Bijgewerkt: 7 februari 2023

De EU Raad stemt in met mandaat voor Digitaal Groen Certificaat

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Raad
15-04-2021

De EU-ambassadeurs hebben op 14 april 2021 overeenstemming bereikt over een mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement over het voorstel voor een Digitaal Groen Certificaat. Dit certificaat zal veilig en vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie vergemakkelijken door het bewijs te leveren dat een persoon hetzij tegen COVID-19 is ingeënt, een negatief testresultaat heeft gekregen of van COVID-19 is hersteld- meldt de Europese Raad.

'De huidige epidemiologische situatie blijft zeer zorgwekkend, maar als we vooruit kijken, hebben we oplossingen nodig die in alle lidstaten werken. Het digitale groencertificaat is bedoeld om veilig en vrij verkeer mogelijk te maken. Dat is van het grootste belang voor onze burgers, voor onze samenlevingen en voor het herstel van onze economieën. Ik ben blij met deze eerste stap. Hieruit blijkt dat wij bereid zijn constructief met het Europees Parlement en de Commissie samen te werken om snel vooruitgang te boeken met deze voorstellen, zodat het certificaat en het systeem deze zomer volledig operationeel zijn' -aldus António Costa - minister-president van Portugal.

Foto Amstelveen
(BronWikipedia - 2021)

António Luís Santos da Costa GCIH (Portugese uitspraak: [ˈɐ̃ˈtɔnju ˈkɔʃ.tɐ]; geboren op 17 juli 1961)is een Portugees jurist en politicus die sinds 26 november 2015 de 119de en huidige premier van Portugal is


Het rechtskader van het digitale groencertificaat bestaat uit twee wetgevingsvoorstellen. Het eerste heeft betrekking op EU-burgers en hun familieleden en het tweede op onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven of verblijven. Volgens deze voorstellen zal het certificaat in alle lidstaten van de EU kunnen worden gebruikt. Het zal ook worden ingevoerd in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Het digitale groencertificaat zal ook openstaan voor initiatieven die wereldwijd worden ontwikkeld. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die de Raad in de wetgevingsteksten heeft aangebracht:

-een verwijzing naar het feit dat een digitaal groen certificaat geen voorwaarde is om rechten van vrij verkeer uit te oefenen en dat het geen reisdocument is, teneinde het beginsel van non-discriminatie te benadrukken, met name ten aanzien van niet-ingeënte personen

-een nieuw artikel over de internationale dimensie van het digitale groencertificaat, waarin de behandeling wordt verduidelijkt van certificaten die worden afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede aan legaal in derde landen verblijvende onderdanen van derde landen die in derde landen zijn gevaccineerd

-de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn in de gehele tekst van de hoofdverordening aangescherpt, met name op basis van het gezamenlijk advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het Europees Comité voor gegevensbescherming

-de tekst bevat nu een overgangsbepaling die ervoor moet zorgen dat de lidstaten de huidige systemen kunnen blijven gebruiken gedurende een korte periode van zes weken na de inwerkingtreding van de hoofdverordening en totdat het kader voor het digitale groene certificaat op hun grondgebied volledig operationeel is

-de tekst van de ontwerp-verordening bevat een bepaling die Ierland en de andere lidstaten in staat stelt certificaten die op basis van wederkerigheid aan onderdanen van derde landen zijn afgegeven, wederzijds te aanvaarden

Achtergrond. Op 17 maart 2021 heeft de Europese Commissie twee voorstellen voor verordeningen ingediend, die onderworpen zijn aan de gewone wetgevingsprocedure, om een digitaal groen certificaat in te stellen en het veilige vrije verkeer van burgers binnen de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken. Op 19 maart 2021 hebben de EU-ambassadeurs hun goedkeuring gehecht aan de oprichting en het mandaat van de ad-hoc werkgroep om de onderhandelingen over bovengenoemde voorstellen met voorrang te bespoedigen. Na verscheidene vergaderingen op werkgroepniveau zijn de EU-ambassadeurs het thans eens geworden over een gemeenschappelijk standpunt met het oog op de start van de onderhandelingen met het Europees Parlement.

Volgende stappen. Verwacht wordt dat het Europees Parlement zijn standpunt zal vaststellen tijdens zijn plenaire vergadering van 26-29 april. De interinstitutionele onderhandelingen zullen zo spoedig mogelijk daarna van start gaan. De lidstaten hebben onderstreept dat zij ernaar streven het kader voor de zomer van 2021 gereed te hebben.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.