Bijgewerkt: 3 december 2022

De crisis gaat Amstelveen niet voorbij

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-09-2010

Amstelveen bespreekt nieuwe situatie A9 met het Rijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2007 afgesproken om 100 miljoen euro bij te dragen aan de ondertunneling van de rijksweg A9. De gemeente wilde dit betalen door het verkopen en ontwikkelen van grond.

Door de dramatische teruggang van de vastgoedmarkt kan de stad dit bedrag nu en in de toekomst onmogelijk opbrengen. De gemeente treedt in overleg met het rijk over de ontstane situatie. Dit blijkt uit een brief van het college aan de Amstelveense gemeenteraad.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Herbert Raat (VVD): 'Ons college vindt de tunnel belangrijk, vooral voor de leefbaarheid van onze stad, maar een bijdrage van 100 miljoen is veel meer dan onder de huidige omstandigheden van ons gevraagd kan en mag worden. Wij openen het gesprek hierover met het rijk'


Financieel moeilijke tijden

Nederland zit in een financiële crisis en die gaat helaas Amstelveen niet voorbij. Het college van Amstelveen bereidt momenteel de begroting 2011 voor. De komende vier jaar moet er 9 miljoen euro structureel bezuinigd worden. Ook de jaren daarna moet de gemeente bezuinigen. Dit, terwijl er grote uitgaven staan gepland.

Zo is er 32 tot 45 miljoen extra nodig voor schoolgebouwen en 15 à 20 miljoen voor openbaar vervoer en verkeer. Recente inzichten tonen een tekort van 20 à 25 miljoen voor de plannen rond de A9. De gemeente wilde door het verkopen en ontwikkelen van grond de € 100 miljoen betalen. Door de gewijzigde marktomstandigheden is dat, nu en in de toekomst, niet meer haalbaar.

Provincie

Ook met de provincie Noord-Holland is gesproken over de financiën rondom het A9 project. Dit heeft tot op heden niet geleid tot het verzilveren van eerdere toezeggingen van de provincie in het kader van de N201. Daarnaast is er ook van de kant van Verkeer en Waterstaat nog geen bijdrage in het kader van de motie Cramer/Vermeij.

Kohler Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Herbert Köhler (loco-gemeentesecretaris) Bedrijfsvoering, financiën van de gemeente Amstelveen was ook tijdens de persbijeenkomst aanwezig


Geen verhoging OZB

Amstelveen kan voor financiering van de diverse projecten niet putten uit de algemene reserve en de algemene dienst. De reserve beweegt zich de komende jaren rond het bestuurlijk vastgestelde minimum van 17 miljoen door de gemeenteraad. Het college wil ook de OZB niet verhogen.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Herbert Raat: 'Hoe belangrijk de investeringen in onze stad ook zijn, wij vinden het niet verantwoord om deze potentiële buffer nu in te zetten. Eenmaal benut heeft de gemeente ook het laatste financiële vangnet verloren. Daarnaast wil het college burgers en bedrijven in deze economisch zware tijd ook niet belasten met een hogere OZB'


Gemeenteraad

De gemeenteraad van Amstelveen kreeg van de directie een brief toegestuurd in verband met de eerste conclusies inzake weerstandvermogen/investeringsruimte in Amstelveen bij de voorbereiding begroting:

Geachte leden,

Ons college zit middenin de voorbereiding van de begroting 2011 met een ingrijpend meerjarig ombuigingsprogramma. In dat kader hebben wij ons bezonnen op de ontwikkeling van onze vermogenspositie en de balans met risico's en nog te realiseren ambities.

Dit vanuit onze politieke opdracht om een duurzaam en degelijk financieel beleid te voeren. Er is veel informatie op tafel gekomen die voor ons handelen, ook extern, bij de begrotingsvoorbereiding richtinggevend is en die wij op hoofdlijnen met u willen delen.

Ambities

Dit college is met onze voorgangers van mening, dat een aantal ambities grote waarde heeft voor de toekomst van onze stad. Goede onderwijsgebouwen voor onze jeugd, een hoogwaardig openbaar vervoer met een nieuw knooppunt, een goede bereikbaarheid en balans tussen lokale leefbaarheid en regionale mobiliteit: dit zijn ambities die absoluut de moeite waard zijn en die onze stad toekomstvast maken.

Deze ambities kosten geld: Nog 32 tot 45 miljoen voor de scholen, 15 a 20 miljoen voor openbaar vervoer en verkeer en een bijdrage uit gebiedsontwikkeling A9 van 100 miljoen, waarbij op basis van de meest recente inzichten in de orde van grootte van 20 a 25 miljoen met een te dekken tekort op de business case rekening moet worden gehouden. Dit los van de aan deze projecten verbonden risico's met een bandbreedte van enkele tientallen miljoenen.

Dekking van de ambities

We kunnen niet putten uit de algemene reserve en de algemene dienst. De reserve beweegt zich in de komende jaren rond het bestuurlijk vastgestelde minimum van 17 miljoen (raad bij begroting 2010). Substantiële voeding is niet te verwachten, gezien de grote ombuiging van 9 miljoen in de komende vier jaren.

De ambities zullen anders moeten worden gedekt en daarbij zijn vooral de grondexploitaties aan de orde. Uit "harde" projecten komt 30 miljoen aan inkomsten beschikbaar, zodat voor de scholen nog tussen de 2 en de 15 miljoen ongedekt is.

