Bijgewerkt: 24 maart 2023

De gemeente Amstelveen wil toekomstbestendige werklocaties in de stad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-12-2019

Amstelveen wil de juiste balans tussen wonen en werken en richt zich op multifunctionele woon-werkgebieden. Meer dan de helft van het totaal aantal banen, 54.500 in 2018, bevindt zich op bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Het college van B en W wil voldoende ruimte voor de groei- en verplaatsingsdynamiek van lokale MKB-ondernemers. Een krachtig MKB met lokale binding is belangrijk om inwoners van Amstelveen kansen te bieden op een baan.

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken: 'Amstelveen is een werkstad. Sterke kwalitatieve en toekomstbestendige werklocaties moeten het uitgangspunt zijn. Multifunctionele duurzame werkmilieus met goede OV-bereikbaarheid en een goed voorzieningenniveau, moderne kwalitatieve eisen en wensen van kantoorgebruikers, bijvoorbeeld werklocaties zoals bij het Stadshart. Voor een aantal grotere werklocaties worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een toekomstbestendige functiemix.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken


'Voor het gebied Kronenburg-Uilenstede hebben we in nauwe samenspraak met de belangrijkste eigenaren in het gebied gewerkt aan een toekomstperspectief om dit monofunctionele kantoorgebied, met braakliggende terreinen en een aantal lege kantoren, te transformeren naar een levendig en innovatief woon-werkgebied. Overheid, studenten en bedrijven komen in Kronenburg-Uilenstede samen in een innovatief klimaat. Een groene omgeving waar mensen geïnspireerd kunnen werken, gezellig kunnen wonen en prettig kunnen studeren. De gemeente Amstelveen onderzoekt ook samen met eigenaren en ondernemers waar de kansen liggen om bedrijventerrein Legmeer in een dynamisch woon-werkgebied te veranderen.

Foto Amstelveen
(Bron Google Earth - 2019)

Industrieterrein Legmeer in Amstelveen van 700 meter hoogte


Het doel is om hier een nieuwe duurzame stadswijk te ontwikkelen, waar mensen prettig kunnen wonen en werken. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van locaties, op goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige plekken, waar in de toekomst werkfuncties of kantooractiviteiten toegevoegd kunnen worden. Tot slot werken we aan een inventarisatie van locaties, op goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige plekken, waar in de toekomst werkfuncties of kantooractiviteiten toegevoegd kunnen worden'- geeft wethouder Gordon aan.

Foto Amstelveen
(Bron Allecijfers.nl - 2019)

De gemeente Amstelveen telde in 2018 totaal 8.380 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiële Diensten en Onroerend Goed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten


Toename van banen en vestigingen. De economie is in de afgelopen jaren gegroeid en de groei zet ook de komende jaren door. De recent verschenen Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2019 geven een positief beeld van de regionaal economische ontwikkelingen. Amstelveen levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei in de regio. Het totaal aantal banen in de gemeente Amstelveen bedroeg in 2018 meer dan 54.500. In de periode 2013-2018 is het aantal banen met 22% toegenomen. Ook het aantal vestigingen is gestegen met 27% in deze periode en bedroeg in 2018 ruim 10.550. Dit is een stijging van 2.200 vestigingen ten opzichte van 2013.

In vergelijking met landelijke cijfers (5% meer banen; 20 % meer vestigingen), is Amstelveen bovengemiddeld gegroeid. De verwachting is dat de werkgelegenheid tot 2040 met 1 à 1,5 % per jaar zal groeien Dat is goed voor een toename van 11.000-18.000 fulltime banen. Parallel neemt de ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties toe. Naast gemengde werkmilieus blijft er ook behoefte aan functionele bedrijventerreinen, onder andere voor de typen bedrijvigheid die zich minder goed laten mengen met woningen. In die behoefte wordt voor een deel voorzien door het nieuw te ontwikkelen Bedrijventerrein Amstelveen Zuid voor regionaal-gemengde bedrijvigheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.