Bijgewerkt: 20 juni 2024

De EU Commissie wil het aanbod en de beschikbaarheid van geneesmiddelen optimaliseren

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
08-04-2020


Op 8 april 2020 riep de Europese Commissie de lidstaten op te waarborgen dat de Europese burgers tijdens de uitbraak van het coronavirus toegang hebben tot essenti?le geneesmiddelen. De pandemie heeft de aandacht gevestigd op aanzienlijke uitdagingen bij het waarborgen van het aanbod van noodzakelijke kritieke geneesmiddelen en de gevolgen die een dergelijke uitbraak kan hebben voor de toeleveringsketen van geneesmiddelen in de EU. In de richtlijnen van de Commissie ligt de nadruk op een rationele aanpak bij het aanbod, de toewijzing en het gebruik van essenti?le geneesmiddelen voor de behandeling van coronaviruspati?nten, alsook geneesmiddelen waarvoor ten gevolge van de pandemie een tekort dreigt. De voorgestelde maatregelen moeten een meer geco?rdineerde aanpak over de hele EU mogelijk maken, waarbij de bescherming van de volksgezondheid hand in hand gaat met het behoud van de integriteit van de eengemaakte markt.

Foto Amstelveen
(Foto Mauro Bottaro/© EU - 2020)

Stella Kyriakides (1956) EU Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid


Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides: 'Deze ongeziene gezondheidscrisis zet onze gezondheidszorgstelsels onder enorme druk, waardoor in veel Europese ziekenhuizen een tekort dreigt in de voorraad aan essenti?le geneesmiddelen. Wij kunnen het ons niet veroorloven om op een dergelijk kritisch moment met tekorten aan levensreddende geneesmiddelen te kampen. Vandaag presenteren wij concrete maatregelen aan de lidstaten om tekorten proactief te voorkomen en ervoor te zorgen dat onze ziekenhuizen over de essenti?le geneesmiddelen beschikken die nodig zijn om levens te redden. Ik roep de farmaceutische industrie van de EU op tot solidariteit en verantwoordelijkheid om de productie van geneesmiddelen voor de behandeling van ernstig zieke coronaviruspati?nten te verhogen.'

In de richtlijnen van de Commissie voor een optimaal en rationeel gebruik van geneesmiddelen wordt benadrukt dat de nationale autoriteiten:

-solidariteit moeten tonen door uitvoerverboden en -beperkingen op te heffen, zodat essenti?le geneesmiddelen in ziekenhuizen en apotheken beschikbaar zijn en hamsteren op nationaal niveau wordt vermeden. De nationale autoriteiten moeten ook misleidende informatie bestrijden die door paniekinkopen tot onnodig hamsteren zou kunnen leiden;

-het aanbod moeten waarborgen door de productie te verhogen en te reorganiseren middels de monitoring van de voorraden en de productiecapaciteit, de co?rdinatie van gezamenlijke inspanningen van de industrie en de uitrol van initiatieven ter ondersteuning van de vraag en aanbestedingsinitiatieven om het aanbod te stimuleren. Wanneer de lidstaten door middel van fiscale stimulansen, staatssteun en flexibele regelgeving de industrie moeten ondersteunen om haar productiecapaciteit te verhogen, staat de Commissie klaar om richtsnoeren en rechtszekerheid te bieden;

-het optimale gebruik van geneesmiddelen in ziekenhuizen moeten bevorderen, met name door bestaande ziekenhuisprotocollen aan te passen of nieuwe gevalideerde protocollen vast te stellen om het overmatig gebruik van geneesmiddelen te voorkomen, alsook door de mogelijkheid te bieden om de vervaldata van geneesmiddelen op te schuiven;

-de verkoop in apotheken moeten optimaliseren om hamsteren te vermijden door beperkingen in te voeren op de verkoop van geneesmiddelen waarvoor tekorten dreigen en een tijdelijke beperking op de onlineverkoop van essenti?le geneesmiddelen te overwegen.

Foto Amstelveen
(Foto © EU - 2020)

Margrethe Vestager (1968) is een Deense politicus uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Digitale Media


In de afgelopen weken heeft de Commissie met de steun van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gegevens verzameld over actuele uitdagingen om geneesmiddelen waarvoor een tekort dreigt, te monitoren, te beoordelen en in kaart te brengen. Dit omvat onder meer de monitoring van de totale vraag van de lidstaten en van de gevolgen van exportverboden van derde landen.

Het risico op tekorten is voornamelijk het gevolg van de toenemende vraag in ziekenhuizen naar geneesmiddelen voor het behandelen van coronaviruspati?nten. Hamsteren door burgers, een grotere vraag naar experimentele geneesmiddelen voor het coronavirus, de invoering van protectionistische maatregelen binnen en buiten de EU (zoals uitvoerverboden en hamsteren op nationaal niveau), alsook vervoersbelemmeringen tussen landen spelen eveneens een rol.

Daarnaast presenteert uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, die bevoegd is voor het mededingingsbeleid, een tijdelijk kader, waarin wordt toegelicht wanneer en hoe ondernemingen richtsnoeren of een schriftelijke garantie kunnen krijgen om zeker te zijn dat de samenwerking om een tekort aan essenti?le schaarse producten en diensten te voorkomen, in overeenstemming is met de mededingingsregels.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.