Bijgewerkt: 16 juni 2024

De Natuurherstelwet is in het EU-parlement goedgekeurd

Nieuws -> EU

Bron: Europees Parlement
12-07-2023

De EU moet tegen 2030 herstelmaatregelen hebben getroffen die ten minste 20% van haar land- en zeegebieden bestrijken, zeggen EP-leden.

Na een debat op dinsdag heeft het Europees Parlement op woensdag 12 juli 2023 zijn standpunt over de natuurherstelwet van de EU aangenomen met 336 stemmen voor, 300 tegen en 13 onthoudingen. Een stemming om het voorstel van de Commissie te verwerpen werd niet aangenomen (312 stemmen voor, 324 tegen en 12 onthoudingen).

EP-leden onderstrepen dat het herstel van het ecosysteem essentieel is om klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en de risico's voor de voedselzekerheid te verminderen. Ze benadrukken dat het wetsontwerp niet de creatie van nieuwe beschermde gebieden in de EU oplegt, noch nieuwe infrastructuur voor hernieuwbare energie blokkeert, aangezien ze een nieuw artikel hebben toegevoegd waarin wordt onderstreept dat dergelijke installaties overwegend in het algemeen belang zijn.

Natuurhersteldoelstellingen voor 2030. Het Parlement benadrukt dat de nieuwe wet moet bijdragen aan het nakomen van de internationale toezeggingen van de EU, met name het Kunming-Montreal Global Biodiversity-kader van de VN. De leden van het Europees Parlement steunen het voorstel van de Commissie om tegen 2030 herstelmaatregelen in te voeren voor ten minste 20% van alle land- en zeegebieden in de EU.Het Parlement zegt dat de wet alleen van toepassing is als de Commissie gegevens heeft verstrekt over de noodzakelijke voorwaarden om voedselzekerheid op de lange termijn te garanderen en als de EU-landen het gebied hebben gekwantificeerd dat moet worden hersteld om de hersteldoelstellingen voor elk habitattype te halen. Het Parlement voorziet ook in een mogelijkheid om de doelstellingen uit te stellen bij uitzonderlijke sociaaleconomische gevolgen.

Binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening zou de Commissie moeten beoordelen of er een kloof bestaat tussen de financiële behoeften voor herstel en de beschikbare EU-financiering, en oplossingen zoeken om een dergelijke kloof te overbruggen, met name door middel van een speciaal EU-instrument.

Citaat. Na de stemming zei rapporteur César Luena (SD, ES): 'De natuurherstelwet is een essentieel onderdeel van de Europese Green Deal en volgt de wetenschappelijke consensus en aanbevelingen om de Europese ecosystemen te herstellen. Boeren en vissers zullen ervan profiteren en het zorgt voor een bewoonbare aarde voor toekomstige generaties. Ons vandaag aangenomen standpunt geeft een duidelijke boodschap af. Nu moeten we het goede werk voortzetten, onze positie verdedigen tijdens de onderhandelingen met de lidstaten en een akkoord bereiken voor het einde van het mandaat van dit Parlement om de eerste verordening goed te keuren over natuurherstel in de geschiedenis van de EU.'

Volgende stappen. Het Parlement is nu klaar om onderhandelingen met de Raad te beginnen over de definitieve vorm van de wetgeving.

Achtergrond. Meer dan 80% van de Europese woongebieden verkeert in slechte staat. De Commissie heeft op 22 juni 2022 een voorstel ingediend voor een verordening inzake natuurherstel om bij te dragen tot het langetermijnherstel van beschadigde natuur in de land- en zeegebieden van de EU en om de EU-doelstellingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit te verwezenlijken. Volgens de Commissie zou de nieuwe wet aanzienlijke economische voordelen opleveren, aangezien elke geïnvesteerde euro ten minste 8 euro aan voordelen zou opleveren.

Deze wetgeving komt tegemoet aan de verwachtingen van de burgers met betrekking tot de bescherming en het herstel van de biodiversiteit, het landschap en de oceanen, zoals verwoord in de voorstellen 2(1), 2(3), 2(4) en 2(5) van de conclusies (pdf 335 pagina’s) van de Conferentie over de toekomst van Europa.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.