Bijgewerkt: 23 september 2021

De EU richt de Europese Vredesfaciliteit op

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Raad
22-03-2021

Vanaf 22 mart 2021 beschikt de EU over een nieuw financieel instrument dat al haar externe acties met militaire of defensiegevolgen in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (Common Foreign and Security Policy (CFSP = GBVB) zal dekken.

De Raad heeft vandaag een besluit aangenomen tot instelling van de Europese Vredesfaciliteit (EPF), een buiten de begroting gehouden fonds ter waarde van ongeveer 5 miljard euro voor de periode 2021-2027, dat zal worden gefinancierd uit bijdragen van de EU-lidstaten. Het uiteindelijke doel van de EPF is het vermogen van de EU om conflicten te voorkomen, de vrede te bewaren en de internationale stabiliteit en veiligheid te versterken. Dit zal gebeuren door de EU in staat te stellen de partnerlanden beter te helpen, hetzij door hun vredeshandhavingsoperaties te ondersteunen, hetzij door hun strijdkrachten beter in staat te stellen de vrede en veiligheid op hun nationale grondgebied te waarborgen, alsook door bredere acties van militaire/defensie aard ter ondersteuning van GBVB-doelstellingen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia/State Department US - 2021)

Augusto Santos Silva de Portugese minister van Buitenlandse Zaken bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington, D.C., op 27 juli 2017


'Blijvende vrede kan alleen worden opgebouwd door te investeren in internationale stabiliteit en veiligheid. De EU heeft de bereidheid en, vanaf vandaag, de juiste financiële instrumenten om dat te doen. De Europese Vredesfaciliteit zal ons in staat stellen onze partnerlanden concreet te ondersteunen bij de aanpak van gedeelde veiligheidsproblemen' – aldus Augusto Santos Silva, minister van Buitenlandse Zaken van Portugal.

De faciliteit zal de EU voor het eerst in staat stellen de activiteiten van haar missies en operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) in gastlanden aan te vullen met bijstandsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen het leveren van militaire en defensie-gerelateerde uitrusting, infrastructuur of bijstand omvatten, op verzoek van derde landen of regionale of internationale organisaties. De bijstandsmaatregelen zullen worden ingebed in een duidelijke en samenhangende politieke strategie en vergezeld gaan van grondige risicobeoordelingen en sterke waarborgen.

De nieuwe faciliteit maakt deel uit van de alomvattende aanpak van de EU voor de financiering van het externe optreden, waarmee wordt beoogd een samenhangend en alomvattend EU-veiligheidsbeleid vorm te geven en synergieën tot stand te brengen met andere beleidsmaatregelen en instrumenten, zoals het instrument voor nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI-Global Europe), inclusief de dimensie capaciteitsopbouw voor veiligheid en ontwikkeling.

Sinds 2004 wordt de betrokkenheid van de EU bij militaire missies en operaties in het kader van het GVDB gefinancierd via het ATHENA-mechanisme. Dit zal worden vervangen door de EPF, die de reikwijdte van de gemeenschappelijke kosten zal vergroten en daardoor een snellere inzet en meer flexibiliteit en voorspelbaarheid mogelijk zal maken. Het operationele deel van het EPF zal in de Raad verankerd blijven.

Foto Amstelveen
(Bron Christin Krakow/Europese Raad - 2021)

Bijtanken op zee - Operation Atalanta-schepen ontmoeten elkaar tijdens een patrouille tegen piraterij in juli 2016 bij Somalië. De oorlogsschepen van Operatie Atalanta worden ingezet voor de kust van Somalië om ervoor te zorgen dat de piratenaanvallen die zeevarenden in de Indische Oceaan en de Golf van Aden gedurende een aantal jaren terroriseerden, niet opnieuw mogen oplaaien


Tot dusver kon de EU alleen steun verlenen aan vredesondersteunende operaties onder Afrikaanse leiding - d.w.z. operaties die geleid worden door de Afrikaanse Unie of door Afrikaanse regionale organisaties. Dit gebeurde via de Afrikaanse Vredesfaciliteit (AFP). De EPF zal deze tekortkoming verhelpen en de geografische reikwijdte van het EU-optreden verruimen, aangezien de EU voortaan overal ter wereld zal kunnen bijdragen aan de financiering van militaire vredesondersteuningsoperaties en bijstandsmaatregelen voor onze partners. De Europese Vredesfaciliteit treedt vandaag 22 maart 2021, op de dag van haar goedkeuring, in werking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.