Bijgewerkt: 24 februari 2024

De gemeente Amstelveen versnelt het belastingproces

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2012

Ruim 1 miljoen euro geïncasseerd aan openstaande belastingen

In 2011 heeft de gemeente Amstelveen het proces om belastinginkomsten binnen te halen verbeterd. De werkwijze is dusdanig aangepast, dat het opleggen en innen van belastingen binnen één kalenderjaar kan plaatsvinden.

De nieuwe aanpak is gericht op efficiency en versnelling van het gehele proces. De inning van belastingen is ondergebracht bij een andere afdeling wat aanleiding was om alle onderdelen kritische te bekijken.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD) van financiën: 'De verbeteringen die hieruit naar voren zijn gekomen zijn aanzienlijk. Zo hebben we afgelopen jaar ruim 1 miljoen euro aan openstaande belastingen binnengehaald, wordt er eerder betaald en zijn er minder achterstallige posten. Concreet voorbeeld van de versnelling binnen het proces zijn de aanslagen 2012. Dit jaar zijn deze een maand eerder verzonden'


Brief aan de leden van de gemeenteraad van Amstelveen

Betreft Invordering gemeentebelastingen

Geachte raadsleden,

Afgelopen jaar heeft het team Belastingen het proces om de belastinginkomsten binnen te halen aangepast. Graag informeer ik u middels deze brief over de verbeteringen die hieruit naar voren zijn gekomen.

Versnelling van processen

Jaarlijks legt de gemeente voor circa € 35.000.000 aan belastingaanslagen op. Met ingang van 2011 is de inning van de belastinginkomsten ondergebracht bij het team belastingen, voorheen werd dit gedaan door het team financiële administratie. De afgelopen periode is kritisch gekeken naar het proces, is afscheid genomen van de gemeentelijke deurwaarder en zijn taken deels uitbesteed aan een deurwaarderskantoor. Dit heeft geleid tot een behoorlijke inhaalslag en versnelling van de processen. Enkele gegevens;

Openstaand saldo belastingdebiteuren 01/01/2011 € 2,25 miljoen

Openstaand 31/12/2011 € 1,05 miljoen

Hogere opbrengsten verhaal aanmaankosten en dwangbevelen € 200.000*

Hogere afboeking oninbare posten over 2009/2010/2011 € 200.000*

Uit deze cijfers blijkt, dat er eerder betaald wordt en er minder achterstallige posten zijn. In 2011 is de werkwijze aangepast met als doel het belastingproces van opleggen van aanslagen tot innen binnen hetzelfde kalenderjaar af te wikkelen. In 2011 heeft dit geleid tot een versnelde afhandeling van bezwaarschriften en behandeling van kwijtscheldingsverzoeken.

* Deze cijfers staan niet in relatie met elkaar en zijn bij toeval precies gelijk.

Daarnaast is het incassotraject eerder opgestart. Het aanmaningen- en dwangbevelentraject werd vaak pas het volgende kalenderjaar opgestart, nu proberen we dit al hetzelfde jaar te doen. Een en ander betekent, dat in boven genoemde opbrengsten en kostenpost een belangrijke incidentele component zit. Bij de 2e tijdvakrapportage 2012 zal bezien worden in hoeverre de ramingen structureel aangepast moeten worden.

Geen afwijkingen in jaarrekening

De werkelijke belastinginkomsten over 2011 zijn overeenkomstig de ramingen binnengehaald. Een en ander betekent per saldo geen noemenswaardige afwijkingen in de jaarrekening 2011.

Beschikkingen en aanslagen eerder verzonden

De nieuwe aanpak is gericht op efficiency en versnelling van het gehele proces. Een concreet voorbeeld hiervan is de verzending van beschikkingen en aanslagen 2012, Deze zijn dit jaar een maand eerder verzonden (januari ipv februari). Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.