Bijgewerkt: 7 februari 2023

De Stichting Allemansbelang wil een door de buurt gedragen bouwplan

Nieuws -> Informatief

Bron: Stichting Allemansbelang
15-04-2021

Het Alleman Kwartier is een stadsvernieuwingsplan in de wijk Bankras/Kostverloren in Amstelveen. Deze stadsvernieuwing beschrijft het plan om zowel wijkcentrum Alleman als medisch centrum Bankras met een apotheek in één nieuw multifunctioneel pand te huisvesten op de locatie van de gesloopte Bankrashal. Rondom het nieuwe wijk- en medisch centrum ruimte worden drie nieuwe wooncomplexen gerealiseerd met circa 116 koopwoningen en ongeveer 30 sociale huurwoningen.

Hierbij de schriftelijke reactie van de leden van de Stichting Allemansbelang op het plan:

30 maart 2021 Gemeenteraad Amstelveen Postbus 4 1180 BA Amstelveen

Geachte Raad,

Op 23 maart 2021 heeft de burgemeester u namens het College een voorstel gestuurd over planaanpassing van het project Alleman Kwartier. Het spijt ons te moeten zeggen, maar dit document zet de Raad naar onze overtuiging op het verkeerde been.

Bovendien heeft de Gemeente de verzending van dit memorandum naar uw Raad niet aangekondigd, terwijl wij met vertegenwoordigers van de Gemeente daags daarna juist nog een overleg hebben gehad over het project. De betekenis van dit overleg komt daarmee achteraf in een ander daglicht te staan. Daarnaast heeft de Gemeente aan een groep buurtbewoners op 24 maart 2021 een brief gestuurd met een voorstel tot aanpassing van het Project Alleman Kwartier. Dat deze brief zou worden verzonden hoorden wij pas tijdens het overleg. Beide brieven zijn na verzending niet eens ter informatie aan ons toegestuurd.

Over deze gang van zaken zijn wij ontstemd en wij lichten dan ook graag de stand van zaken toe zoals deze volgens ons meer recht doet aan de feitelijke situatie.

Stichting Allemansbelang. Het door de Gemeente geplande project Alleman Kwartier en de onvrede over de omvang en het niet openstaan voor de zorgen en argumenten van de buurtbewoners is de aanleiding geweest voor het oprichten van onze stichting Allemansbelang (www.allemansbelang.nl ). Door huis-aan-huis bezorgde flyers hebben wij de buurt hiervan op de hoogte gebracht en inmiddels veel steun gekregen voor onze strijd om de leefbaarheid en het behoud van het karakter van onze mooie wijk. Dit laat zien dat wij op de goede weg zijn en een belangrijke functie vervullen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2019)

Het project Alleman Kwartier op de tekentafel. In de 3D impressie van het bouwplan is het nieuwe ruimtelijke kader voor wat betreft het bouwvolume weergegeven. Volgens de Stichting Allemansbelang voor de realisatie van het Alleman Kwartier zoals het nu voorligt zal het huidige groene en verkeersluwe karakter en het uiterlijk van de wijk dramatisch worden aangetast


Overleg. De oprichting van de stichting heeft ertoe geleid dat er tussen ons en de Gemeente contact is gekomen, zij het mondjesmaat. Voor het eerst is op 27 oktober 2021 inhoudelijk contact geweest. Er is toen aan ons in de vorm van een Powerpoint-presentatie een beeldkwaliteitsplan voorgehouden. Dit plan is zonder de mogelijkheid tot input vooraf aan ons gepresenteerd en vóórdat alle onderzoeksrapporten over onder andere de consequenties voor de leefbaarheid van de buurt beschikbaar waren. Op de tijdens dit overleg gestelde vragen kon verder geen antwoord worden gegeven.

