Bijgewerkt: 16 juni 2024

De bekostiging van RTV-Amstelveen in 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-12-2015

Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur en Economische Zaken informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over een aantal zaken in verband met de lokale omroep RTV-Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het college heeft RTV-Amstelveen gevraagd om voor 30 november 2015 een aanvraag in te dienen voor bekostiging van de lokale omroep voor 2016 en voor het inlossen van de opgelopen huurschuld van de omroep aan de gemeente. Daarmee verleende het college uitstel aan RTV-A, de aanvraag had eigenlijk op 1 oktober 2015 binnen moeten zijn. Conform afspraak met u informeer ik u hierbij over de beslissingen die het college heeft genomen t.a.v. de bekostiging van RTV-A in 2016.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Cultuur en Economische Zaken


Bekostigingsaanvraag

RTV-A heeft een bekostigingsaanvraag ingediend die valt binnen de door het college aangegeven financiële kaders. Voor de bekostiging realiseert RTV-A in 2016, gegeven de huidige criteria, een in de ogen van het college acceptabel aanbod. Begin 2016 voert u als gemeenteraad een discussie over de toekomst van lokale journalistiek en de lokale omroep daarbinnen. Voor 2017 en verder kan dit mogelijk leiden tot nieuwe toetsingscriteria. Voor nu bekijken wij het geplande aanbod in 2016 t.o.v. het gerealiseerde aanbod in 2015. Wij constateren dan vernieuwing in de programmering en in stand houding van het aantal uitzendingen. Op basis van die beoordeling heeft het college besloten voor 2016 bekostiging toe te kennen. Dit doet zij op basis van de volgende onderverdeling, waarbij het college de nieuwe bekostigingsnorm per huishouden (per 2015) hanteert

Bekostiging op basis van norm:     € 1,14 x 40.7781 =     € 46.487,-

Aanvullende bekostiging 2016:                                          € 35.513,-

1  Aantal huishoudens in Amstelveen, 2015.  www.amstelveen.incijfers.nl

Totale bekostiging 2016:                                                     € 82.000,-

Huurachterstand

RTV-A geeft aan, dat zij binnen de begroting geen ruimte ziet om de huurachterstand in te lossen zonder substantieel te moeten schrappen in haar aanbod. Voor het inlopen van de huurachterstand is het voorstel van RTV-A om dit te doen vanuit extra inkomsten door het realiseren van commerciële producties (het maken van films in opdracht van klanten). Een belangrijke beoogde klant is de gemeente. Het voorstel is om voor de huurschuld te werken. De gemeente geeft RTV-A opdracht tot het maken van producties, waarbij RTV-A de netto opbrengsten één op één aanwendt om de huurachterstand in te lossen. Aan deze constructie kleven een aantal nadelen:

De aflossing geschiedt met de netto opbrengst. Daardoor moet uiteindelijk een hoger bedrag worden uitgezet aan opdrachten dan dat de huurschuld bedraagt. De verwachting is, dat de ratio bruto-netto opbrengsten per productie ongeveer 1:0,66 zal zijn. Dit houdt in, dat er zo’n € 33.000,- zal moeten worden besteed om de huurachterstand van € 22.000,- in te lossen. De gemeente verwerft daarmee wel voor € 33.000,- aan producties. De behoefte aan producties van de gemeente is niet zodanig, dat de huur- achterstand in 6 maanden kan worden ingelost. De aflossing van de schuld zal langer duren.

Ondanks de nadelen is het college bereid om met RTV-A uit te bezien, of deze constructie daadwerkelijk tot aflossing van de huurschuld kan leiden. De kosten voor de producties worden gedekt vanuit de projectbegrotingen van de inhoudelijke thema’s. Er zijn diverse onderwerpen, waarvoor films in 2016 tot het communicatie-aanbod van de gemeente kunnen behoren (bijv. A9, Amstelveenlijn, sociaal domein). Daartoe maakt het college de volgende afspraken met RTV-A:

-De netto opbrengsten van opdrachten aan de gemeente komen inderdaad één op één ten goede aan aflossen van de huurschuld.

-Overige opbrengsten (bijv. uit opdrachten voor derden) die RTV-A weet te verwerven komen ten goede aan het aflossen van schulden aan private schuldeisers (zo’n € 13.000,-). Zodra dit bedrag is afgelost, komen deze opbrengsten voor 50% ten goede aan het versneld aflossen van de huurschuld aan de gemeente en voor 50% aan onderhoud en vernieuwing van apparatuur

-Elk halfjaar is er voortgangsoverleg tussen het bestuur (minimaal vertegenwoordigd door de voorzitter en de penningmeester) en de portefeuillehouder over de voortgang van aflossing, de verwachting voor het komen- de half jaar en de algehele ontwikkeling binnen RTV-A.

Ter afsluiting

Het bestuur van RTV-A heeft aangegeven met bovenstaande afspraken financieel schoon schip te kunnen maken. Ook organisatorisch en programmatisch wil RTV- A in 2016 verder verbeteren. Daarmee heeft het college voldoende vertrouwen om nu bovenstaande afspraken te maken met RTV-A. Zo wil het college RTV-A de mogelijkheid geven in 2016 verder orde op zaken te stellen.

Met groet, namens het college,

Maaike Veeningen Wethouder Kunst en CultuurAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.