Bijgewerkt: 3 december 2023

De Begroting van Amstelveen voor 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-10-2022

Op donderdag 6 oktober 2022 presenteerde het College van Burgemeesters en Wethouders de begroting van de gemeente Amstelveen voor 2023. Blijven investeren, flexibel en goed kijken wat nodig is.

Naast de coronapandemie en de gevolgen daarvan spelen nog vele onzekerheden voortkomend uit onder andere de energie- en vluchtelingencrisis. Effecten als oplopende inflatie, stijgende energieprijzen en de arbeidsmarktproblematiek raken ook de gemeente Amstelveen.

Ondanks dit alles staat Amstelveen er financieel goed voor en het college kijkt wat nodig is voor haar inwoners, organisaties en ondernemers. Het bestaande dienstverleningsniveau kunnen we in 2023 voortzetten met daarbovenop investeringen in onze inwoners en in de toekomst.

Het College B en W komt met een pakket van voorstellen van € 5,7 miljoen structurele uitgaven en € 14,7 miljoen incidentele uitgaven. De begroting blijft structureel sluitend met voldoende reserve. Een flinke hoeveelheid punten uit het coalitieakkoord kan worden waargemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2022)

Het College B en W van Amstelveen vlnr.: Adam Elzakalai (VVD) wethouder, Bert Winthorst gemeentesecretaris, Floor Gordon (D66) wethouder, Herbert Raat (VVD) wethouder, Tjapko Poppens burgemeester, Frank Berkhout (D66) wethouder en Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder op 30 juni 2022

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Fnanciën: 'Het college gaat direct met een groot aantal punten uit het nieuwe coalitieakkoord aan de slag. Voor speerpunten als het Stadshart en een fonds voor ‘groen, water en recreatie’ zijn extra middelen beschikbaar voor de periode 2023-2026. Voor preventie en dementie en handhaven op leegstand van woningen zijn incidentele middelen beschikbaar om in 2023 aan de slag te gaan.” Volgens de wethouder is gemeente Amstelveen financieel gezond. “Tegelijkertijd zien wij risico’s die onze financiën kunnen beïnvloeden. Wij hebben te maken met personeelstekorten, tekort aan grondstoffen en oplopende prijzen. We zien ook een toenemende regeldruk om een veilige, open en controleerbare overheid te waarborgen. Deze risico’s kunnen niet allemaal zondermeer opgevangen worden en vragen mogelijk om stevige keuzes voor de toekomst. We willen namelijk wel onze stabiele financiële positie behouden.'

Investeren in inwoners. 'Ook Amstelveen kent tekorten binnen het sociaal domein. Dat zijn alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van de wetten Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet. Afgelopen jaren hebben we deze tekorten met incidentele middelen gedekt in afwachting en de hoop dat vanuit het Rijk een beter perspectief zou komen. Een structureel perspectief vanuit het Rijk is er nog niet maar wij zien wel ruimte om een deel van onze tekorten zelf structureel op te lossen. Verder investeren we in sport en cultuur' - zegt wethouder Elzakalai.

Investeren in de toekomst. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema en de komende jaren kunnen we met inzet vanuit onze reserve duurzaamheid de nodige uitgaven doen. Rijksgelden kunnen terug naar de reserve en blijven zo beschikbaar om onze doelen uit te voeren. De gemeenteraad van Amstelveen gaat aan de slag met de Global Goals (de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen). Ook zijn er investeringen in onderwijs en wonen, zoals de sporthal van KKC en in de voorbereidingen voor nieuwbouw van scholenlocaties en woningen op Nieuw Legmeer en de Scheg. En we investeren in de voorbereiding van het nieuwe bedrijventerrein Amstelveen Zuid, in dierenwelzijn en in de uitbreiding van het zwembad. Verder blijven we investeren in een veilige woonomgeving, met aandacht voor onzichtbare vormen van criminaliteit zoals ondermijning, cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit.

Dienstverlening op peil houden. Investeringen op het vlak van ICT en digitale dienstverlening zijn noodzakelijk om de dienstverlening op peil te houden. De gemeente blijft zo in de pas lopen met de technologische ontwikkelingen en maatschappelijke verwachtingen. De gemeenteraad neemt op 9 november 2022 een besluit over de begroting. Lees het document: Programmabegroting 2023 Amstelveen (pdf 204 pagina’s). Bekijk ook de infographic (pdf) van dit thema.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.