Alternatieven Stichting. In reactie op de presentatie van het beeldkwaliteitsplan hebben we in november 2020 maar liefst drie concrete en serieuze alternatieven voorgelegd als basis voor verdere gesprekken met de Gemeente en met als belangrijkste uitgangspunt het behouden van de leefbaarheid en duurzaamheid in onze buurt.

Wij zien als goed en uitgebalanceerd alternatief vermindering van het aantal woningen en het handhaven van de bouwhoogte van maximaal 9 meter uit het bestemmingsplan, maar uiteraard met behoud van het gezondheids-/buurtcentrum. Wij hebben al eerder uitdrukkelijk aangegeven het belang van woningen te herkennen en te erkennen, maar wel uitdrukkelijk met behoud van de menselijke maat en de leefbaarheid voor de huidige buurt. Onze drie voorgelegde alternatieven voldoen aan dat principe en uitgangspunt.

Tot onze grote teleurstelling en onbegrip zijn alle alternatieven nog geen twee weken later en helaas op grond van voor ons oncontroleerbare (financiële) overwegingen van tafel geveegd. Alleen over ons tweede alternatief zou nog gepraat kunnen worden. Dat gesprek heeft echter pas op 24 maart 2021 plaatsgevonden, een dag nadat de Gemeente haar eigen aangepaste plannen zonder ons medeweten aan uw Raad heeft gepresenteerd. Dit overleg bracht ons helaas door de hierdoor van tevoren ingenomen onwrikbare houding van de Gemeente niet verder. Bijgaand sturen wij u de drie door ons aangedragen alternatieven.

Pas in de loop van het gesprek op 24 maart werd bovendien door de Gemeente min of meer terloops meegedeeld dat er een brief aan de bewoners van de portiekflat zou worden gestuurd met de nu voorgestane aanpassing. De Gemeente gaat in deze brief geheel voorbij aan onze bezwaren en alternatieven. De Gemeente geeft daarmee te kennen niet serieus te willen zoeken naar een andere oplossing om de dramatische gevolgen die een project van deze omvang voor de woonomgeving heeft te voorkomen. Dat beeld wordt bevestigd met de brief die de burgemeester reeds op 23 maart aan u heeft gestuurd.

Beide brieven bevatten onjuistheden, vooral omdat zij suggereren dat er sprake is van goede samenspraak met onze stichting. Dat is niet zo; twee gesprekken (één in oktober 2020 en één op 24 maart 2021) en het afwijzen van alle drie redelijke en voor de buurt goede alternatieven, getuigen niet bepaald van een open houding richting de buurtbewoners en van daadwerkelijke participatie. Dat van een open houding van de Gemeente en het creëren van een sfeer van serieuze participatie in vertrouwen geen sprake is, bleek nog eens tijdens het gesprek op 24 maart. Wij werden voor het blok gezet. Ons werd namelijk gevraagd tussen twee mogelijkheden te kiezen die tijdens de bespreking voor het eerst werden voorgelegd. Voor het bespreken van de bezwaren uit de buurt bleek geen ruimte meer te bestaan. Dit is geen participatie maar een vorm van onder druk zetten. Wij doen daar niet aan mee.

Aanpassing Gemeente. Wij voorzien dat met de huidig aangekondigde aanpassing van het plan de leefbaarheid van de buurt nog steeds onder grote en onaanvaardbare druk zal staan. De aanpassing die de Gemeente nu als alternatief voorlegt staat namelijk diametraal tegenover ons alternatief en komt volstrekt niet tegemoet aan de in de buurt bestaande bezwaren. Het alternatief van de Gemeente zal de leefbaarheid en duurzaamheid van onze buurt nog altijd disproportioneel aantasten en onherstelbare schade toebrengen.

