Bijgewerkt: 19 april 2024

De gemeenteraad van Amstelveen stelde de begroting van 2023 vast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-11-2022

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in zijn vergadering van woensdag 9 november 2022 de begroting voor 2023 vastgesteld. De bespreking en vaststelling van de begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. Vanaf dat moment is duidelijk wat de gemeente in 2023 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel het mag kosten.

Algemene beschouwingen
Bij de begrotingsbehandeling gaven de twaalf raadsfracties in de algemene beschouwingen hun visie op de ontwikkelingen in de stad en de plannen voor volgend jaar. Bij de algemene beschouwingen en het daaropvolgende debat stonden de fracties onder andere stil bij duurzaamheid, ruimtelijke ordening en wonen, het minimabeleid, de energiecrisis, bestuurlijke vernieuwing en onderwijs. Door middel van enkele amendementen en diverse moties zetten de fracties extra accenten op verschillende beleidsterreinen.


Noodfonds
De raad constateert dat Amstelveners worden geconfronteerd met stijgende kosten door inflatie en de energiecrisis. Ondanks dat er landelijk maatregelen worden genomen, wil de raad inzetten op lokale (acute) noodondersteuning voor hen die dat het hardst nodig hebben. De raad heeft daarvoor budget beschikbaar gesteld. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 500.000,- en voor 2023 om een bedrag van € 2.000.000,-. De raad heeft het college gevraagd om een bestedingsplan met uitvoeringsregels hiervoor vast te stellen.

Budget voor SDG jaarthema participatie
De raad heeft voor 2023 geld beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan met het thema participatie. Dit in het kader van het raadsprogramma om lokaal invulling te geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de zogeheten Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Noordelijke Poeloever
De raad steunde een voorstel van de VVD om een plan te maken voor het gebied Noordelijke Poeloever. In dat plan moeten de mogelijkheden voor sport, spel en recreatie op en rond de Poel worden meegenomen, evenals een directe wandelverbinding tussen de Noordelijke Poeloever en het Bloesempark. Als uitgangspunt daarbij geldt minimaal de bestaande natuurlijke waarde. Een voorstel van GroenLinks om bij de plannen voor de Noordelijke Poeloever uit te gaan van een natuurinclusieve en klimaatadaptieve basis werd door de gemeenteraad verworpen.

Onderzoek steun middeninkomens
De gemeente gaat nieuw minimabeleid opstellen. Vooruitlopend daarop wil de raad dat de groep (lage) middeninkomens in kaart wordt gebracht om ook voor deze groep (tijdelijke) voorstellen uit te werken. Hoe kan de gemeente deze groep financiële steun bieden? Een motie van D66 hiertoe werd door de raad aangenomen.

Schoollunches
De raad ziet dat steeds meer kinderen zonder gezond ontbijt of een gezonde lunch naar school gaan. De raad omarmde een voorstel van D66 om vanaf 2023 in samenwerking met scholen pilots uit te voeren, waarmee wordt geëxperimenteerd met gezonde schoollunches.

Bereken uw Recht
De fractie van bbA stelde voor om in 2023 de tool ‘Bereken uw Recht’ mee te nemen als een van de mogelijkheden om de beschikbare minimaregelingen onder de aandacht van de betreffende inwoners te brengen. Dit voorstel is unaniem door de raad aangenomen.

Steun MKB
De energiecrisis raakt ook het midden- en kleinbedrijf (MKB). De raad wil een voorstel van het voor een tijdelijke financiële overbrugging voor de hoge energiekosten voor het MKB in de vorm van een lening. De raad steunde het voorstel hiervoor van Actief voor Amstelveen.

Dierenhandhaver. De raad steunde een voorstel van Goed voor Amstelveen om te onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is tussen buurgemeenten om gezamenlijk een dierenhandhaver aan te stellen. Ook wil de raad dat het college in gesprek gaat met de politie om te onderzoeken in welke vorm zij wel prioriteit kunnen geven aan dierenwelzijn/mishandeling.

Voorstellen die werden verworpen
Tijdens de raadsvergadering werden ook een aantal voorstellen gedaan die geen meerderheid kregen. Het betrof voorstellen voor: • Het bieden van hulp aan ouderen bij het aanvragen van digitale diensten; • Een onderzoek naar de verbreding van de Zijdelweg-Bovenkerkerweg N521; • Een onderzoek hoe de gemeente boeren in Amstelveen zal ondersteunen om naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering te komen; • De invoering van een nieuwe verdeelsleutel voor de afvalstoffenheffing.

Uitvoeringsprogramma, tarievennota en tijdvakrapportage. De raad heeft naast de begroting voor volgend jaar ook het uitvoeringsprogramma en de tarievennota voor 2023 vastgesteld. Ook is de raad akkoord gegaan met de tweede tijdvakrapportage 2022. Klik op de link voor de Programmabegroting 2023 Amstelveen (pdf 204 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.