Bijgewerkt: 5 december 2022

Dalende capaciteit van de politie in de regio Amsterdam-Amstelland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-07-2017

Mevrouw Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen heeft deze brief aan Politie Eenheidsleiding Amsterdam Hoofdcommissaris P.J. Aalbersberg op de website van de gemeente Amstelveen gepubliceerd op 7 juli 2017:

'Geachte heer Aalbersberg,

De trend van dalende veiligheidscijfers is een heugelijke. Echter is dit geen vanzelfsprekendheid, zeker daar, waar de druk op gemeenten en politie door lokale- maar ook internationale ontwikkelingen toeneemt. De ambities, onder andere uitgesproken in het Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 en de tussentijdse evaluatie 2017, staan in schril contrast met de dalende capaciteit van de politie in de regio Amsterdam-Amstelland.

Mede hierdoor maak ik mij zorgen over het afhandelen van diverse zaken in mijn gemeente, dit onder mijn verantwoordelijkheid, of die van de officier van justitie. Dit is tevens in soortgelijke bewoordingen onlangs aangegeven door mijn collega in Amsterdam in zijn brief naar de commissie AZ ter begeleiding van de tussentijdse evaluatie van het Regionaal Veiligheidsplan. Bovengenoemde zorgen bereiken mij ook van mijn collega’s uit de regio en ik mag u dan ook deze brief mede namens hen doen toekomen.

Ik stel u graag voor om periodiek, in lijn met de (tussentijdse) evaluatie van het Regionaal Veiligheidsplan, met u te spreken over prioriteiten en ambities. En hoe deze zich  verhouden met de beschikbare politiesterkte zoals omschreven in de politiewet, artikel 39, eerste lid. Een van deze ambities is bijvoorbeeld het ‘binnenstadoffensief’ in Amsterdam. Ongetwijfeld een ambitie welke op zijn plaats is in het regionaal veiligheidsplan. Echter meen ik dan ook, dat regionaal overlegd moet worden over de benodigde inzet van de politie hiervoor en derhalve de invloed op de sterkte van de politie in de overige gemeenten. Over de huidig ontstane situatie hoop ik voor het zomerreces met u in overleg te kunnen treden en ik stel dan ook voor dit, namens mijn collega’s, met u en burgemeester Boog – als voorzitter van de werkgroep evaluatie RVP 2017 - van Diemen te doen.

Zoals in het begin van mijn brief gesteld ben ik content met de dalende veiligheidscijfers in mijn gemeente en staat de kwaliteit en inzet van uw medewerkers buiten kijf. Mede daardoor steun ik uw streven richting de Minister om dringend te pleiten voor een politiecapaciteit welke in verhouding is met de ambities en taken voor de komende jaren.'

Hoogachtend, namens de Amstelland burgemeesters, de burgemeester van Amstelveen, Mevr. drs. M.M. van ’t Veld

Factsheet Ontwikkeling woninginbraken periode 1 juli 2016 t/m 1 juli 2017.
De gemeenteraad van Amstelveen wordt periodiek geïnformeerd over de woninginbraakcijfers in de gemeente Amstelveen en de gezamenlijke inspanningen van gemeente en politie om het aantal inbraken terug te dringen. Hierbij ontvangt u de factsheet over de periode juli 2016 - juli 2017: Woninginbraken (incl. pogingen) Amstelveen per wijk periode juli 2016 – juli 2017. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018 benoemt als streven, dat het gemiddeld aantal woninginbraken (voltooid) in de periode tot 2018 afneemt met 10% ten opzichte van het gemiddeld aantal woninginbraken in de periode 2010-2014. In de eerste helft van 2017 zien we een stijging van het aantal woninginbraken ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2016. Deze stijging geldt met name Westwijk. Het aantal inbraken in de eerste helft 2017 is echter lager dan in eerste 5 maanden 2014 (161) en 2015 (167). Een duidelijke reden voor de stijging in 2017 is – op dit moment – niet te geven. In het verleden hebben we een aantal keer gezien, dat een inbraakgolf na een enkele arrestatie stopt. Soms is er sprake van groepen rondtrekkende inbrekers die in korte tijd op meerdere plaatsen toeslaan en daarna weer verdwijnen naar een andere gemeente.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen en Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving, beantwoorden de vragen van de leden van de commissie ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) op 6 juli 2017. De commissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen die zitting hebben in de gemeenteraad


Het is bekend, dat de capaciteit van de politie op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau onder druk staat. Dit geldt ook voor de capaciteit binnen de Eenheid Amsterdam, waar de basiseenheid Amstelveen onderdeel van uitmaakt. Amstelveens politiepersoneel wordt elders binnen de eenheid ingezet voor onder meer toezicht en beveiligingstaken. Over het capaciteitsvraagstuk vindt op 10 juli 2017 bestuurlijk overleg plaats met de Eenheidsleiding1. Het is op dit moment echter te vroeg om een directe relatie te kunnen leggen tussen het capaciteitsvraagstuk bij de politie en het effect hiervan op het aantal woninginbraken.

