Bijgewerkt: 7 december 2023

De Joodse gemeenschap is bezorgd over de opvanglocatie vluchtelingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-01-2016

Tijdens de vergadering van de Algemeen Bestuur en Middelen commissie van de gemeente Amstelveen op 21 januari 2016 in het raadhuis sprak de heer Fred de Leeuw voormalig Amstelveens raadslid van Burgerbelangen Amstelveen (BBA) de aanwezigen toe.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Fred de Leeuw, voormalig Amstelveens raadslid van Burgerbelangen Amstelveen tijdens zijn toespraak


De heer De Leeuw sprak over de opvang van vluchtelingen in Amstelveen. Hij vond, dat de situatie verslechterd is en heeft meer zorgen over de locatie in een wijk met een grote Joodse gemeenschap en naast Uilenstede. Hij stond stil bij de gebeurtenissen in Keulen, misstanden in asielzoekerscentra, de anti-Joodse opvoeding van veel vluchtelingen, de screening die niet waterdicht is en de risico’s die dat allemaal met zich meebrengt. Hij riep op zeer zorgvuldig te zijn en vooral Christelijke vluchtelingen/gezinnen op te vangen. Op vragen van Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen en Cor Spinhoven fractievoorzitter van Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) gaf Fred de Leeuw aan, dat er toezicht nodig is zowel binnen de opvanglocatie als daarbuiten. Voor het toezicht buiten constateerde hij, dat er onderbezetting is bij de politie en dat de marechaussee beter toegerust is op die taak. Ook heeft hij zorgen over de samenstelling van de toestroom asielzoekers. De tweede inspreker De heer Meïr Schrover sprak over de komst en integratie van vluchtelingen. Hij vroeg expliciet aandacht voor de groep van Christelijke vluchtelingen, gezien de vijandigheid jegens hen. Hierbij zijn bijdrage:

Voorzitter, Burgemeester, Leden van de Rood, Geachte aanwezigen.

Mijn naam is Meïr Schrover, ik ben geestelijk verzorger en actief binnen de Joodse gemeenschap. Deze avond mag ik uw Commissie nogmaals toespreken over een gevoelig onderwerp: de komst van vluchtelingen en de integratie van asielzoekers in onze samenleving. Geachte aanwezigen, we zagen en zien aanslagen over de hele wereld en een groeiende onveiligheid in opvangcentra. Ook zien wij, hoe in de afgelopen weken het openbare domein in West - Europa onveilig is gemaakt door mensen die in groepsverband opereren. Het maatschappelijk debat over deze trieste ontwikkelingen wordt steeds grover en emoties lopen hoog op.

We zijn als land verdeeld over het asielvraagstuk, omdat we verdeeld zijn over de basis en het lange termijnbeleid voor onze maatschappij. Wat voor samenleving willen wij over 20, of 40 jaar? Wat voor maatschappij willen wij nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen? En op de korte termijn: welke groep vluchtelingen heeft onze hulp het meest nodig?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Vlnr.: Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen, Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving en Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische zaken luisteren naar de insprekers tijdens de commissievergadering ABM op 21 januari 2016


Voorzitter, het Simon Wiesenthal Center (SWC), een internationale NGO (Non-Gouvernementele Organisatie) met status bij de Verenigde Naties, heeft gepleit voor urgente opvang van overlevende Christenen uit het Midden - Oosten. In Noord - Amerika en in West-Europa. Rabbijn Cooper en Rabbijn Adlerstein van het SWC wijzen op de genocide door ISIS tegen Christenen in het Midden - Oosten. Mosul, een stad in Irak met enkele jaren geleden nog 35.000 Christenen, heeft op dit moment geen Christenen meer, noch kerken. Mensen hebben zich onder dwang bekeerd tot de Islam, of zijn gevlucht. In het ergste geval, zijn leden van deze oude gemeenschappen, gemarteld, verkracht en zelfs gekruisigd. Door ISIS.

De vijandigheid naar Christelijke asielzoekers heeft helaas nog meer "gezichten". In april 2015 werden Christelijke vluchtelingen aan boord van een schip, op de Middellandse Zee door islamitische medepassagiers overboord gezet en verdronken jammerlijk. Aldus de Italiaanse autoriteiten. Dit is onderdeel van een reeks gebeurtenissen, waarbij Christelijke vluchtelingen het slachtoffer worden van geweld en haat. De vluchtelingenlasten van de VN bestaan hoofdzakelijk uit islamitische asielzoekers. Christelijke vluchtelingen durven de opvangcentra in het buitenland niet meer binnen te gaan, uit angst voor islamitische asielzoekers. Aldus het Simon Wiesenthal Center.

Landen als Saoedi-Arabië en de Arabische Emiraten, hebben geen enkele vluchteling opgenomen. En Christenen zijn daar zeker niet welkom. In de media krijgen deze ontwikkelingen nauwelijks aandacht. Bijkomende factor is, dat het Centraal Orgaan Asielzoekers in Nederland - het COA - de lijsten gebruikt van de Verenigde Naties en op deze lijsten komen Christelijke asielzoekers nauwelijks voor. In september 2015 schreef de gewezen Aartsbisschop van Canterbury, George Carey, in de Engelse pers dat het Protocol voor Vluchtelingen onbedoeld discrimineert tegen Christelijke asielzoekers en ik citeer: "Christians are not to befound in de UN camps, because they have been attacked and targeted by Islamists and drivenfrom them." Einde citaat.

