Bijgewerkt: 27 juni 2022

De gemeente Amstelveen stopt in 2021 met het subsidiëren van RTVA

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-06-2020

RTV-Amstelveen heeft met haar toekomstplannen de gemeente niet kunnen overtuigen de gevraagde vernieuwing en kwaliteitsimpuls te gaan leveren. 'Het bedrijfsplan (pdf 15 pagina's) dat is aangeboden voldoet onvoldoende aan de gestelde criteria. We vinden een lokale omroep met een goed bereik die inspeelt op de mediabehoefte van deze tijd belangrijk, daarom geven we graag ruimte aan nieuwe initiatieven voor een lokale omroep in Amstelveen.' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Media


Het College B en W stelt de gemeenteraad voor negatief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de door RTVA aangevraagde licentie. 'Zo maken we de weg vrij voor andere partijen om met een initiatief te komen waarmee wel wordt voldaan aan de gevraagde vernieuwing. Daarbij blijft de door de gemeenteraad gevraagde vergaande samenwerking met NH Media het uitgangspunt.'

Beoogde vergaande samenwerking. De gemeenteraad kwam in december 2018 met een motie over de toekomst van de lokale omroep en de randvoorwaarden voor de bekostiging. Gesteld werd dat een vergaande samenwerking met NH Media was vereist. 'Eind 2019 bleek dat dit te weinig van de grond was gekomen' aldus wethouder Ellermeijer. In het eerste kwartaal van 2020 is RTVA ruimte gegeven om de vernieuwing van de omroep en de samenwerking met NH Media, verder uit te werken in een bedrijfsplan. Ook werden de criteria voor de vergaande samenwerking en vernieuwing verder uitgewerkt en kwam er een externe procesbegeleider die heeft getoetst of aan deze criteria is voldaan.

Het huidige bedrijfsplan van RTVA voldoet volgens de procesbegeleider aan vier van zeven criteria, zoals bestuurlijke vernieuwing, techniek, personeelsorganisatie en werkorganisatie. Maar aan drie criteria voldoet het niet, zoals inhoudelijke vernieuwing, bedrijfsvoering en huisvesting. 'Juist de beoogde inhoudelijke vernieuwing op alle mediakanalen wordt als zeer belangrijk gezien. De ingediende plannen geven niet het vertrouwen dat RTVA dit zal realiseren. Om de plannen te beoordelen zijn vooraf duidelijke criteria gesteld en wij moeten constateren dat niet aan de criteria wordt voldaan. Amstelveen is toe aan een nieuwe lokale omroep die jong en oud aanspreekt, met moderne media-uitingen in het centrum van de Amstelveense samenleving.'- vervolgt wethouder Ellermeijer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De ingang van het kantoor van RTV-Amstelveen en studio in Orion 19-B in Amstelveen


Budget en huisvesting. RTVA heeft in de plannen aangegeven dat het gemeentelijk budget van ruim 140.000 euro geen basis vormt voor het uitvoeren van een verdergaande samenwerking met NH Media, terwijl dit wel als een belangrijk uitgangspunt is meegegeven voor de uitwerking van de plannen. Een voorstel hoe andere inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord, zoals landelijke subsidies voor de professionalisering van de lokale omroep of advertentie- of sponsorinkomsten ontbreekt. Wat betreft huisvesting zijn er verkennende gesprekken over een zichtbare en meer centrale plek gevoerd, maar deze zijn niet verder uitgewerkt. Ook geeft RTVA zonder onderbouwing aan dat zij meer ruimte nodig heeft, dan in de criteria als richtlijn is meegegeven, gebaseerd op ervaringen van andere lokale omroepen in het land.

Mediawet. Daarnaast is geconstateerd dat ook niet op alle onderdelen wordt voldaan aan de mediawet en de eisen van het Commissariaat voor de Media. Zo ontbreekt een actueel redactiestatuut, waarin de beoogde vergaande samenwerking en vernieuwing tot uiting komt. 'Naast de stappen in bestuurlijke vernieuwing en afspraken met NH Media over personeel en techniek, zien wij te weinig concrete uitwerking van de vernieuwde omroep waar de gemeenteraad om heeft gevraagd' -zegt wethouder Ellermeijer. Het college wacht een definitief besluit van het Commissariaat voor de Media af. Daarna wordt de subsidie aan RTVA afgebouwd, gericht op een beëindiging van de subsidie per 1 januari 2021. De afbouw zal plaatsvinden op basis van een in overleg met RTVA op te stellen afbouwplan. Bij de afbouw wordt in overleg met RTVA op zorgvuldige wijze omgegaan met de werknemer zodanig dat die zal worden begeleid naar een andere baan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.