Bijgewerkt: 13 augustus 2022

De WHO ontwikkelt een mondiaal preventie-proces op pandemieën

Nieuws -> Informatief

Bron: WHO
02-12-2021

De Wereldgezondheidsvergadering (World Health Assembly) stemt in met het opstarten van een proces voor de ontwikkeling van een historisch mondiaal akkoord inzake preventie, paraatheid en reactie op pandemieën.

In een consensusbesluit dat erop gericht is de wereld te beschermen tegen toekomstige infectieziektecrises, is de Wereldgezondheidsvergadering op 1 december 2021 in Geneva overeengekomen een wereldwijd proces op gang te brengen voor het opstellen van en onderhandelen over een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument in het kader van de grondwet van de Wereldgezondheidsorganisatie om de preventie van, de paraatheid voor en de reactie op pandemieën te versterken.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, zei dat het besluit van de Wereldgezondheidsvergadering historisch van aard was, van vitaal belang voor haar missie en een kans die zich maar één keer per generatie voordoet om de mondiale gezondheidsarchitectuur te versterken teneinde het welzijn van alle mensen te beschermen en te bevorderen.

'De COVID-19-pandemie heeft de vele tekortkomingen aan het licht gebracht in het mondiale systeem om mensen tegen pandemieën te beschermen: de meest kwetsbare mensen die het zonder vaccins moeten stellen; gezondheidswerkers die niet over de nodige uitrusting beschikken om hun levensreddende werk te doen; en een 'ik-eerst'-benadering die de mondiale solidariteit die nodig is om een mondiale bedreiging het hoofd te bieden, in de weg staat' -aldus Dr. Tedros.

'Maar tegelijkertijd hebben we inspirerende demonstraties gezien van wetenschappelijke en politieke samenwerking, van de snelle ontwikkeling van vaccins tot de toezegging van vandaag van landen om te onderhandelen over een mondiaal akkoord dat zal helpen om toekomstige generaties veiliger te houden voor de gevolgen van pandemieën.'De Gezondheidsvergadering kwam bijeen in een speciale zitting, de tweede sinds de oprichting van de WHO in 1948, en nam één enkel besluit aan, getiteld: "De wereld samen". Het besluit van de Algemene Vergadering voorziet in de oprichting van een intergouvernementele onderhandelingsgroep (INB=Intergovernmental Negotiating Body) voor het opstellen van en onderhandelen over een WHO-verdrag, -overeenkomst of ander internationaal instrument inzake preventie van, paraatheid voor en reactie op een pandemie, met het oog op aanneming krachtens artikel 19 van de WHO-grondwet, of andere bepalingen van de grondwet die door de INB passend kunnen worden geacht.

Artikel 19 van de WHO-grondwet verleent de Wereldgezondheidsvergadering de bevoegdheid om verdragen of overeenkomsten aan te nemen over alle aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de WHO vallen. Het enige instrument dat tot dusver op grond van artikel 19 is vastgesteld, is de Kaderovereenkomst van de WHO voor de bestrijding van tabaksgebruik, die sinds de inwerkingtreding in 2005 een aanzienlijke en snelle bijdrage heeft geleverd aan de bescherming van mensen tegen tabak.

Volgens het vandaag goedgekeurde besluit zal het INB voor 1 maart 2022 voor het eerst bijeenkomen (om werkwijzen en tijdschema's af te spreken) en voor 1 augustus 2022 voor de tweede keer (om de voortgang van een werkontwerp te bespreken). Het zal ook openbare hoorzittingen houden om zijn beraadslagingen te onderbouwen, een voortgangsverslag uitbrengen aan de 76ste Wereldgezondheidsvergadering in 2023 en zijn resultaten ter overweging voorleggen aan de 77ste Wereldgezondheidsvergadering in 2024.

Met het besluit heeft de Wereldgezondheidsvergadering de directeur-generaal van de WHO tevens verzocht de vergaderingen van het INB bijeen te roepen en de werkzaamheden ervan te ondersteunen, onder meer door de deelname van andere organen van het stelsel van de Verenigde Naties, niet-overheidsactoren en andere relevante belanghebbenden aan het proces te faciliteren, voor zover het INB daartoe besluit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.