Voorzitter, geachte aanwezigen, hoe lang zullen wij nog zwijgen bij dit onrecht en de andere kant uitkijken? Opname van Christelijke vluchtelingen, verdient de hoogste prioriteit. Daarom wil ik pleiten voor deze groep mensen. Het vaak gehoorde non-argument, dat wij geen onderscheid mogen maken, kan worden weerlegd. Ook in Nederland kennen wij een beleid van positieve discriminatie, waarbij bepaalde groepen (u mag dat zelf invullen) aanspraak mogen maken op een voorkeursbehandeling. Waarom kan dat niet bij Christenen uit het Midden - Oosten? We praten hier over de zwaarst getroffen groep: mensen die genadeloos worden gedecimeerd door de terreurmoordenaars van ISIS !

Voorzitter, ik rond af. Van Christelijke vluchtelingen kan worden aangenomen, dat zij naar verhouding snel en soepel zullen integreren in onze samenleving. Daarbij kunnen hulporganisaties en hulpverleners, kerken en vrijwilligers, een bepalende rol spelen. Kortom: een win - win - situatie. Waar wachten we eigenlijk op?

Dank voor uw aandacht!

(* P.s.: deze toespraak is gehouden op persoonlijke titel)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De leden van de lokale politieke partijen van Amstelveen SP, GroenLinks en ChristenUnie stelden ook hun vragen over de opvang van vluchtelingen. De vragen betroffen de mogelijkheid een ontmoetingsruimte te creëren, de scholing voor kinderen en volwassenen, de wijze waarop de buurt betrokken wordt bij het vrijwilligerswerk, de veiligheidsmaatregelen en de planning. Aanvullend had Bert de Pijper (CU) de vraag, of de marechaussee ingezet kan worden in plaats van, of in aanvulling op de politie.

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld beantwoordde de gestelde vragen: 'Het landelijke beleid is om een sobere opvang te bieden. Dat betekent geen gemeenschappelijke ruimte. Deze richtlijn is voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bindend. Het is voor de asielzoekers goed als ze ook buiten de opvanglocatie komen voor ontmoetingen en activiteiten. Daarvoor zijn diverse ruimtes aangeboden.' Zij zal in haar overleg met de coördinator van de opvang wel in gesprek gaan over een recreatieruimte in de opvang. 'In Amstelveen is veel positieve energie. Er zijn veel vrijwilligers, verenigingen en instanties die activiteiten aanbieden. Dat moet in goede banen worden geleid. Daarover zijn gesprekken met Vita Amstelland en AanZ-Amstelveen. De leerplichtige kinderen gaan naar school en er wordt, in samenspraak met de universiteit, ingezet op taalonderwijs voor volwassenen. De buurt wordt zeker betrokken. De klankbordgroep komt eind januari 2016 bij elkaar met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente en daarbij zijn ook vrijwilligers uit de buurt betrokken.

Ten aanzien van de veiligheid stelde de burgemeester nadrukkelijk, dat er geen sprake is van verhoogde dreiging naar de Joodse bevolking door de komst van de vluchtelingen. Zij baseert zich daarbij op informatie van de landelijke instanties. Het dreigingsniveau in Nederland is substantieel, maar is niet verhoogd door de komst van de vluchtelingen. Ten aanzien van de veiligheid bij de opvanglocatie zijn samen met politie en Openbaar Ministerie diverse scenario’s uitgewerkt en voorbereid.

Er wordt geen marechaussee ingezet, omdat daar op dit moment geen aanleiding toe is. Er zijn goede afspraken gemaakt met de politie: er zijn twee wijkagenten vrijgemaakt, de locatie wordt meegenomen in de surveillanceroute et cetera. Zodra inzet van de marechaussee nodig blijkt, zal die ook worden ingezet. Maar dat gebeurt alleen op basis van feiten, niet op basis van emoties. Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid in de opvanglocatie. Ook daarvoor zijn gezamenlijk scenario’s uitgewerkt.

De vluchtelingen krijgen van het COA informatie over de Nederlandse samenleving, ook waar het gaat om de rechten van vrouwen en homo’s. De vluchtelingen krijgen ook informatie over de Amstelveense samenleving en de Joodse gemeenschap hier. Het aangaan van de dialoog tussen vluchtelingen en de Joodse gemeenschap is ook een kans.

Op vragen van Joep van Erp (SP), Bert de Pijper (CU) en Sebastiaan Heijman burgerlid van GroenLinks-Amstelveen benadrukte de burgemeester, dat zij de wens voor een gemeenschappelijke ruimte in de locatie bespreekbaar zal maken, of anders een vaste ruimte elders. Er worden veel activiteiten aangeboden. Gekeken moet worden, of daar ook behoefte aan is. Het feit, dat de planning steeds schuift, is onwerkbaar. Vanaf maandag wordt er verbouwd. In bestuurlijk overleg dringt zij erop aan om tempo te maken. Zodra definitief bekend is, wanneer de vluchtelingen komen, zal dat gecommuniceerd worden. De beveiligingsmaatregelen zijn ook besproken met de Joodse gemeenschap. Een groot deel daarvan begrijpt deze maatregelen ook.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.