Bijgewerkt: 3 juli 2022

De kantoren van het raadhuis van Amstelveen worden gemoderniseerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-10-2019

Burgemeester Tjapko Poppens informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de moderniseren van de kantoorruimtes van het raadhuis:

'Geachte raad,

Tijdens de Begrotingsraad 2018 heeft u € 7,6 mln. incidenteel beschikbaar gesteld om de kantoorruimtes van het raadhuis te moderniseren. Daarbij is gekozen voor het 'hoogst noodzakelijke maximale scenario' om te investeren in een adequate, flexibele en moderne huisvesting. Dit, onder gelijktijdige stopzetting van het gebruik van de zogeheten Witte Villa naast het Raadhuis.

Graag informeren wij u over de voortgang en over de beschikbare middelen die worden ingezet voor de modernisering van de kantoren in het raadhuis. Op 11 februari 2019 hebben wij de leden van de raad geïnformeerd over de plannen voor de herinrichting raadhuis. In de maanden daarna hebben de voorbereidingen plaatsgevonden. Inmiddels is de herinrichting aanbesteed en zijn de opdrachten definitief gegund. 11 november start de verbouwing op de 3de etage. Vervolgens zullen in 10 fases de verschillende afdelingen in- en uitgehuist worden. Oplevering van een gemoderniseerde kantooromgeving voor de gehele organisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2022.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com/Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

Het nieuwe raadhuis van Amstelveen tijdens de bouw in 1977, dus 42 jaar geleden. Links de toren van het oude raadhuis in het Oude Dorp te zien. Het oude raadhuis in de Dorpstraat was tot 1980 in gebruik van de gemeente, maar er werd een extra complex aangebouwd. Het oude raadhuis werd voor ƒ 1,00 verkocht en in verband met verzakking van het gebouw begin 1982 gesloopt. De officiële opening van het nieuwe raadhuis was op 30 mei 1980 door burgemeester Jhr mr W.H.D. Quarles van Ufford en de oud-burgemeester Dirk Rijnders, gemeentesecretaris Koorevaar en oud-burgemeester P.A.C. Beelaerts van Blokland


De modernisering en flexibilisering van de kantoren geeft de medewerkers optimaal de mogelijkheid hun werkomstandigheden aan te passen aan de snelheid en bereikbaarheid die maatschappelijk gewenst/vereist is. Afhankelijk van de functionaliteit van werken (administratief, beleidsmatig of ontmoetend) kan gekozen worden voor reserveerbare werkplekken, focusruimten en spreek- en vergaderruimte. Door de reserveerbaarheid wordt optimaal gebruikgemaakt van de faciliteiten in de huisvesting en is tevens de huisvesting toekomstbestendig gemaakt voor toename en krimp onder invloed van wettelijke, regionale en maatschappelijke ontwikkelingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het raadhuis van Amstelveen op 5 oktober 2019


Naast het incidentele budget van € 7,6 mln. worden ook reguliere onderhouds- en vervangingsbudgetten ingezet voor de noodzakelijke technische inrichting en om een kwaliteits-slag te maken. Om optimaal te kunnen werken in een meer open en flexibel kantoorconcept is een investering nodig in voldoende stiltewerkplekken, telefoon- en overlegplekken. Uit efficiencyoverwegingen wordt parallel onderhoud gepleegd aan het gebouw en worden de Satellite Equipment Rooms (SER) ofwel schakelkasten van voor ICT-infrastructuur ver plaatst en heringericht. Vanuit het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) zal de vervanging van plafond en de groepsremplace van verlichtingsarmaturen worden gefinancierd.

De reguliere onderhouds- en vervangingsbudgetten bestaan uit€ 700.000 (MOP), € 200.000 (SER) en € 1.3 mln. (aankoop duurzame goederen). Uiteindelijk is er een bedrag voor het gehele project gebudgetteerd van € 9,8 mln. (incl. onvoorzien van € 0,5 mln.). Aan het eind van deze raadsperiode zal een goed geoutilleerd raadhuis worden opgeleverd dat voldoet aan de eisen die aan een moderne organisatie gesteld mogen worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Bert Winthorst de secretaris, Tjapko Poppens de burgemeester

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.