Bijgewerkt: 17 april 2021

De conferentie over de toekomst van Europa

Nieuws -> Informatief

Bron: EU Commissie
22-01-2020

De Europese Commissie heeft op 22 januari 2020 in Davos haar ideeën uiteengezet om tijdens de conferentie over de toekomst van Europa vorm te geven. De conferentie moet van start gaan op de Dag van Europa, 9 mei 2020, en zal twee jaar duren. De aangenomen mededeling is de bijdrage van de Commissie aan het nu al levendige debat rond de conferentie over de toekomst van Europa – een project dat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar politieke beleidslijnen heeft aangekondigd en waarvan het doel is de Europeanen meer zeggenschap te geven over wat de Europese Unie onderneemt en hoe zij hun belangen dient. De conferentie zal voortbouwen op ervaringen die in het verleden zijn opgedaan, zoals de burgerdialogen. Tegelijkertijd wordt een breed scala aan nieuwe elementen ingevoerd om het communicatief bereik te vergroten en mensen betere mogelijkheden te bieden om vorm te geven aan het toekomstige EU-optreden. De conferentie biedt ruimte aan een open, inclusief, transparant en gestructureerd debat met burgers van verschillende achtergronden en uit alle geledingen van de samenleving. De Commissie verbindt zich ertoe gevolg te geven aan het resultaat.

Foto Amstelveen
(Foto Mathieu Cugnot © European Union 2019 - 2019)

Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie


De Commissie stelt voor de debatten twee parallelle thematische lijnen voor. De eerste moet gericht zijn op de prioriteiten van de EU en op hetgeen zij zou moeten nastreven: onder meer de strijd tegen klimaatverandering en de milieuproblematiek, een economie die werkt voor de mensen, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid, de digitale transformatie van Europa, bevordering van onze Europese waarden, versterking van de stem van de EU in de wereld en versterking van de democratische fundamenten van de Unie. De tweede lijn moet gericht zijn op thema's die specifiek verband houden met democratische processen en institutionele aangelegenheden: met name het systeem van lijsttrekkers en transnationale lijsten voor de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen: 'De mensen moeten centraal staan in al ons beleid. Ik zou dan ook graag zien dat alle Europeanen actief bijdragen aan de conferentie over de toekomst van Europa en een leidende rol spelen bij het vaststellen van de prioriteiten van de Europese Unie. Alleen samen kunnen we de EU van morgen bouwen.'Dubravka Šuica, vicevoorzitter belast met democratie en demografie: 'We moeten gebruik maken van de hoge opkomst bij de laatste Europese verkiezingen en de roep om actie die hiermee gepaard gaat. De conferentie over de toekomst van Europa is een unieke gelegenheid om met de burgers na te denken, naar hen te luisteren, met hen in debat te gaan, hun antwoord te geven en zaken uit te leggen. We zullen het vertrouwen versterken tussen de EU-instellingen en de mensen voor wie we werken. Dit is onze kans om mensen te laten zien dat hun stem telt in Europa.'

Een nieuw openbaar forum voor een open, inclusief en transparant debat. De Commissie ziet de conferentie als een forum dat van de mensen uitgaat, waaraan kan worden deelgenomen ook door mensen die ver buiten de hoofdsteden van Europa wonen, door mensen uit alle hoeken van de Unie. Andere EU-instellingen, nationale parlementen, sociale partners, regionale en lokale overheden en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om mee te doen. Een meertalig onlineplatform garandeert de transparantie van het debat en ondersteunt een bredere deelname. De Commissie verbindt zich ertoe samen met de andere EU-instellingen de meest doeltreffende maatregelen te nemen om de ideeën en de feedback van de burgers te integreren in de beleidsvorming binnen de EU.

Achtergrond. Alle leden van het college zullen hun bijdrage leveren om de conferentie tot een succes te maken. Vicevoorzitter Šuica zal leiding geven aan de werkzaamheden van de Commissie met betrekking tot de conferentie, en daarbij ondersteund worden door vicevoorzitter Jourová wat betreft de institutionele aspecten en vicevoorzitter Šefčovič wat betreft de verkennende werkzaamheden en de interinstitutionele aspecten.

Ook het Europees Parlement en de Raad werken momenteel aan hun bijdragen aan de conferentie over de toekomst van Europa. In de resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2020 wordt gepleit voor een open en transparant proces met een inclusieve, participerende en evenwichtige benadering ten aanzien van burgers en belanghebbenden. De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 12 december 2019 het Kroatische voorzitterschap verzocht om te beginnen met het opstellen van een standpunt van de Raad. Het Kroatische voorzitterschap heeft de conferentie genoemd als een van haar prioriteiten.

Het is dan ook van cruciaal belang dat de drie instellingen samenwerken bij het opstellen van een gezamenlijke verklaring om het concept, de structuur, de reikwijdte en het tijdschema van de conferentie over de toekomst van Europa te bepalen, en het vastleggen van de overeengekomen beginselen en doelstellingen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2020)

Op 19 maart 1958 vond in Straatsburg de eerste vergadering van het Europees Parlement plaats onder voorzitterschap van Robert Schuman (1886-1963). Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af, waarin hij voorstelde een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te richten. De leden daarvan zouden hun kolen- en staalproductie bundelen. Deze EGKS, gesticht door Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg, was de eerste in een reeks supranationale Europese instellingen die uiteindelijk tot de huidige 'Europese Unie' zou leiden


Die verklaring zal vervolgens worden opengesteld voor andere ondertekenaars, met inbegrip van instellingen, organisaties en belanghebbenden. Nationale en regionale parlementen en andere actoren kunnen een belangrijke rol spelen in deze conferentie en moeten dan ook worden aangemoedigd om evenementen te organiseren die met het onderwerp van de conferentie samenhangen. De Commissie benadrukt in haar vandaag verschenen bijdrage dat zij zich ertoe verbindt gevolg te geven aan de resultaten en aanbevelingen die uit de diverse debatten voortvloeien. De Commissie stelt voor om de conferentie officieel te openen op de Dag van Europa, (Europe Day) 9 mei 2020: 70 jaar na de ondertekening van de verklaring van Schuman en 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.