Bijgewerkt: 22 maart 2023

De Internationale School van Amsterdam kan niet uitbreiden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-11-2016

Mevrouw drs. M.M. van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de haalbaarheid van een mogelijke uitbreiding van de Internationale School van Amsterdam (ISA) in Amstelveen:

Geachte raadsleden,

De afgelopen maanden hebben intensieve verkennende gesprekken en onderzoeken plaatsgevonden naar de haalbaarheid van een mogelijke uitbreiding van de Internationale School van Amsterdam (ISA). Zowel permanent op de huidige locatie van de school aan de Sportlaan als vooruitlopend daarop tijdelijk elders in onze stad. Met als belangrijk en urgent doel het terugdringen van de regionale wachtlijsten voor internationaal onderwijs in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zowel op lange als op korte termijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Dit om de aantrekkelijkheid van deze regio als vestigingsklimaat voor internationale bedrijven te behouden en te versterken. De MRA trekt meer dan ooit internationale bedrijven naar zich toe. De regio heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat, dat zorgt voor veel werkgelegenheid, zeker ook voor Amstelveners. Goed onderwijs hoort bij de belangrijkste voorwaarden voor internationale bedrijven en expats om zich in onze regio, of in Amstelveen te vestigen. Belangrijk uitgangspunt bij dit proces was dat zowel onderwijs als sport er baat bij moesten hebben.

Verkennen op deelgebieden

Gesprekspartners in het onderzoek waren gemeente Amsterdam, Amsterdam inbusiness, Stadsregio Amsterdam, ISA en sportverenigingen. Alle partijen hebben zich intensief en betrokken ingezet om de uitbreiding mogelijk te maken. De verkenning en het onderzoek naar de haalbaarheid bestond uit:

het herschikken van sportvelden om twee voetbalvelden (en clubhuislocaties) van twee voetbalverenigingen beschikbaar te krijgen als bouwgrond.

·         het realiseren van een tijdelijke dependance van ISA elders in Amstelveen om per augustus 2017 de wachtlijsten alvast terug te dringen. Dit was een belangrijke voorwaarde voor cofinanciering door de regio qua sport en infra.

·         Onderzoek van de gemeente Amstelveen naar de mogelijkheid om de verkeersinfrastructuur aan te passen om de extra verkeersdruk als gevolg van de uitbreiding goed af te wikkelen naast de gebruikelijke stedenbouwkundige randvoorwaarden en planologische kaders.

Integrale afweging

Voor alle onderdelen zijn onderzoeken uitgevoerd en is de haalbaarheid onderzocht op o.a. financiën, fasering en ontwerp. Om positief te kunnen besluiten over de start van de besluitvormingsprocedure in december 2016, was het van groot belang, dat de uitkomsten van de onderzoeken daarvoor nu het groene licht gaven.

Recentelijk hebben de gemeenten Amsterdam en Amstelveen gesproken met de board van ISA. De board wilde, alvorens te kunnen besluiten over een tijdelijke dependance, nu zekerheid van de gemeente Amstelveen over de haalbaarheid van het ambitieuze plan voor definitieve nieuwbouw naast de bestaande school. In gezamenlijkheid hebben wij helaas moeten constateren dat het project op dit moment geen kans van slagen heeft. Er kan op dit moment niet met zekerheid en binnen de huidige financiële ruimte sportvelden worden vrijgespeeld en er is weinig tot geen vooruitgang te boeken voor de betrokken sportverenigingen zoals voorgenomen. ISA ziet geen mogelijkheden om op korte termijn uit te breiden en hiermee de wachtlijsten terug te dringen; een belangrijke voorwaarde voor regionale cofinanciering van het project qua sport en infra.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het schoolgebouw van ISA in Amstelveen met de binnentuin in 2013


Het terugdringen van wachtlijsten voor internationaal onderwijs met ISA blijkt dus op dit moment, op de voorgestelde locatie, in de voorgestelde tijdplanning niet mogelijk. Wij blijven met ISA in gesprek over alternatieve mogelijkheden en gaan tevens met onze Amsterdamse partners onderzoeken, of we mogelijk andere internationale scholen binnen onze stadsgrenzen en/of elders in de regio kunnen faciliteren. Daarnaast blijven wij in gesprek met het bestuur van sportverenigingen over de vraag, of en hoe ingezette gesprekken over hun toekomstplannen mogelijk kunnen worden voortgezet, ook nu de specifieke tijdplanning en de financiële middelen voor een mogelijke uitbreiding van ISA wegvallen.

Wij danken alle partijen voor hun betrokkenheid en inzet. Bij verdere ontwikkelingen informeren wij u opnieuw.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, drs. H.H. Winthorst, wnd., de burgemeester, mevrouw drs. M.M. van 't VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.