Bijgewerkt: 15 juni 2024

De Perspectiefnota 2024 van Amstelveen in turbulente tijden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-06-2023

In de Perspectiefnota 2024 staat samenhangend op een rij wat er speelt en hoe de gemeente Amstelveen er financieel voorstaat. Het is de opmaat naar een sluitende begroting 2024 en wordt voor de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd. In de huidige turbulente tijden moet het college van B en W keuzes maken wat ze wel en niet doen en kijken wat passend is.

'We willen de voorzieningen en dienstverlening in Amstelveen op peil houden en waar nodig uitbreiden. Zo kiezen we onder andere voor extra investeringen in het Stadshart, onderwijshuisvesting en een extra zwembad bij De Meerkamp, omdat de wachttijden voor zwemles lang zijn' - zegt Adam Elzakalai (VVD) wethouder Financiën. Amstelveen krijgt onvoldoende geld van het Rijk om dit te kunnen doen. Daarom zijn extra inkomsten nodig.

Blijven doen wat nodig is. De nadruk ligt, net als bij de vorige Perspectiefnota, op ‘blijven doen wat nodig is’. De Perspectiefnota 2024 maakt duidelijk dat nog steeds veel gedaan moet worden. Om structureel financieel gezond te blijven en de voorzieningen op peil te houden, heeft de gemeente meer inkomsten nodig. Om dit doel te bereiken, bezuinigt de gemeente twee miljoen binnen de eigen organisatie. Ook wordt de onroerendezaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting verhoogd. De OZB is al tientallen jaren alleen met de inflatiecorrectie verhoogd. De toeristenbelasting is in vergelijking met omliggende gemeenten in de regio relatief laag. Amstelveen heeft een heel hoog voorzieningenniveau met sportvoorzieningen, veel groen, een mooie bibliotheek en cultuurvoorzieningen. Dit zijn allemaal voorzieningen waar ook bezoekers gebruik van maken. Het is dan ook goed als zij voor een deel hier aan meebetalen.Uitwerking coalitieakkoord. Adam Elzakalai (VVD) wethouder Financiën: 'De Perspectiefnota geeft invulling aan de bestuurlijke koers uit ons coalitieakkoord 2022-2026 ‘Warm hart voor Amstelveen – met kansen voor de toekomst’. Wij investeren in groen en voorzieningen om de kwaliteit van leven in Amstelveen hoog te houden. In ons sociaal beleid is bevordering van kansengelijkheid belangrijk. Door economische ontwikkelingen is het noodzakelijk om te kiezen welke ruimtelijke ambities wij realiseren en hoe we ook in de toekomst een evenwichtige ontwikkeling van de stad financieel kunnen garanderen.'

Gezond en groen Amstelveen. Voor investeringen in groen, water en recreatieve voorzieningen heeft het college van B en W een meerjarig fonds ingesteld. Het fonds is bedoeld om de groene kwaliteit van Amstelveen te behouden en waar nodig te versterken. De eerste prioriteiten zijn aangewezen: investeren in vergroening van speelpleinen en rotondes en een impuls aan het bomen- en heestersbestand.

Groei in balans met voorzieningen. De woningnood in de regio en in Amstelveen is groot. Amstelveen wil bijdragen aan verlichting van die woningnood. Daarom is een woonvisie ontwikkeld. Met de maatregelen uit de woonvisie wil het college voor verschillende doelgroepen passende woonmogelijkheden creëren, ook als zorg nodig is. Het voorzieningenniveau dient voor een toenemend aantal inwoners op peil te blijven. Daarom zijn er in de perspectiefnota investeringen voor het Stadshart en voor de overkapping van de A9 opgenomen. Ook is er ruimte voor forse extra investeringen in onderwijshuisvesting, waaronder Orion en Integraal Kindcentrum De Scheg. Het college investeert ook in uitbreiding van het zwemwater in zwembad De Meerkamp en in de Cultuurstrip. Economische ontwikkelingen leggen druk op de mogelijkheden om ruimtelijke projecten te realiseren. Er is sprake van stijgende prijzen en schaarste aan personeel. Dat is ook zo bij de gemeentelijke organisatie. Daarom is het nodig om met realisme te kijken naar ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en daarin keuzes te maken.

Amstelveen heeft een hart voor iedereen. Bevordering van gelijke kansen voor iedereen is een belangrijke pijler in het sociaal beleid. Daarmee begint de gemeente zo vroeg mogelijk: bevordering van kansengelijkheid is leidend principe in de vernieuwing van de onderwijsagenda. Het college wil bijvoorbeeld de verbinding tussen kinderopvang en onderwijs versterken, inzetten op een ‘verrijkte schooldag’ en de organisatie van zomerscholen. Dit jaar actualiseert de gemeente het minimabeleid. Ook daarin is bevordering van kansengelijkheid een belangrijk element. Het vernieuwde minimabeleid zal zich richten op vermindering van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. In het lokaal gezondheidsbeleid krijgen lagere inkomensgroepen prioriteit in activiteiten gericht op bevordering van gezond gedrag. Het aantal en de zorgzwaarte van thuiswonende ouderen met dementie neemt toe. Dat vergt intensivering van ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep. In de aanpak van dementie ‘De mens zien’ richt de gemeente haar ondersteuning niet alleen op de dementerende, maar ook op diens sociale omgeving.

Na jaren van oplopende kosten lijken investeringen in jeugdhulp vruchten af te werpen. In 2022 is er voor het eerst sprake van een daling van de kosten ten opzichte van het jaar daarvoor. Naast het nieuwe inkoopstelsel en wijziging van bekostigingsregels speelt daarbij de inzet op vroegsignalering en lichte hulpverlening om zware zorg te voorkomen een rol. Het college zet deze aanpak voort en streeft naar een blijvende vermindering van het aantal jeugdigen dat een beroep op jeugdhulp doet.

Veiligheid. Randvoorwaarde voor een goed leefklimaat is veiligheid voor inwoners en ondernemers. In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan voor de komende vier jaar vastgesteld. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn tegengaan van ‘cybercriminaliteit’ en ondermijning. Voor de aanpak van ondermijning zijn in deze Perspectiefnota extra middelen opgenomen.

Behoud gezonde financiële basis voor de toekomst. 'Vanuit onze stevige algemene reserve kunnen we een groot deel van bovenstaande investeringen en activiteiten financieren. Om de begroting structureel gezond te houden zijn maatregelen noodzakelijk. We kiezen daarbij voor een mix van lastenverzwaring en een structurele besparing op organisatiekosten en bedrijfsvoering. Naast een verhoging van de OZB stellen we een verhoging van de toeristenbelasting voor. Met de voorgestelde OZB-verhoging blijft de OZB laag in vergelijking met gemeenten elders in Nederland' -zegt Adam Elzakalai (VVD) wethouder Financiën.

Gemeenteraad. De Perspectiefnota wordt behandeld in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie op woensdag 19 juli 2023.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.