Bijgewerkt: 2 maart 2024

De Raad van State wil bestemmings- en exploitatieplan BTAZ laten wijzigen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-02-2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 8 februari 2023 uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ). Deze plannen zijn op 10 november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Beroepsgronden tegen het bestemmingsplan over onder andere bouwhoogten, verdeling oppervlaktewater en bebouwingsmogelijkheden falen. De beroepen tegen het bestemmingsplan BTAZ zijn daarmee afgerond. Het exploitatieplan BTAZ moet alleen op het onderdeel taxatie inbrengwaarde voor een tweetal particuliere eigendommen gewijzigd worden.

Foto Amstelveen
(Bron Ruimtelijke plannen - 2023)

De locatie van het van Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Uitspraak bestemmingsplan BTAZ. De Raad van State is akkoord met een door onszelf voorgestelde technische wijziging van de planregel in het bestemmingsplan over de Zijdelweg. Deze wijziging houdt in dat verlening van een omgevingsvergunning in beginsel mogelijk is als de Zijdelweg verbreed is, of als uit monitoring blijkt dat er voldoende capaciteit is op deze weg. Voorwaarde blijft dat het exploitatieplan BTAZ nu eerst op korte termijn hersteld moet worden om het kostenverhaal (wettelijk verplicht) te verzekeren. Het bestemmingsplan is op 8 februari 2023 onherroepelijk geworden en de technische wijziging van de planregel publiceren we binnen vier weken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken: 'Het nieuwe bedrijventerrein kent een gemengd regionaal karakter en biedt onder meer plek aan bedrijven die willen vertrekken van het oude bedrijventerrein Legmeer. Het wordt een duurzaam en toekomstbestendig gebied voor bedrijvigheid en werkgelegenheid'

Uitspraak exploitatieplan BTAZ. Ingevolge de uitspraak laten we twee particuliere eigendommen in het deelgebied Noordwest opnieuw taxeren. Een gebruikelijke methode is een geveltaxatie, maar voor deze specifieke eigendommen in het deelgebied Noordwest heeft de Raad van State aangegeven dat een geveltaxatie niet voldoende is. De taxatie wordt opnieuw uitgevoerd. Vervolgens wordt het herstelde exploitatieplan BTAZ, binnen 16 weken na verzending van de uitspraak, aan u voorgelegd ter besluitvorming.

Na besluitvorming dienen de Raad van State en de andere partijen hiervan op de hoogte te worden gesteld. Verder moet een gewijzigd of nieuw besluit zo spoedig mogelijk op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend gemaakt te worden, waarna zienswijzen kunnen worden ingediend door belanghebbenden. De Raad van State zal uiteindelijk einduitspraak doen.Terugblik: Het Amstelveense college van B en W heeft op 15 juni 2021 besloten om documenten die nodig zijn voor de ontwikkeling van Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) ter inzage te leggen. Het gaat om het ontwerpbestemmingsplan, een ontwerpexploitatieplan en een conceptbeeldkwaliteitsplan. De gemeente Amstelveen streeft naar het tot stand brengen van een nieuw bedrijventerrein met een gemengd lokale/regionale functie in het zuidelijk deel van de gemeente. Het Bedrijven Terrein Amstelveen Zuid (kortweg BTAZ) gaat in de eerste plaats ruimte bieden voor bedrijven en instellingen nu gevestigd op bedrijventerrein Legmeer, die een nieuwe locatie zoeken binnen de gemeente. Zo blijft (lokaal gebonden) bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gemeente en ontstaan nieuwe economische kansen. Tegelijkertijd kan met BTAZ in de toekomst ruimte worden vrijgespeeld op Legmeer om dat bedrijventerrein te transformeren tot een gemengd woon/werkgebied.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.