Bijgewerkt: 16 juni 2024

De EU bereikt overeenstemming over de hoogte van het olieprijsplafond

Nieuws -> EU

Bron: Europese Raad
04-12-2022

De Europese Raad heeft op3 december 2022 besloten een olieprijsplafond (price cap) voor ruwe olie en aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (GN-code 2709 00), van oorsprong of uitgevoerd uit Rusland, vast te stellen op 60 dollar per vat.

De hoogte van het plafond is vastgesteld in nauwe samenwerking met de Price Cap Coalition en wordt van toepassing vanaf 5 december 2022. Het prijsplafond voor Russische olie zal prijsstijgingen als gevolg van buitengewone marktomstandigheden beperken en de inkomsten die Rusland uit olie heeft verdiend nadat het zijn illegale aanvalsoorlog tegen Oekraïne heeft ontketend, drastisch verminderen. Het zal ook dienen om de mondiale energieprijzen te stabiliseren en tegelijkertijd de negatieve gevolgen voor de energievoorziening van derde landen te beperken.

Op 6 oktober 2022 heeft de Raad een besluit aangenomen waarbij het zeevervoer van Russische ruwe olie (vanaf 5 december 2022) en aardolieproducten (vanaf 5 februari 2023) naar derde landen en de daarmee samenhangende verlening van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiële of financieringssteun wordt verboden.

Bij het besluit van de EU Raad is tevens een vrijstelling van bovengenoemd verbod ingevoerd voor ruwe olie of aardolieproducten die van oorsprong of van herkomst zijn uit Rusland en die worden aangekocht tegen of onder een vooraf door de Price Cap Coalition vastgesteld prijsplafond.In het besluit werd het niveau vastgesteld, waarop de vrijstelling van toepassing is, en wordt een overgangsperiode van 45 dagen ingevoerd voor schepen die ruwe olie uit Rusland vervoeren, die vóór 5 december 2022 zijn aangekocht en in het schip geladen en vóór 19 januari 2023 in de eindhaven van bestemming zijn gelost. Aangezien het prijsplafond periodiek kan worden herzien om het aan de marktsituatie aan te passen, wordt in het besluit van vandaag ook een overgangsperiode van 90 dagen vastgesteld na elke wijziging van het prijsplafond, om een coherente toepassing van het prijsplafond door alle exploitanten te waarborgen.

De werking van het prijsplafondmechanisme zal om de twee maanden worden herzien om in te spelen op de ontwikkelingen op de markt, en zal worden vastgesteld op ten minste 5% onder de gemiddelde marktprijs voor Russische olie en olieproducten, berekend op basis van door het Internationaal Energieagentschap verstrekte gegevens.

De Raad heeft ook een "noodclausule" ingevoerd die het vervoer van olie boven het prijsplafond of de verlening van technische bijstand, tussenhandeldiensten of financiering of financiële bijstand in verband met het vervoer mogelijk maakt, wanneer die nodig zijn voor de dringende voorkoming of beperking van een gebeurtenis die ernstige en significante gevolgen voor de menselijke gezondheid en veiligheid of het milieu kan hebben, of als reactie op natuurrampen.

In het licht van de Russische aanvalsoorlog staat de EU resoluut achter Oekraïne en zijn bevolking, en steunt zij onwrikbaar de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen. De desbetreffende rechtshandelingen zullen binnenkort in het Publicatieblad worden bekendgemaakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.