Bijgewerkt: 21 juli 2024

De Wet toekomst pensioenen is aangenomen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
30-05-2023

Overgang naar nieuw pensioenstelsel start op 1 juli 2023. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer dinsdagavond 30 mei 2023 ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

Uitwerking Pensioenakkoord. In de ‘Wet toekomst pensioenen’ zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De wet kent drie doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken.

Wat blijft er hetzelfde? Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

En wat verandert er? De afgelopen jaren gingen de meeste pensioenen niet of nauwelijks omhoog. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen. De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en was er een impliciete subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid had aan het eind van de loopbaan daardoor extra grote gevolgen. De nieuwe wet sluit op deze manier beter aan bij dat mensen tegenwoordig niet meer veertig jaar voor één baas werken.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman - 2022)

Carola Schouten (ChristenUnie) minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Reacties. Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: 'Dit is een belangrijke stap. Met deze wet zorgen we dat ons pensioen goed geregeld blijft, voor de mensen die nu al met pensioen zijn, voor de mensen die werken en voor toekomstige generaties. Na vele jaren discussie en een goede behandeling in Tweede en Eerste Kamer wordt er nu begonnen met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat schept ook een grote verantwoordelijkheid: om de overgang zorgvuldig te doen en te zorgen voor goede informatie over wat er hetzelfde blijft en wat er verandert in de oudedagsvoorziening van Nederlanders.'

Tuur Elzinga, voorzitter FNV: 'De steun van het parlement voor de nieuwe pensioenwet is een grote stap in de uitwerking van het Pensioenakkoord uit 2019. Het is enerzijds de afsluiting van een periode van uitvoerig onderzoek, veelvuldig overleg en menige onderhandeling, anderzijds is er in de pensioenfondsen juist nog heel veel werk te doen. Met de nieuwe wet in de hand kunnen de pensioenfondsen het pensioen transparanter en eerlijker vormgeven en ervoor kiezen om de risico's nog effectiever collectief te delen. Daarmee kan er sneller worden geïndexeerd. In het Pensioenakkoord zijn ook tijdelijke afspraken gemaakt over vervroegd uittreden. Het is nu de hoogste tijd dat er structurele afspraken komen zodat mensen met zware beroepen op tijd kunnen stoppen met werken. Als FNV gaan wij daarmee keihard aan de slag.'Ingrid Thijssen: voorzitter VNO-NCW: 'Er is jarenlang hard en zorgvuldig gewerkt door het ministerie, talloze experts en sociale partners om deze belangrijke en noodzakelijke modernisering voor elkaar te krijgen. Hiermee krijgt het pensioenstelsel eindelijk de grote onderhoudsbeurt die nodig is. Het is nu aan werkgevers, werknemers en de pensioensector om vaart te maken met een zorgvuldige uitwerking, zodat het stelsel weer tijden meekan en we allemaal beter inzicht krijgen in ons pensioen.'

Piet Fortuin, voorzitter CNV: 'We maken vandaag een historische stap richting een toekomstbestendig pensioenstelsel. Dit nieuwe stelsel blijft solidair, sluit beter aan op de arbeidsmarkt en geeft deelnemers een beter zicht op hun pensioen. Pensioenuitkeringen blijven levenslang, ook het partnerpensioen. Bovendien kunnen we pensioenen sneller indexeren. De eerste stap is hiertoe al gezet met record-indexaties van 12% en zelfs meer bij sommige pensioenfondsen. Het CNV heeft zich hard gemaakt voor deze indexaties en is blij dat hier in het nieuwe stelsel meer mogelijkheden toe zijn.'

Ger Jaarsma, voorzitter Pensioenfederatie: 'Als pensioenfondsen zijn we blij met deze uitslag. De nieuwe wet past bij deze eeuw. We zijn al lang bezig met de voorbereidingen, maar vanaf nu kunnen we samen met de sociale partners echt knopen doorhakken. Wij zijn nu aan zet. Er komt heel veel werk op ons af. Kleine en grote fondsen en hun pensioenuitvoeringsorganisaties gaan samen die uitdaging aan. Eén ding is zeker: als we klaar zijn in 2028, dan heeft Nederland een pensioen dat klaar is voor de toekomst. Een pensioen dat ook beter dan nu kan meegroeien met de stijgende prijzen.'

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: 'Met deze wet kan definitief de stap worden gezet naar een persoonlijker pensioenstelsel. Want zonder dat mensen het doorgaans beseffen werken ze vaak minstens één dag in de week voor hun pensioen. Verder vind ik het echt winst dat de pensioenpremies stabiel een voorspelbaar worden en dat zelfstandige ondernemers meer mogelijkheden krijgen voor pensioenopbouw.'

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO-Nederland: 'Met deze nieuwe pensioenwet start een grote transitie van het pensioenstelsel voor alle werkenden én werkgevers. Het nieuwe stelsel zorgt voor een beter pensioenperspectief voor alle werknemers en werkgevers en is daarmee een belangrijke stap voorwaarts. Daarnaast komen er ook voor zelfstandige ondernemers meer mogelijkheden om extra pensioen op te bouwen door grotere fiscale ruimte.'

Nic van Holstein, voorzitter VCP: 'Onze organisaties gaan nu aan de slag met goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken over het arbeidsvoorwaardelijk pensioen waaronder het nabestaandenpensioen, met gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en kabinet. Hierbij is het zaak dat er geen deelnemers ten opzichte van andere deelnemers worden benadeeld en de afschaffing van de doorsneesystematiek evenwichtig uitpakt. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) zal alle partijen scherp houden op de doelen, waaronder adequate compensatie, die zijn afgesproken in het pensioenakkoord.'

Richard Weurding – algemeen directeur Verbond van Verzekeraars: 'Deze overstap naar premieregelingen maakt het pensioen persoonlijker, flexibeler en beter uitlegbaar. Ik verwacht dat daardoor de betrokkenheid en invloed van deelnemers toeneemt. Pensioen wordt minder een ver van mijn bed show.'

Jan Berndsen, Hoofd Pensioenen AFM: 'De nieuwe Pensioenwet is een positieve en noodzakelijke stap in de herziening van ons pensioenstelsel. De AFM juicht het toe dat er waarborgen in de wet zijn opgenomen die ertoe bijdragen dat het pensioen beter uitlegbaar en transparanter wordt voor de deelnemers, en die de pensioenregelingen beter laten aansluiten op de deelnemers. Er is nog veel werk aan de winkel voor de gehele overgang is gerealiseerd. Ook in de uitvoering van de transitie verwacht de AFM dat het deelnemersbelang niet uit het oog wordt verloren.'

Informatievoorziening over nieuwe stelsel. Samen met pensioenuitvoerders, vakbonden en werkgevers start de overheid een voorlichtingscampagne om Nederlanders van goede informatie te voorzien over wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen in het nieuwe stelsel. Deze bestaat uit algemene informatie over het nieuwe stelsel, en persoonlijke informatie over de eigen pensioenvoorziening door de pensioenuitvoerders. Meer informatie over het nieuwe stelsel is te vinden op https://www.onsnieuwepensioen.nl/.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.