Bijgewerkt: 5 juni 2023

De gemeente Amstelveen wil de Poel baggeren, maar…

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-09-2022

Een beslissing over een baggerproef in de Poel wordt eind van 2022 verwacht. 'We zijn nu bezig met een onderzoek om te kijken of kleinschalig baggeren de waterkwaliteit kan verbeteren. We willen zo snel mogelijk een knoop doorhakken'- zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Recreatie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Herbert Raat (VVD) wethouder

Het gaat om een samenwerking van het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Amsterdam en Amstelveen. Met een subsidie van de provincie Noord-Holland van € 700.000,- en bijdragen van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Amsterdam (Amsterdamse Bos) en Amstelveen is er een totaalbudget van € 1,4 miljoen beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering. Het doel is een verbetering van de waterkwaliteit, zodat die gaat voldoen aan de basiskwaliteitsnorm van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het water verbetert. Dit betekent echter nog niet dat het voldoet aan zwemwaterkwaliteit. Vanuit recreatief oogpunt zou het verdiepen van de Poel een positieve bijvangst zijn voor Amstelveen. Er is echter geen wettelijke verplichting de Poel te verdiepen omdat deze voldoet aan de vereisten voor diepte.

Foto Amstelveen
(Foto Christiaan Pieter Broerse (1902-1995) bron: Beeldbank Amstelveen - 2022)

Kleinschalig baggeren van de bodem van de vijver van Heempark De Braak in 1953. Op de achtergrond woningen aan de Amsterdamseweg. De foto is in de zuidwestelijke richting gemaakt

In februari 2021 is een projectplan voor de baggerproef Amstelveense Poel afgerond en is door de gemeenteraad een bedrag van € 233.500,- vrijgemaakt als bijdrage. De proef moet ervoor zorgen dat de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit verbetert, maar ook dat de diepte deels op orde komt. Dit laatste is ook goed voor het recreatief gebruik van de Poel. De haalbaarheidsstudie die nu wordt uitgevoerd zal een inschatting geven van de te verwachten effecten op de waterkwaliteit en is de basis voor een bestuurlijke besluit tot start van de uitvoering van het baggeren van de Poel.

Zand A9. De bagger proef liep vertraging op omdat onderzocht is of het zand dat bij het A9-project vrijkomt, kon worden gebruikt om de bodem van de Amstelveense Poel mee af te dekken. Dit ter bevordering van de waterkwaliteit, ecologische en recreatieve waarden. Door de onzekerheid over de kwaliteit van het vrij te komen zand uit de tunnel is dit in deze fase niet haalbaar gebleken.

Verder onderzoek. Vanuit de gemeente Amstelveen wordt het toepassen van het zand uit de A9 in de toekomst nog steeds als kans gezien. Amstelveen neemt daarom het initiatief voor verder onderzoek om te kijken of het zand kan worden gebruikt. Ook de kansen voor het hergebruik van de vrijkomende bagger binnen de plannen van de A9 worden verkend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De veenplas Poel wordt voor recreatief gebruik steeds onaantrekkelijker. De oplossing zou kunnen zijn dat de plas, zoals dat in het verleden (in de jaren 1950) wel gebeurde, weer wordt uitgebaggerd. In tegenstelling tot vroeger echter levert de bagger geen geld meer op en zijn dus de kosten van het uitbaggeren het grote struikelblok. Daarbij komt dat de bagger enigermate is vervuild. Voordat besloten wordt te baggeren wil men eerst de oorzaak van het dichtslibben wegnemen. Momenteel wordt ambtelijk geïnventariseerd wat de redenen daarvoor zijn. Als oplossing zullen waarschijnlijk de waterlopen moeten worden veranderd. Indien deze stromen niet worden aangepast, loopt de Poel in geen tijd weer vol bagger

Vervolg. De eerste stap is nu het afronden van de haalbaarheidsstudie en het nemen van een besluit om over te gaan naar het werkelijk baggeren van de Amstelveense Poel. Dit is afhankelijk van de uitslag van de studie en of waterkwaliteit zal verbeteren door het kleinschalig te baggeren. De afronding van de studie en het go-no-go-moment staan gepland voor november 2022.

Wanneer de partners, Rijnland, Amsterdam en Amstelveen besluiten verder te gaan met de uitvoering, gaat Rijnland het onderdeel van de proef, het werkelijk baggeren voorbereiden en uitvoeren in 2023. De hoeveelheid bagger die uiteindelijk wordt verwijderd, is afhankelijk van de kosten voor de afzet. Dit is afhankelijk van de kwaliteit, transport en stortkosten. Op het moment dat de resultaten uit de haalbaarheidsstudie bekend (naar verwachting in november 2022), zal de gemeenteraad hierover worden geïnformeerd.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.