Bijgewerkt: 16 juni 2024

De EU sancties tegen Rusland en Belarus worden uitgebreid

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
10-03-2022

De Europese Commissie is ingenomen met de overeenstemming die de lidstaten op 9 maart 2022 hebben bereikt om verdere gerichte sancties aan te nemen in het licht van de situatie in Oekraïne en naar aanleiding van de betrokkenheid van Belarus bij de agressie.

Er worden met name beperkende maatregelen opgelegd aan 160 nieuwe personen en Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en Verordening (EU) nr. 833/2014 in verband met de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, worden gewijzigd. De wijzigingen zullen ervoor zorgen dat de EU-sancties tegen Rusland en Belarus nauwer op elkaar afgestemd zijn en nog doeltreffender helpen voorkomen dat de Russische sancties kunnen worden omzeild, onder meer via Belarus.

Ten aanzien van Belarus worden verbodsbepalingen ingevoerd in verband met het gebruik van SWIFT die vergelijkbaar zijn met de maatregelen tegen het Russische regime. Ook wordt verduidelijkt dat cryptoactiva onder het toepassingsgebied van “effecten” vallen en worden de bestaande financiële beperkingen verder uitgebreid met maatregelen die geënt zijn op de financiële beperkingen tegen Rusland. De overeengekomen maatregelen houden met name het volgende in:

-een beperking van de verlening van SWIFT-diensten aan Belagroprombank, Bank Dabrabyt en de Ontwikkelingsbank van de Republiek Belarus en aan de dochterondernemingen van deze banken in Belarus;

-een verbod op transacties met de Centrale Bank van Belarus in verband met het beheer van reserves of activa en op het verstrekken van overheidsfinanciering voor de handel met en investeringen in Belarus;

-een verbod op de notering van en verlening van diensten in verband met aandelen van Belarussische overheidsentiteiten op handelsplatformen van de EU met ingang van 12 april 2022;

-een aanzienlijke beperking van de financiële instromen uit Belarus naar de EU, door middel van een verbod op het aanvaarden van deposito's boven 100 000 euro van Belarussische onderdanen of ingezetenen, op het aanhouden van rekeningen van Belarussische cliënten door centrale effectenbewaarinstellingen van de Unie en op de verkoop van in euro luidende effecten aan Belarussische cliënten;

-een verbod op het verstrekken van eurobankbiljetten aan Belarus.Ten aanzien van Rusland worden nieuwe beperkingen ingesteld op de uitvoer van maritieme navigatie- en radiocommunicatietechnologie, wordt het Russisch scheepsregister toegevoegd aan de lijst van overheidsbedrijven waarvoor financieringsbeperkingen gelden, en wordt een bepaling opgenomen over voorafgaande informatie-uitwisseling wat betreft de uitvoer van uitrusting voor maritieme veiligheid.

Daarnaast wordt de vrijstelling voor het aanvaarden van deposito's boven 100 000 euro bij EU-banken uitgebreid tot onderdanen van Zwitserland en de EER-landen. Tot slot bevestigde de EU de algemene interpretatie dat leningen en kredieten op alle mogelijke manieren kunnen worden verstrekt, dus ook in cryptoactiva, en heeft zij het begrip “effecten” verder verduidelijkt, zodat cryptoactiva daarin duidelijk opgenomen zijn en de geldende beperkingen bijgevolg correct worden toegepast.

Met de wijziging worden ook nieuwe beperkingen ingevoerd. Voorts zijn nog eens 160 personen toegevoegd aan de lijst van personen die betrokken zijn bij acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Tot die personen behoren:

14 oligarchen en prominente zakenlieden die actief zijn in belangrijke economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de Russische Federatie – met name in de metaal-, landbouw-, farmaceutische, telecom- en digitale sector – en hun familieleden.

146 leden van de Raad van de Russische Federatie die de regeringsbesluiten inzake het “Verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Donetsk en tussen de Russische Federatie en de Volksrepubliek Loehansk” hebben geratificeerd. De sancties tegen Belarus zijn nu van toepassing op in totaal 862 personen en 53 entiteiten.

Achtergrond. Het besluit bouwt voort op de brede en ongeziene pakketten maatregelen die de EU al had genomen naar aanleiding van de Russische daden van agressie tegen de territoriale integriteit van Oekraïne. Als hoedster van de EU-Verdragen is de Europese Commissie belast met het toezicht op de handhaving van EU-sancties in de hele Unie. De EU is eensgezind in haar solidariteit met Oekraïne. Zij zal, samen met haar internationale partners, Oekraïne en het Oekraïense volk blijven steunen, onder meer via extra politieke, financiële en humanitaire bijstand. Lees verder: De EU is eensgezind solidair met OekraïneAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.