Bijgewerkt: 15 juni 2024

De financiële risico's van het bouwproject Nieuw Legmeer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-02-2023

In december 2022 informeerden wij u middels een raadsbrief over de effecten van de economische situatie op de ontwikkeling van het Nieuw Legmeer. De financiële haalbaarheid staat onder druk, zowel bij de markt als bij de gemeente.

In het raadsgesprek van 21 september 2022 is de richting geduid op basis, waarvan de gebiedsontwikkeling op dat moment mogelijk haalbaar werd: van 3000 naar 3600 woningen, de verdeling woningen sociaal, middenduur en duur wijzigt van 20-45-35 in 20-40-40 en de verdeling bovengronds en 100% ondergronds parkeren wijzigt in 50% ondergronds / 50% bovengronds. Vanwege de verdergaande effecten op de woningmarkt door de economische situatie, blijken de in het raadsgesprek voorgelegde set van de uitgangspunten nu nog steeds niet tot een haalbare gebiedsontwikkeling te leiden.

In overleg met de markt en grondeigenaren wordt nu gewerkt aan het verder fijnslijpen van de uitgangspunten om te komen tot een haalbare gebiedsontwikkeling; d.w.z. een haalbare grex en meer haalbare plannen voor de markt. Wij hebben daar nog steeds vertrouwen in.Hierbij blijft de drijfveer dat Nieuw Legmeer de enige resterende grote woningbouwlocatie binnen Amstelveen is buiten LIB4-gebied, waar kansen liggen om een levendige, duurzame, kwalitatief hoogwaardige, unieke en toekomstbestendige woon-/werkwijk te realiseren, waarmee de gemeente Amstelveen haar aandeel heeft in het terugdringen van het grote woningtekort.

Hiervoor worden in 2023 de noodzakelijke plankosten gemaakt. We voorzien dat we een stedenbouwkundig plan, programma van eisen voor de gemeente- werf en het afvalbrengstation en een grondexploitatie na de zomer in het 3de kwartaal van 2023 aan de raad kunnen voorleggen t.b.v. besluitvorming. Dit vormt de basis om over te kunnen gaan tot het opstarten van een ruimtelijke procedure (bestemmingsplan/omgevingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan). Tussentijds zullen wij u middels raadsbrieven en raadsgesprekken uiteraard blijven informeren over de stand van zaken.

Zoals aangegeven zullen in 2023 plan- en projectkosten worden gemaakt. De raad heeft voor de periode 2021-2024 in totaal € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de projectenorganisatie Legmeer. Eventuele extra plankosten die worden gemaakt zullen bij een haalbare gebiedsontwikkeling via exploitatiebijdragen worden verhaald op de ontwikkelende partijen. Dit zal worden meegenomen als taakstelling in de op te stellen grondexploitatie en bij de haalbaarheidsafweging.

Met de vorige raadsbrief meldden we dat we eveneens middels een aantal maatregelen steviger gaan sturen op de financiële risico's. Een van de grootste risico's bij een onhaalbare gebiedsontwikkeling is dat gemaakte project- en plankosten t.b.v. de gebiedsontwikkeling Legmeer niet verhaald kunnen worden en door de gemeente moeten worden gedragen.

Indien dat blijkt, wordt de grondexploitatie stopgezet. Om te voorkomen dat plankosten te veel oplopen hebben wij (als extra maatregel) een reeks van tussentijdse informatie- en keuzemomenten ingebouwd, waarbij wij u op de hoogte houden van het haalbaarheids- vooruitzicht n.a.v. het bijstellen van de uitgangspunten.

Ambitie: Nieuw Legmeer. De gemeente Amstelveen wil het bedrijventerrein Legmeer transformeren naar een nieuwe, moderne Amstelveense woon-werkwijk, geschikt voor jong en oud. De werktitel van deze nieuwe wijk is 'Nieuw Legmeer'. In Nieuw Legmeer komen de dagelijkse voorzieningen, openbaar vervoer, zorg en recreatie op loopafstand. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.