Bijgewerkt: 21 september 2021

De 'Humane Stad'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-01-2015

Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

Op 17 december 2014 aanvaardde uw raad de motie ‘Humane Stad’. Met deze motie riep u het college op voorlopig passende opvang te (laten) bieden aan Amstelveense uitgeprocedeerde asielzoekers, die al enige tijd in Amstelveen wonen en die niet terug kunnen keren naar het land van herkomst. Met deze brief bericht het college u over de uitvoering van de motie. Het college heeft destijds aan uw raad geantwoord de motie van toepassing te achten op uitgeprocedeerde asielzoekers die de asielprocedure afwachtten in onze gemeente. Voor deze uitgeprocedeerde asielzoekers is, als zij bij de gemeente een beroep doen op basisvoorzieningen, in de gemeente Amsterdam een laagdrempelige basisvoorziening beschikbaar.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mevrouw drs. Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen


Het college zal waar nodig, overwegen om maatwerkvoorzieningen aan te bieden, bijvoorbeeld als de specifieke situatie van de uitgeprocedeerde, of de samenstelling van een uitgeprocedeerd gezin hierom vragen. We kunnen deze vaak kwetsbare groep mensen niet in de kou laten staan. Zo is bij het Amstelveen loket een in Amstelveen verblijvend, uitgeprocedeerd gezin gemeld. Dit gezin verblijft met steun uit de eigen sociale omgeving in Amstelveen en doet(derhalve) geen beroep op Bed Bad Brood-voorzieningen. Het college heeft vanwege de specifieke hulpvraag van het gezin, samenhangend met de financiële situatie (schulden) en met de medische situatie van een kind, wel via het sociaal team passende ondersteuning beschikbaar gesteld aan dit gezin (bestaande uit schuldhulpbegeleiding en opvoed ondersteuning).

In voorkomende gevallen zal het college de opvangvoorziening in de centrum gemeente Amsterdam en/of, waar nodig maatwerkvoorzieningen blijven inzetten. Door op deze wijze de humanitaire ondergrens voor Amstelveense personen zonder verblijfsstatus te waarborgen, zal het college uitvoering geven aan de motie ‘Humane Stad’. Onlangs heeft Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie beslist dat het Rijk centrumgemeenten voorlopig een financiële vergoeding zal verlenen voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in een zogenaamde Bed Bad Brood-voorziening als opgericht in Amsterdam.

Hiermee lijkt de basisvoorziening in Amsterdam de komende tijd gewaarborgd. Het college zal bij verzoeken van uitgeprocedeerde asielzoekers blijven kijken, of de basisvoorziening, of een maatwerkvoorziening passend is in de specifieke situatie.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, de burgemeester, mr. R.J.T. Schurink mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.