Bijgewerkt: 3 december 2022

De Koning ontving formateur Rutte

Nieuws -> Informatief

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie
25-10-2017

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagavond 25 oktober 2017, op Paleis Noordeinde, formateur Rutte ontvangen. De formateur heeft de Koning geïnformeerd over de afronding van de formatiefase. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft de Koning zojuist per brief laten weten, dat de formateur zijn eindverslag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden en dat de Kamer volgende week woensdag en donderdag, 1 en 2 november, over de regeringsverklaring zal debatteren. Hiermee staat vast, dat aan alle democratische en constitutionele eisen is voldaan, op grond waarvan de Koning morgen, donderdag 26 oktober, overeenkomstig de artikelen 43, 46 en 49 van de Grondwet de nieuwe ministers en staatssecretarissen zal benoemen en beëdigen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Mark Rutte (1967) is een VVD politicus. Sinds 14 oktober 2010 is hij minister-president van Nederland en minister van Algemene Zaken


Eindverslag van formateur Rutte

'Op 12 oktober 2017 nam de Tweede Kamer met het aannemen van de motie-Rutte cs (Kamerstukken II 2017/8, 34700, nr. 35) het advies van informateur G. Zalm over om mij, op basis van zijn verslag, aan te wijzen als formateur met de opdracht tot 'vorming van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en CU'. Dezelfde dag ving ik mijn werkzaamheden als informateur aan met een bijeenkomst met de voorzitters van de fracties van CDA, D66 en CU. Daags daarop ben ik ontvangen door Z.M. de Koning en heb ik hem, met inachtneming van artikel 43 van de Grondwet, geïnformeerd over mijn werkwijze. Op vrijdag 20 oktober jl. heb ik opnieuw een bijeenkomst gehad met de voorzitters van de fracties van CDA, D66 en CU.

In zijn eindverslag heeft informateur Zalm vastgesteld, dat de voorzitters van de fracties van VVD, CDA, D66 en CU overeenstemming hebben bereikt over 'een kabinet van 16 ministers en 8 staatssecretarissen. Van de ministers zullen er 6 worden voorgedragen door de VVD, 4 door het CDA, 4 door D66 en 2 door de CU. Voor de staatssecretarissen zijn de respectievelijke aantallen drie, twee, twee en een.' Op basis van de gevoerde besprekingen is in de formatie definitief overeenstemming bereikt over de verdere uitwerking hiervan. Deze omvat de naamswijziging van drie ministeries, de instelling van een ministerie, de aanduiding van de vier ministers zonder portefeuille, enkele departementale herindelingen, de verdeling van posten tussen bewindspersonen en de samenstelling van het beoogde kabinet.

De naamswijzigingen betreffen het ministerie van Veiligheid en Justitie, waarvan de naam wordt gewijzigd in Justitie en Veiligheid, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarvan de naam wordt gewijzigd in Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken, waarvan de naam wordt gewijzigd in Economische Zaken en Klimaat. De instelling van een ministerie betreft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vier ministers zonder portefeuille zijn de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (bij het ministerie van Buitenlandse Zaken), de minister voor Rechtsbescherming (bij het ministerie van Justitie en Veiligheid), de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de minister voor Medische Zorg (bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De departementale indelingen hebben betrekking op de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, met inbegrip van de wet op de Ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet, de  Omgevingswet en het Kadaster (naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit Infrastructuur en Waterstaat), klimaat (naar Economische Zaken en Klimaat vanuit Infrastructuur en Waterstaat), landbouw, visserij, natuur, voedselkwaliteit en regionaal economisch beleid (naar Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vanuit Economische Zaken en Klimaat), groen onderwijs (naar Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanuit Economische Zaken en Klimaat) en maatschappelijke stage (naar Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanuit Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

De besluitvorming over de regionale enveloppe wordt gecoördineerd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De voorzitter van de VVD-fractie K.H.D.M. Dijkhoff, de voorzitter van de CDA-fractie S. van Haersma Buma, de voorzitter van de D66-fractie A. Pechtold en de voorzitter van de CU-fractie G.J.M. Segers hebben de inhoud van dit verslag op 25 oktober ontvangen. Zij onderschreven dit en deelden voorts de conclusie dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het buitenland de titel van minister voor Migratie voert.

Op 21, 23 en 24 oktober 2017 heb ik vervolgens kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen ontvangen. In deze gesprekken heb ik bij elk van hen de bereidheid vastgesteld om zonder voorbehoud tot het beoogde kabinet toe te treden op basis van het regeerakkoord. Met hen besprak ik voorts de formele vereisten, zoals onder meer neergelegd in de brief aan de Tweede Kamer van mijn voorganger van 20 december 2002 (Kamerstukken II 2002/3, 28754, nr. 1) en mijn brief aan de Tweede Kamer van 26 oktober 2012 (Kamerstukken  II 2012/3, 33400 III, nr. 6), de gedragsregels en, voor zover aan de orde, de taakomschrijving van de staatssecretaris.

Op 25 oktober 2017 heeft de constituerende vergadering plaatsgevonden. Op basis hiervan kan ik u meedelen, dat de volgende personen bereid zijn als minister tot het kabinet toe te treden:

Mark Rutte, Minister-President, Minister van Algemene Zaken

drs. H. Zijlstra, Minister van Buitenlandse Zaken

mr. dr. F.B.J. Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid

drs. K.H. Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens Vice-Minister-President

mr. drs. I.K. van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

mr. W.B. Hoekstra, Minister van Financiën

drs. A. Th. B. Bijleveld- Schouten, Minister van Defensie

drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Minister van Infrastructuur en Waterstaat

ir. E.D. Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat

drs. W. Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

H. M. de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens Vice-Minister-President

drs. C.J. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tevens Vice-Minister-President

S.A.M. Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

drs. S. Dekker, Minister voor Rechtsbescherming

drs. A. Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

mr. drs. B.J. Bruins, Minister voor Medische Zorg

De volgende personen zijn bereid als staatssecretaris tot het kabinet toe te treden:

M.G.J. Harbers, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

R.W. Knops, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

drs. M. Snel, Staatssecretaris van Financiën

drs. B. Visser, Staatssecretaris van Defensie

drs. S. van Veldhoven-van der Meer, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

mr. drs. M.C. Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

drs. T. van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

drs. P. Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Graag dank ik de Tweede Kamer voor het in mij gestelde vertrouwen.

Mark Rutte, Formateur.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.