Inzet bewoners
De inwoners van Amstelveen leveren op verschillende manieren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van Amstelveen. De subsidieregeling, waarbij inwoners tegen een gereduceerd tarief hang-en sluitwerk kunnen aanschaffen, is ook in de beschreven periode een groot succes. In de periode juli 2016 – april 2017 is ruim  €60.000 besteed aan de subsidiering van hang- en sluitwerk. De maanden mei en juni 2017 zijn nog niet in het overzicht verwerkt, maar er lijkt sprake van een piek in de aanschaf van gecertificeerd hang- en sluitwerk.

Het aantal WhatsApp groepen is het afgelopen jaar sterk gestegen. Op 1 juli 2017 telden we binnen de gemeente Amstelveen 73 WhatsApp groepen. Deze groepen worden op initiatief van bewoners opgericht en door hen beheerd. Met behulp van WhatsApp groepen kunnen buurtbewoners elkaar informeren over verdachte situaties. Daarnaast is het een extra communicatiekanaal voor de politie richting de inwoners. De gemeente faciliteert hierbij. Zo kunnen bewoners gratis buurtpreventiestickers aanvragen. Met deze stickers kunnen bewoners kenbaar maken, dat er in de straat/buurt een WhatsApp groep aanwezig is.

De aanpak
Het projectteam High Impact Crime (HIC) heeft een verandering ondergaan. De afhandeling van aangehouden een  verdachte van woninginbraak vindt plaats door het CUBT. Het CUBT staat voor Calamiteiten Unit Basisteams. Het CUBT werkt samen met het kwaliteitsbureau en zij verzorgen tevens dat er bij een woninginbraak een goede screening van de zaak. Indien er opsporingsmogelijkheden zijn, worden  deze nagelopen. Een voorbeeld hiervan is het veiligstellen van camerabeelden. Naast de CUBT werkt de DR (DistrictsRecherche). Zij werken aan de projectmatige aanpak van woninginbraken, denk hierbij  aan seriematigheid en het in kaart brengen van dadergroepen. Binnen de Top600 loopt de persoonsgerichte aanpak waar op de bekend zijnde woninginbrekers wordt geïnvesteerd. Sinds 2013, draait in district 3, waar Amstelveen onder valt, een project tegen High Impact Criminaliteit (HIC). In totaal zijn 35 personen vrijgemaakt die zich in vier teams richten op voornamelijk woninginbraken: een opsporings- en afhandelingsteam, een toezichtteam, een informatieteam en een team gericht op de persoonsgebonden aanpak dat is gestart op 1 september 2013. Aan het HIC project is een speciale Officier van Justitie gekoppeld.

Technische hulpmiddelen
Om de pakkans te vergroten heeft de politie van de gemeente een warmtebeeldcamera in bruikleen ontvangen. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de politie te ondersteunen middels technische hulpmiddelen. Een van deze middelen zou de ANPR, Automatic NumberPlate Recognition, kunnen zijn.

Daderregie specifiek op het gebied van woninginbraken
Omdat het een lastig delict is en het gebied groot, is gekozen voor het monitoren van aangehouden verdachten. De politie kijkt naar herkomst, antecedenten, detentieoverzicht (of ze nog vastzitten) en of ze eventueel gesignaleerd staan. Na iedere woninginbraak houdt de politie in principe een buurtonderzoek.

Aandacht voor nazorg
Een inbraak heeft grote impact op inwoners. Daar wordt met zorg mee omgegaan. Daarnaast moet voorkomen worden, dat mensen voor een tweede keer slachtoffer worden van een inbraak. In het nazorggesprek wordt daar aandacht aan besteed. Deze gesprekken worden door de wijkagent gevoerd en tijdens deze gesprekken wordt preventievoorlichting gegeven, en worden de slachtoffers van een woninginbraak geattendeerd op de mogelijkheid om met participatie van politie zelf een huiskamerproject te organiseren. Ook wijst de politie in voorkomende gevallen op de mogelijkheid van een huisbezoek door de gemeentelijke preventieadviseur

Preventiedagen/avonden
De opzet van de voorlichting is enigszins aangepast en het accent verlegd van algemene naar doelgroep voorlichting. Een belangrijk onderdeel binnen de aanpak van woninginbraken, is burgerparticipatie. Door middel van verschillende projecten wordt de burger betrokken bij dit thema. Zo is er een heterdaad oefening gehouden met als doel de burger te betrekken en te trainen maar ook te laten ervaren wat de politie doet bij een dergelijke melding. De samenwerking met de burger is cruciaal. Er worden met regelmaat tekstkarren ingezet en communiceert de politie actief via Facebook en WhatsApp. Door de tijd heen is de politie steeds beter in staat om via de informatiesystemen een goede analyse te maken om op die manier de capaciteit op de juiste plek in te zetten.

