Bijgewerkt: 24 maart 2023

De Advies Commissie Wonen Amstelveen wordt opgegeven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-04-2022

De gemeente Amstelveen wil de participatie bereiken, die bij de behoefte vanuit de samenleving beter aansluit en daarom wordt de Advies Commissie Wonen opgegeven.

De Advies Commissie Wonen (ACW), voorheen de vrouwenadviescommissie, beoordeelt of woningen en woonomgevingen voor de toekomstige bewoners voldoen aan een aantal normen vastgelegd in een woonkwaliteitswijzer. Bijvoorbeeld indelingen van woningen, draairichtingen van deuren of er voldoende opbergruimte is en of dat stopcontacten op een handige plek op de muur geplaatst zijn. Dit heeft invloed op het wooncomfort. Daarbij kijkt de commissie verder naar de sociale veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en de mate waarin woningen en woonomgevingen levensloopbestendig zijn. In de praktijk blijkt dat hun advies nauwelijks nog van toegevoegde waarde is. Dit heeft onder andere te maken met de manier van ontwerpen en veel van de zaken waar de ACW op let is vastgelegd in regels en beleid, bijvoorbeeld in het bouwbesluit.

Uit een enquête en gesprekken met de leden van de ACW bleek dat zij zelf ook inzien dat het vasthouden aan de huidige rol niet meer houdbaar is. In overleg met hen is gekeken naar een andere rol, bijvoorbeeld als commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente over participatieprocessen bij ruimtelijke projecten. Nadat deze mogelijkheid verkend is, wordt voorgesteld om de ACW in eerste instantie op te heffen. Er wordt in een nieuw op te starten proces bekeken wat er nodig is om advies vanuit de samenleving op participatieprocessen goed te organiseren.

Foto Amstelveen
(Foto AWC - 2020)

De leden van Advies Commissie Wonen in Amstelveen vlnr.: Willem Hamer, Hilde Diemel, Ad Grootenboer, Dé Reijne en Conny Koreman in 2020


Huidige rol van ACW sluit onvoldoende aan bij de behoefte. Dit herkent de ACW ook. Veel zaken, waar de ACW op adviseert zijn vastgelegd in regels en beleid, bijvoorbeeld het bouwbesluit. Er komt een nader onderzoek om te kijken welke behoefte er is vanuit de samenleving om advies te geven op participatieprocessen over ruimtelijke projecten. Subsidie die jaarlijks aan de ACW wordt verstrekt valt vrij.

De Advies Commissie Wonen Amstelveen (ACW) zette zich in om vanuit het oogpunt van de toekomstige bewoners woning en woonomgeving te beoordelen op leefbaarheid, levensloopbestendigheid, duurzaamheid en flexibiliteit. Ook bereikbaarheid, sociale veiligheid en klimatologische veranderingen waren belangrijke aandachtspunten.

Een deur die beter de andere kant uit kan draaien, onvoldoende of onhandig opgestelde sanitaire voorzieningen, een stopcontact midden op een muur, te weinig kapstok- of opbergruimte kwamen aan de orde. Maar vooral ook ventilatie, verwarming, wateropvang en afvalvoorzieningen werden onder de loep genomen. Om dit te bereiken diende de ACW zo vroeg mogelijk bij de planvorming betrokken worden, opdat eventuele verbeteringen zo mogelijk al in de planningsfase gerealiseerd konden worden.

De Advies Commissie Wonen werd door de gemeente Amstelveen ondersteund, aangewezen als adviesorgaan. De commissie bestond in het jaar 2020 uit de volgende leden: Ad Grootenboer voorzitter, Conny Koreman penningmeester, Dé Reijne secretaris, Hilde Diemel en Willem Hamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.