Bijgewerkt: 15 juni 2024

De UMTS-mast wordt niet verplaatst

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-09-2012

Een uitvoerig onderzoek heeft uitgewezen, dat er in Amstelveen geen betere locatie is aan te wijzen voor de UMTS-mast aan de Jan Tooroplaan. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek geeft de gemeente aan de mast niet te zullen verplaatsen. Amstelveen telt momenteel 100 masten. Op deze manier wordt de dekking en bereikbaarheid van het telefoon- en dataverkeer mogelijk gemaakt.

In 2011 heeft KPN vergunning gekregen voor het plaatsen van de UMTS-mast aan de Jan Tooroplaan. Het voornemen om de vergunning te verlenen is op de gebruikelijke wijze, via digitale bekendmaking, openbaar gemaakt. Bewoners hebben deze bekendmaking niet of te laat gezien.

Wethouder Levie (BBA):” We begrijpen het ongenoegen van de bewoners, toen ze geconfronteerd werden met de mast. Niemand is erover te spreken als er een UMTS-mast in de buurt geplaatst wordt. Toch is het noodzakelijk omdat iedereen bereikbaar wil zijn en gebruik wil maken van een mobiele telefoon.

Daarnaast heeft de gemeente een inspanningsverplichting om providers van een geschikte locatie te voorzien. Om de bewoners tegemoet te komen zijn we, samen met KPN, een onderzoek gestart om te kijken, of het mogelijk is om de mast te verplaatsen.

UMTS Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De UMTS-mast aan de Jan Tooroplaan dus blijft bestaan


Uit dit onderzoek is helaas geen geschikte locatie naar voren gekomen. Hoewel we alle procedures rondom het publiceren zorgvuldig hebben gevolgd en naar eer en geweten hebben gehandeld, zullen we bewoners in voorkomende situaties intensiever informeren”.

Uitgangspunt bij het zoeken naar een alternatieve locatie was, dat er geen sprake mag zijn van het verplaatsen van het probleem en dat de dekking minimaal gelijk blijft. De aangevraagde mast is noodzakelijk om de dekking in zowel het Amsterdamse Bos, als in de woonwijken Patrimonium en Elsrijk te verbeteren.

De gemeente en KPN hebben in totaal 17 alternatieven in meer, of mindere mate onderzocht. Alternatieven vielen af, doordat de dekking onvoldoende gewaarborgd bleek, (grond)eigenaren niet wilden meewerken aan plaatsing van een antenne(mast), of een verslechtering zouden opleveren ten opzichte van de huidige mastlocatie. Van zeven alternatieven zijn dekkingskaarten gemaakt.

Alternatieven

Allereerst is er gekeken naar de mogelijkheid om de mast te verlagen. Dit bleek geen optie, omdat de mast dan een slechtere dekking zou geven. Bovendien kunnen andere providers dan geen gebruik maken van deze mast, wat er voor zorgt, dat veel mensen met andere providers dan KPN geen bereik zouden hebben.

Daarna is er gekeken naar alternatieve locaties, zoals in de buurt van park de Braak. Andere locaties die onderzocht zijn, zijn de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan, het sportpark aan de Amsterdamseweg en een locatie dieper in het Amsterdamse bos. Al deze locaties waren ongeschikt doordat de mast ofwel op het terrein van andere (grond)eigenaren zou moeten worden geplaatst, plaatsing niet kon omdat het een monumentaal natuurpark betreft ofwel omdat het bereik niet optimaal zou zijn.

Het enige alternatief zou een 40-meter hoge mast in de nabijheid van park de Braak zijn. Deze locatie is verder onderzocht. Uit dit verdere onderzoek is echter gebleken dat de afstand van deze mast ten opzichte van de dichtstbijzijnde woningen vergelijkbaar is met die van de mast aan de Jan Tooroplaan.

Maatschappij stelt eisen aan bereikbaarheid

Amstelveen telt inmiddels 100 locaties met UMTS, of vergelijkbare masten, deels aan gebouwen en kerken. Amstelveen zorgt hiermee voor voldoende dekking van telefoon- en dataverkeer; een eis van de huidige samenleving. Zonder ondersteuning van zendmasten kan aan deze behoefte niet worden voldaan.

Het ligt in de lijn der verwachting, dat er in de nabije toekomst nog een grotere behoefte zal komen aan uitbreiding van het aantal masten in het gebied in en rondom Amstelveen. Op de website: www.antennebureau.nl is veel informatie over UMTS-masten in het algemeen te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.