Bijgewerkt: 15 juni 2024

De bouw van het zwembad aan de Poel is stilgelegd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / RvS
15-04-2016

De voorbereidende werkzaamheden aan de Poel voor een zwembad zijn stilgelegd. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. De uitspraak stelt, dat onvoldoende vast is komen te staan, of een ontheffing op grond van Flora en Faunawet is vereist dan wel kan worden verleend.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2016)

De kleine modderkruiper (Cobitis taenia) is een zoetwatervis, en is de kleinste van de drie in de Benelux inheemse modderkruipers. De kleine modderkruiper wordt 10 tot 14 cm groot. Het is een zeer beweeglijk, wormachtig visje met een fraai patroon van donkere vlekken op zijn flanken


De uitspraak schort de verleende omgevingsvergunning tot en met 31 juli 2016. Naar aanleiding van de uitspraak is direct contact opgenomen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op korte termijn vindt een extra inventarisatie plaats door deskundigen, waaronder een ecoloog. De vraag is, of er wel een ontheffing nodig is voor een soort die na meerdere onderzoeken niet is aangetroffen in het plangebied. De rapportage van de ecoloog, samen met andere beschikbare rapportages gaan ter toetsing naar RVO. Het college kan de voorzieningenrechter verzoeken de schorsing op te heffen als vast komt te staan, dat de ontheffing op grond van de flora- en faunawet alsnog zou zijn verleend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De locatie aan de noordoever van de Poel op 9 april 2016, waar de baggerwerkzaamheden zijn gestart om voor het zwembad ruimte te maken


Onder punt 2. van de Uitspraak van Raad van State staat er:

2. [verzoeker A] en HDH Beheer B.V. (van vastgoedondernemer Ad Hesterman red.) hebben aan hun verzoek ten grondslag gelegd dat uitvoering van de werkzaamheden zal leiden tot een onomkeerbare situatie, nu voor het plaatsen van de pontons grondwerkzaamheden dienen plaats te vinden op de bodem van de Poel en aan de oeverrand. Verder zouden er geen financiële middelen zijn om de pontons na 10 jaar weer te verwijderen. [verzoeker A] en HDH Beheer B.V. voeren verder aan dat de werkzaamheden ten onrechte plaatsvinden in de periode februari t/m juli, waarin de gemeente volgens haar eigen "Gedragscode Flora- en faunawet gemeente Amstelveen" van 15 februari 2012 (hierna: de gedragscode) en het rapport "Activiteitenplan Ringslang, Zwembad de Poel te Amstelveen" van Adviesbureau E.C.O. Logisch van 23 juni 2015 (hierna: het ecologisch rapport) ter bescherming van de modderkruiper geen baggerwerkzaamheden mag uitvoeren. Lees verder in het dossier van de uitspraak.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.