Bijgewerkt: 8 december 2023

De Nederlandse economie krimpt in 2013 met 0,6%

Nieuws -> Informatief

Bron: DNB
10-12-2012

De Nederlandsche Bank stelt ramingen economie neerwaarts bij

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 1% en in 2013 met 0,6%. In 2014 volgt een herstel en kan de groei uitkomen op een plus van 1%. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank, die op 10 december 2012 zijn gepubliceerd.

In juni werd nog uitgegaan van een krimp met 0,6% in 2012 en een bescheiden groei met datzelfde percentage in 2013. Deze minder gunstige raming diende zich al aan met de onverwacht tegenvallende ontwikkeling van het Nederlandse bbp in het afgelopen derde kwartaal. Ook de wereldeconomie doet het slechter dan een half jaar geleden werd voorzien.

Dit en volgend jaar groeit de voor Nederland relevante wereldhandel in totaal met slechts 3,5%, waar in juni nog werd uitgegaan van 7,8%. Hoewel de werkloosheid tot in 2014 nog oploopt, is de economische groei in dat jaar weer positief. Dit is vrijwel geheel te danken aan de internationale conjunctuur.

BBP Amstelveen
(Bron CBS/ DNB - 2012)

Grafiek 1 BBP-groei in Nederland. 2008 = 100 en procentuele mutaties


Er is in Europa meer lijn gekomen in de aanpak van de schuldencrisis, hetgeen in de financiële markten al geleid heeft tot vertrouwensherstel. Naarmate dit internationaal aan kracht wint, kan Nederland profiteren via de wereldhandel, waarvoor in 2014 is uitgegaan van 5,6% groei.

Het structurele herstel van de overheidsfinanciën blijft op de goede weg als gevolg van de genomen bezuinigingsmaatregelen. Daarbij zijn in het regeerakkoord belangrijke hervormingen afgesproken, maar die zullen pas op de wat langere termijn hun positieve weerslag op de economie te zien geven.

Door de conjuncturele tegenwind uit het derde kwartaal, blijft het overheidstekort de komende jaren boven de beoogde 3% van het bbp. Na een tekort van 4,1% dit jaar daalt het tekort volgend jaar naar 3,5%, een niveau, dat ook voor 2014 wordt geraamd.

Kort na de totstandkoming van het regeerakkoord ziet het nieuwe kabinet zich daarmee geplaatst voor de vraag, of op korte termijn verdere bezuinigingen nodig zijn. Definitieve besluitvorming kan in het voorjaar van 2013 plaatsvinden en zal mede afhangen van de conjuncturele ontwikkeling in de komende maanden.

Uit een scenarioanalyse blijkt, dat een verbetering van het binnenlandse vertrouwen de geraamde economische opleving zal vergroten. Verdere versterking van de Europese instituties en afnemende onzekerheid over de nadere invulling van de beleidskeuzes uit het regeerakkoord kunnen aan een dergelijk vertrouwensherstel bijdragen.

Verder leveren de structurele hervormingen een betere uitgangspositie voor de Nederlandse economie zodra de conjunctuur in Europa en de rest van de wereld weer aantrekt. Lees verder: Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2012 (PDF: 777.3 Kb)

BBP?

Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Meestal wordt met dit begrip het bruto binnenlands product tegen marktprijzen bedoeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.