels van het bestemmingsplan, wijzigt de planning voor de vaststelling van dit bestemmingsplan niet.Bovenkerkerweg 86. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied, Bovenkerkerweg 86 staat geagendeerd voor vaststelling door uw gemeenteraad op 1 februari 2023. Net als bij het bestemmingsplan Stadsplein Bioscoop, wordt een lid met gelijke tekst aan de regels toegevoegd en ook eenzelfde ambtelijke wijziging opgenomen in het raadsvoorstel. Met bovengenoemde toevoegingen aan het raadsvoorstel en de regels van het bestemmingsplan, wijzigt de planning voor de vaststelling van dit bestemmingsplan niet.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Artist impression van de buurt en de parkeerplaatsen aan de Haagbeuklaan met de Heilige Geestkerk na de bouw van de 57 appartementen

Haagbeuklaan 1-3. De vergunningaanvraag voor de realisatie van 57 koopappartementen en een kinderdagverblijf is ingediend. Alvorens deze ontwerpvergunning en het ontwerp bestemmingsplan (de coördinatieregeling is hier van toepassing) ter inzage kunnen worden gelegd, moet een stikstofberekening voor de bouw- en gebruiksfase worden toegevoegd. Dit leidt mogelijk tot vertraging.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Artist impression van het eerste blok zorgwoningen in Westwijk Zuidoost


Westwijk Zuid Oost. Op 30 november 2022 wordt het besluit om de coördinatieregeling voor de 113 zorgwoningen van toepassing te verklaren behandeld in uw raad. Daarna wordt het bestemmingsplan gecoördineerd met de aanvraag omgevingsvergunning in procedure gebracht. Bij de aanvraag omgevingsvergunning moet een stikstofberekening voor de bouw- en gebruiksfase worden toegevoegd. Dit leidt mogelijk tot vertraging. Scheg-Oost Voor de lopende aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 172 woningen heeft de ontwikkelaar een bureau opdracht gegeven voor een aanvullend stikstofonderzoek, waarbij ook de aanlegfase wordt berekend. Vanwege de actualisatie van de AERIUS Calculator kan een kleine vertraging ontstaan in de vergunningverlening. Voor Scheg West en Midden heeft het besluit van 2 november 2022 geen directe consequenties.

Foto Amstelveen
(Bron Trebbe - 2022)

Het bouwproject Beauve in Amstelveen. In totaal komen hier straks 44 royale stadsvilla's, 2 twee-onder- één -kap woningen en een vrijstaande woning in het hogere segment en vijf rijwoningen in het middeldure segment

Beauve (Bovenkerkerweg en Maalderij). Dit project ziet op de bouw van 52 woningen. De besluitvorming vindt plaats met toepassing van de coördinatieregeling. Recent hebben de verschillende ontwerpbesluiten, waaronder het ontwerpbestemmingsplan, ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting op 1 februari 2023 behandeld in uw raad. Voor dit project moet een aanvullende stikstofberekening worden aangeleverd. De ontwikkelaar zal dit aanleveren na actualisatie van de AERIUS Calculator. Wanneer uit de aanvullende berekening blijkt dat voor de aanleg van dit project een natuurtoestemming is vereist, dan kan nog geen besluitvorming plaatsvinden.

Foto Amstelveen
(Bron Google Earth - 2021)

Het perceel op Uilenstede 471-473 in Amstelveen, waar de bouw van het studentenhotel met 500 kamers is gepland

Student Experience. Voor het project Student Experience, een studentenhotel met 503 kamers, is de vergunning verleend, maar deze is nog niet onherroepelijk. De Raad van State doet op 28 november 2022 uitspraak of het ingestelde beroep tegen deze vergunning al dan gegrond is. Als dit beroep ongegrond wordt verklaard zal, alvorens de vergunning onherroepelijk wordt, met spoed een stikstofberekening moeten worden uitgevoerd om vast te stellen hoeveel stikstof bij de bouw (de aanlegfase) vrijkomt.

Foto Amstelveen
(Bron Rijkswaterstaat - 2021)

Het A9 project ter hoogte van Amstelveen

A9. Voor het project A9 geldt dat de stikstof beoordeling is betrokken bij het Tracébesluit in 2017. Bij het verlenen van de omgevingsvergunningen (door de Omgevingsdienst) verwachten wij geen problemen. Wel hebben wij Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst gevraagd om eventuele gevolgen van de uitspraak van de Raad van State in beeld te brengen.

Tot slot. In deze brief hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de bouwvrijstelling stikstof voor de vergunningprocedure bij lopende ruimtelijke projecten van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. De gevolgen van deze uitspraak voor alle overige nog te nemen (vergunning)besluiten zijn hier niet in opgenomen. Dit zal wellicht ook bij die projecten tot mogelijke vertraging leiden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.