Gemeente Amstelveen Voorlichting
Voorlichting en communicatie blijven de voornaamste wapens van de gemeente in de strijd tegen woninginbraken. Daarbij proberen we nieuwe paden te bewandelen. De traditionele algemene voorlichtingsbijeenkomsten zijn vervangen door meer gerichte themabijeenkomsten. Bijvoorbeeld voor ouderen, in de vorm van huiskamerbijeenkomsten, maar bijvoorbeeld dit jaar ook voor de Indiase gemeenschap. Overigens zal het capaciteitsvraagstuk bij de politie dit jaar resulteren in een verminderde inzet bij voorlichtingsbijeenkomsten.

Babbeltrucs zijn een vorm van inbraak waarbij de ‘inbreker’ zich niet door middel van braak, maar met behulp van een babbel toegang tot een woning verschaft met het doel om geld en/of goederen te ontvreemden. Met regelmaat zijn met name ouderen in Amstelveen hiervan het slachtoffer. In het kader van het tegengaan van babbeltrucs bij senioren organiseert de gemeente in een publiek-private samenwerking voorlichtingsbijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is het vergroten van de bewustwording en het bieden van handelingsperspectieven.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

Op het overzicht zijn alle relevante gegevens van de inbraken in Amstelveen weergegeven van de periode juli 2016 tot juli 2017. Duidelijk is dat in Westwijk de meeste inbraken en inbraakpogingen plaatsvonden: 90 inbraken!


In de periode 2016 - 2017 is er 10 keer gebruik gemaakt van tekstkarren. Deze karren worden in gezamenlijk overleg tussen gemeente en politie ingezet als algemeen communicatiemiddel, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie en rond kerst. Daarnaast worden deze karren ook gericht ingezet in buurten waar sprake is van een plotse toename van woninginbraken. Nieuw is de inzet van tekstkarren in het kader van predictive policing. Hierbij wordt specifiek ingezet op die plaatsen, waar – op basis van ervaringsgegevens – verwacht wordt dat woninginbraken plaats zullen vinden.

Regelmatig wordt in de lokale media aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen op het gebied van het tegengaan van woninginbraken. Voor het begin van de zomervakantie besteedt het Amstelveens Nieuwsblad in een speciale veiligheidspagina aandacht aan het tegengaan van woninginbraken. Na een aarzelende start begint ook de inzet van de gemeentelijke preventie zijn vruchten af te werpen. Inwoners weten de weg naar de gemeentelijke preventist steeds beter te vinden. De preventist adviseert proactief en op verzoek inwoners over de beveiliging van hun woning.

Digitaal Opkopers Register
Een bekende slogan luidt zonder heler geen steler. Een instrument in de strijd tegen heling en daarmee tegen (woning)inbraak is de invoering van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Idee achter het DOR is, dat gestolen goederen die aan een opkoper worden aangeboden, online worden vergeleken met het gestolen goederenregister van de politie. De afzetmarkt voor gestolen goederen wordt op die manier verkleind. Het DOR is inmiddels in een groot aantal gemeenten, waaronder Amstelveen, ingevoerd.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

Op de vergelijkgingslijst is duidelijk te zien dat in de periode januari en juli 2016 en januari en februari 2017 de inbraken fors zijn gestegen in Amstelveen: van 99 naar 152


Samenwerkingsprojecten.
De gemeente heeft samen met politie, woningbouwvereniging Eigen haard en bewoners een project gedraaid in de Van Heuven Goedhartlaan. Zo zijn daar o.a. veiligheidscamera’s geïnstalleerd. Daarnaast heeft de gemeente, in samenwerking met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) voor de bewoners een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Hierdoor is de bewustwording vergroot en hebben de bewoners handelingsperspectieven gekregen m.b.t. het tegengaan van woninginbraken. Ook bij het ouderencomplex Nieuw Vredeveld heeft de gemeente deelgenomen aan een project met politie en Woonzorg Nederland om de veiligheid in het complex te vergroten.

Beveiliging achterpaden
Veel inbraken vinden plaats via de achterzijde van woningen. De gemeente Amstelveen stimuleert via een subsidieregeling buurtinitiatieven gericht op het afsluiten van achterpaden. In de periode juli 2016 – juli 2017 zijn er zes projecten die voor achterpadbeveiliging subsidie hebben gekregen. Momenteel zijn er vier projecten in voorbereiding. Ook bedrijven en instellingen in Amstelveen kunnen gebruik maken van een subsidie voor het verbeteren van de veiligheid. In de periode juli 2016 – juli 2017 is er vijf keer gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. Op 2 maart 2017 heeft een oefening met Burgernet plaatsgevonden in Westwijk. Bij deze oefening werden leden van Burgernet gevraagd uit te kijken naar een ‘verdacht’ persoon en informatie door te geven aan de politie. Doel van de oefening was dat Amstelveners die lid zijn van Burgernet op basis van een melding informatie aan de politie doorgaven over een verdachte situatie. Mede door de actieve betrokkenheid van actieve Burgernetleden in Westwijk, kon de ‘dader’ al binnen enkele minuten worden aangehouden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.