Voor de investeringen in OV en verkeer is nog geen dekking aanwezig. De provincie heeft zich gecommitteerd aan een inspanning tot een financiële bijdrage in het contract inzake de gemeentelijke bijdrage aan de N201, maar verzilvering daarvan is tot nu toe uitgebleven, ondanks herhaalde inspanningen van onze kant.

Onder de huidige omstandigheden en met de huidige inzichten geeft de business case Zone A9 het beeld van een substantieel tekort, dat door de gemeente moet worden afgedekt. Kortom, een behoefte aan dekkingsmiddelen van 50 a 60 miljoen buiten de reguliere begroting en reserves is te verwachten en dan is met een bandbreedte voor risico's nog geen rekening gehouden.

Een doorrekening van "zachte" projecten biedt uitzicht op opbrengsten in de orde van grootte van 35 tot 45 miljoen. Er gaapt dus nog steeds een substantieel gat en in afdekking van bijkomende risico's is niet voorzien.

Onbenutte belastingcapaciteit

Ons laatste toevluchtsoord is de onbenutte OZB-capaciteit. Die is ruim 4,5 miljoen structureel. Hoe belangrijk de investeringen in onze stad ook zijn, wij vinden het niet verantwoord om deze potentiële buffer nu in te zetten. Eenmaal benut heeft de gemeente ook het laatste financiële vangnet verloren. We lopen grote risico's bij de projecten, we werken eraan om deze te beheersen, maar garantie is er niet en onzekerheden op allerlei gebied, b. v, bij onze rijksinkomsten, nopen tot een degelijk en duurzaam financieel beleid. Ook onze opvolgers zullen in de volgende periode nog met een taakstelling van enkele miljoenen worden geconfronteerd en hebben recht op onze prudentie.


Met deze buffer kunnen wij eventueel toekomstige risico's afdekken zonder, dat we draconisch hoeven te snijden in ons voorzieningenniveau of onder curatele van het rijk worden gesteld. Een tweede belangrijke reden om van benutting af te zien is, de lokale lastendruk voor de burgers en bedrijven. Nu zichtbaar is dat burgers enerzijds in hun inkomen worden geraakt en anderzijds specifieke kosten (zorg, milieu) naar het individu worden verschoven vinden wij, dat we burger niet met een algemene belastingverhoging moeten treffen. Lastenverhogingen voor voorzieningen met een individueel profijt (leges b. v.) zijn al voldoende belastend.

Verlaging risicoprofiel

Alles overziend vinden wij, dat we de ambities moeten blijven nastreven. Ze zijn essentieel voor een duurzame stad in de toekomst en voor de kwaliteit van onze samenleving. Tegelijkertijd zien we, dat daarmee het financiële draagvermogen van onze gemeente wordt overschreden. Dat heeft bij uitstek te maken met de sterk gewijzigde marktomstandigheden in de vastgoedsector en de mate en snelheid van herstel daarvan zijn niet te voorspellen.

Gevolgen daarvan zijn met name zichtbaar in het A9-project, waar onder de huidige omstandigheden nu een financieel tekort wordt verwacht. Daarnaast is er voor het openbaar vervoer en dan met name voor de zg. HOV-knoop nog geen zicht op een bijdrage van de provincie. Ook van de kant van Verkeer en waterstaat is er nog geen bijdrage in het kader van de motie Cramer/Vermeïj. Wij zijn van mening. dat sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden die heronderhandeling over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage rechtvaardigen:  1. het rijk heeft in zijn planvorming voor de tunnel (ontwerp-tracébesluit) keuzen gemaakt die direct of indirect de ontwikkeling van bepaalde locaties belemmeren; de beschikbare ruimte voor gebiedsontwikkeling is daardoor minder dan nog in 2007 en 2009 werd verondersteld. U moet dan denken aan de situering van toe- en afritten, lokale wegen en open water op plaatsen die ook voor gebiedsontwikkeling in aanmerking hadden kunnen komen. In Indirecte zin gaat het om belemmeringen vanwege de geluidhinder van de Rijksweg.

  2. Nationale wet- en regelgeving, alsmede beleid vanuit Rijk en provincie leggen beperkingen op aan de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling. Zo is bouwen op de tunnel zo goed als onmogelijk. En mogelijkheden om te bouwen in de Amstelscheg zijn minimaal.

  3.  de omstandigheden op de vastgoedmarkt zijn dramatisch verslechterd, wat grote effecten heeft op de mogelijkheden ten aanzien van het vastgoedprogramma. Verbetering is ook voor de langere termijn niet in zicht. Dit heeft effecten op de afzetmogelijkheden en -snelheid van woningen en kantoren en op prijzen en opbrengsten. Daardoor is het risicoprofiel voor de gemeente zeer drastisch gewijzigd.


Ons college vindt de tunnel belangrijk, vooral voor de leefbaarheid van onze stad, maar een bijdrage van 100 miljoen is veel meer dan onder de huidige omstandigheden van ons gevraagd kan en mag worden. Wij zullen het gesprek hierover met het Rijk op korte termijn openen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen

De burgemeester, mr. J.H.C. Van Zanen

De secretaris, mr. R.J.T SchurinkAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.