Bijgewerkt: 20 juni 2024

De OZB stijgt in 2016 met gemiddeld 1,8% in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis/Gemeente Amstelveen
12-12-2015

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in 2016 met gemiddeld 1,8% - meldt de Vereniging Eigen Huis. Gemeenten lijken hiermee voor het vijfde jaar op rij de limiet die zij met het Rijk afspraken - de zogeheten macronorm - te overschrijden. Dit blijkt uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis, dat bestaat uit een steekproef onder 107 van de 390 gemeenten.

In totaal betaalt een doorsnee woningbezitter komend jaar € 726 aan gemeentelijke woonlasten. Dit jaar was dat nog € 716. De gemeentelijke woonlasten bestaan uit ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Deze twee heffingen stijgen volgend jaar met gemiddeld 1%. Zoals ieder jaar, toont het woonlastenonderzoek grote uitschieters. Zo betalen Schiedamse woningbezitters komend jaar gemiddeld € 180 aan ozb. Nijmegen brengt huiseigenaren hiervoor met € 475 bijna het driedubbele in rekening.

Eerder kwamen de gemeenten met het Rijk een macronorm overeen van maximaal 1,57%. Dit percentage is de som van de verwachte economische groei en inflatie en bepaalt in welke mate de ozb mag stijgen. De gemiddelde ozb-verhoging van 1,8% volgend jaar is niet alleen boven de macronorm, maar ook hoger dan de voorziene groei- en inflatiecijfers van respectievelijk 1,5% en 1,2%. Gemeenten hoeven zich overigens niet aan de macronorm te houden - het percentage is slechts een richtlijn. Vereniging Eigen Huis pleit daarom al jaren voor een bindende macronorm om ozb-stijgingen te beteugelen.

Lokale belastingverhoging. Vereniging Eigen Huis vreest daarbij, dat het deze week gepresenteerde belastingplan nadelig kan uitpakken voor woningbezitters. Het kabinet gaat volgens dat plan onderzoeken, of gemeenten € 4 miljard meer aan belastingen kunnen innen. In dat geval wordt de landelijk geheven inkomstenbelasting met hetzelfde bedrag verlaagd, zodat de koopkracht niet in het gedrang komt. Ook mag deze belastingverschuiving niet leiden tot lokale inkomenspolitiek, waarbij de lasten eenzijdig worden afgewenteld op specifieke groepen zoals woningbezitters. Aangezien gemeenten al vijf jaar lang de macronorm negeren, is Vereniging Eigen Huis er niet gerust op, dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

De vereniging ziet er scherp op toe, dat de gemeentelijke lasten eerlijker worden verdeeld tussen woningbezitters en huurders. Nu betalen huiseigenaren nog het leeuwendeel van de lokale belastingen. Lees ook Overzicht steekproef Vereniging Eigen Huis gemeentelijke woonlasten 2016 onder 107 gemeenten (pdf 2 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De commissie RWN ( Ruimte, wonen en natuur) van de gemeenteraad van Amstelveen vergadert op 15 september 2015


Woonlasten in Amstelveen 2015 – 2016 volgens de Raadsvoorstel Tarievennota 2016 (pdf 7 pagina’s):

Het deel van de lokale lasten dat voor de burger het meest herkenbaar is en jaarlijks terugkeert zijn de zogenaamde woonlasten. Dit betreft de onroerende zaakbelasting (OZB), het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. De tariefvoorstellen leiden samengevat tot het volgende woonlasten plaatje:

- OZB +1,0 %

- Rioolheffing +1,5 %

- Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden 0,0 %

- Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden 0,0 %

Conform het College Uitvoeringsprogramma presenteert het College B en W van Amstelveen voor 2016 een uiterst gematigde ontwikkeling van de lokale lasten. Deze ontwikkeling is inclusief de verdere uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijke rioleringsplan (GRP) en de invulling van de ombuigingstaakstelling van € 0,3 miljoen op riolering/afvalbeheer, zoals vastgesteld bij de Kadernota 2016 (pdf 53 pagina’s) “BTW kostendekkende exploitaties”. Voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde stijgen de woonlasten met afgerond 0,8%, c.q. € 5,50.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.