We kregen een dag nadat de brief aan u was toegestuurd twee opties voorgelegd met betrekking tot gebouw G2. Het gebouw een verdieping minder geven, 5 in plaats van 6 woonlagen, door het of breder te maken, ofte splitsen in 2 woontorens van 5 in plaats van 6 verdiepingen. Beide opties zijn voor ons onacceptabel omdat ook met 5 woonlagen de impact op het woongenot van de omliggende woningen enorm en onaanvaardbaar zal zijn. Intussen hebben wij ook met bewoners van de portiekflat gesproken aan wie de brief van de Gemeente was gericht. Zij steunen ons en wijzen de recente aanpassingen eveneens af.

Hoe verder? De gemeente doet het nu in haar brief aan u voorkomen alsof wij voor één van de opties zullen kiezen. Dit is niet het geval om de redenen zoals hiervoor beschreven. Het projectbureau heeft ons te kennen gegeven dat zij binnen twee weken van ons willen horen welke keuze wij uit de voorgelegde opties willen maken. Het is daarmee slikken of stikken in plaats van met steun van de buurt tot een gedragen alternatief te komen.

Het is met pijn in het hart dat het er steeds meer op begint te lijken, dat ondanks alle mooie woorden het College participatie niet serieus neemt en aan de Raad naar onze overtuiging een verkeerde voorstelling van zaken schetst en de schijn op zich laadt buurtbewoners tegen elkaar uit te willen spelen met genoemde brief aan de bewoners van de portiekflat.

Ons mooie Amstelveen staat voor grote uitdagingen en vraagstukken. Dat kan niet zonder betrokkenheid en inclusiviteit van de bewoners van onze stad. Centraal staat de verhouding tussen mens, aarde (duurzaamheid) en economie. De huidige bestuursstijl van de Gemeente sluit daar niet meer op aan, omdat de bewoners niet mee worden genomen in de grote vraagstukken waar Amstelveen voor staat, Er is hier sprake van een gesloten bestuursstijl in plaats van de nu noodzakelijke open bestuursstijl. De gang van zaken rondom het Alleman Kwartier project is daar slechts één voorbeeld van, maar we zien dit beeld bij veel andere lokale projecten. Om het beschadigde vertrouwen weer te herstellen zal nu eerst gesproken moeten worden over de vraag wat echte participatie inhoudt.

Nu lijkt het er vooral op dat onze stichting meer als excuus wordt gebruikt voor de behoefte aan doorzettingsmacht van de bestuurders; er is een stijl van besturen van boven naar beneden. Deze stijl is niet meer van deze tijd.

Ook het Project Alleman Kwartier vraagt om een stijl waarbij betrokkenen worden meegenomen en niet voor het blok worden gezet. Wij staan uiteraard nog steeds open voor participatie, maar dan wel in een omgeving en sfeer waarin de Gemeente ons serieus neemt en vertrouwen geeft. Alleen dan kunnen wij vertrouwen teruggeven. De twee gestuurde brieven getuigen van het tegenovergestelde. Wij roepen uw Raad dringend op aan de bel te trekken. Wellicht dat het tijd is voor een onafhankelijke bemiddelaar om weer draagvlak en vertrouwen te creëren. Daar is nog alle tijd en ruimte voor omdat we ons nog steeds in de fase van een startnotitie bevinden.

Een startnotitie is het startpunt op weg naar een finish die alleen in gezamenlijkheid, openheid en in vertrouwen kan worden bereikt ten behoeve van een goede balans tussen woningbouw en behoud van een leefbaar en duurzaam Amstelveen. De nu ontstane situatie past wat ons betreft niet bij de geest van uw vergadering van 1 juli 2020, waar de wethouder zei neutraal te staan tegenover de toen voorliggende motie en sprak over het betrekken van omwonenden en de voorbeeldfunctie die het College daarbij heeft. Wij hopen van harte dat het College openstaat voor een herstart en dat we samen tot een door de buurt gedragen plan komen.

Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting Allemansbelang Fanny van der Linden, secretaris

Een kopie van deze brief sturen wij aan het College van B&W, de Burgemeester, de Commissie RWN en de secretaris.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.