Bijgewerkt: 28 september 2021

De gemeente Amstelveen wil het bouwproject Alleman Kwartier aanpassen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Stichting Allemansbelang
27-03-2021

'De gemeente Amstelveen wil de wijk Bankras-Kostverloren een nieuwe gebiedsimpuls geven. Het plan is om zowel Wijkcentrum Alleman als medisch centrum Bankras met een apotheek in één nieuw pand te huisvesten op de locatie van de gesloopte Bankrashal. Zo ontstaat er plek voor sociale huurwoningen en voor appartementen net boven de sociale huurgrens, waar veel vraag naar is. Voor een goede woonmix is er ook ruimte voor koopappartementen in het middensegment, waar minimaal drie jaar zelfbewoning voor geldt. Het plan is beschreven in de concept startnotitie Alleman Kwartier (pdf 37 pagina’s) die het college van B en W nu vrijgeeft voor reacties' -staat er in het persbericht van 21 november 2019.

In het bericht (pdf 2 pagina’s) van 24 maart 2021 van de gemeente Amstelveen staat er: 'Tijdens uw raadsbehandeling van de startnotitie Alleman Kwartier van 1 juli 2020 hebben wij toegezegd om de communicatie met belanghebbenden zorgvuldig te vervolgen, In deze brief informeren wij u graag over de voortgang hiervan.

U vroeg ons de Stichting Allemansbelang te betrekken bij de uitwerking van de bouwvlakken, het opstellen van het beeldkwaliteitsplan en de herinrichting van de openbare ruimte (met bijzondere aandacht voor groen). Dit beschrijft met name de ruimtelijke kwaliteit van de woongebouwen en de omringende leefomgeving en maakt deel uit van het bestemmingsplan, de volgende stap in dit proces. Voordat we het bestemmingsplan kunnen opstellen, is het belangrijk om het uitgangspunt van de bouwvlakken vast te leggen. Wij zien de mogelijkheid om een aanpassing door te voeren op het bouwvlak van het toekomstige appartementencomplex aan het Oostelijk Halfrond, waarin wij denken in voldoende mate tegemoet te komen aan de reacties vanuit de omgeving, zonder de dringende woningbouwbehoefte aan betaalbare woningen uit het oog te verliezen. Het totale aantal woningen wijzigt niet en de planaanpassing past daarom nog steeds binnen de kaders uit de Startnotitie Alleman Kwartier.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2019)

Het project Alleman Kwartier op de tekentafel. In de 3D impressie van het bouwplan is het nieuwe ruimtelijke kader voor wat betreft het bouwvolume weergegeven. Volgens de Stichting Allemansbelang voor de realisatie van het Alleman Kwartier zoals het nu voorligt zal het huidige groene en verkeersluwe karakter en het uiterlijk van de wijk dramatisch worden aangetast


Na de raadsbehandeling hebben wij op 27 oktober 2020 digitaal overleg gevoerd met de stichting. In dat overleg is door ons gevraagd na te denken over de mogelijkheid om het bouwvlak van het appartementen gebouw aan Oostelijk Halfrond te verschuiven of te vergroten en te verlagen. Het gebouw meer naar het oosten opschuiven bleek mogelijk omdat een van de twee grote bomen ter hoogte van de portiekflat aan het einde van zijn levensduur is. Wij hebben ook een opzet voor een beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Daarbij is aan de stichting gevraagd te komen met aansprekende voorbeelden en bijbehorende motivatie. Door de stichting per brief van 29 november aangedragen alternatieven hebben wij bekeken en inhoudelijk beoordeeld. Hierover hebben wij u en Allemans Belang op 10 december 2020 geïnformeerd. Op 24 maart jl. willen we tijdens een online gesprek gemotiveerd aangegeven dat we één mogelijkheid zien voor het aanpassen van het woongebouw aan het Oostelijk Halfrond binnen de vastgestelde raadskaders van de Startnotitie.

We gaan Stichting Allemans Belang voorstellen om het appartementsgebouw aan het Oostelijk Halfrond van 6 bouwlagen op te splitsen in 2 kleinere gebouwen met 5 bouwlagen (hoogte daardoor 15 meter in plaats van 18 meter). Eén gebouw verschuift vijf meter richting de portiekflat aan het Oostelijk Halfrond. De inrit van ondergrondse parkeergarage verschuift hierdoor ook naar de oostzijde. De totale afstand tussen de portiekflat, waarvan de woonkamers en de balkons aan de andere kant zijn gesitueerd, en het appartementencomplex is 22 meter. Daartussen bevinden zich bomen en stuiken die behouden blijven. Met extra groen kan het oostelijke appartementsgebouw nog meer worden afgeschermd van de bestaande portiekflat. Bewoners van de portiekflat die niet (actief) vertegenwoordigd zijn in de Stichting Allemansbelang nodigen wij uit voor een toelichting op de voorgenomen wijziging.

Parallel aan de planaanpassing hebben de zorgverleners na vaststelling van de startnotitie de intentieovereenkomst ondertekend. Momenteel werken we voortvarend samen met de zorgverleners en architect aan het ontwerp voor het multifunctionele centrum. De gemeente wil grond van het oude wijkcentrum verkopen om ongeveer 60 huurappartementen te laten bouwen met huren van 720 tot 915 euro per maand (prijspeil 2019). Het plan heeft aandacht voor behoud van groenstructuur, zo min mogelijk schaduwwerking op omliggende woningen, voldoende parkeergelegenheid en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het nieuwe hart van de wijk kan in 2025 kloppen. Lees ook het beleidsplan van de Stichting Allemansbelang en over het Stadsvernieuwingsplan in de wijk Bankras-Kostverloren van de gemeente Amstelveen. Startnotitie Alleman Kwartier (pdf 31 pagina’s) en de Nota van beantwoording Startnotitie Alleman Kwartier (pdf 15 pagina’s))Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.