Bijgewerkt: 5 juni 2023

De laatste ontwikkelingen in de zaak 't Jagershuis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-10-2022

In onze brieven van 7 en 23 december 2021, 4 februari 2022 en 21 juni 2022 informeerden wij u over de handhavingsprocedure over de instandhouding van het Jagershuis aan de Amstelzijde 4 in Amstelveen. In deze brief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen in dit dossier – meldt het College B en W van Amstelveen.

Handhaving t.b.v. instandhouding Rijksmonument. In mei 2021 ontvingen wij van een belanghebbende partij een verzoek om handhaving. Hierin wordt gesteld dat Breevast de eigenaar van het Jagershuis de instandhoudingsverplichting voor rijksmonumenten niet nakomt. Naar aanleiding daarvan zijn wij een handhavingsprocedure gestart.

De pandeigenaar heeft in februari 2022 een plan van aanpak overlegd, dat na meerdere sessies met onder andere de Erfgoedcommissie en een locatiebezoek van de toezichthouder WABO en de restauratie-architect, uiteindelijk voldeed aan onze eisen. De pandeigenaar heeft een termijn van zes maanden gekregen om alle onderdelen zoals genoemd in het plan van aanpak tot uitvoering te brengen. Omdat wij gezamenlijk tot overeenstemming zijn gekomen, is de handhavingsprocedure gestopt.

Stand van zaken onderhoudswerkzaamheden. Op 12 september 2022 is door de toezichthouder Wabo van de afdeling Veiligheid en Handhaving een inspectie uitgevoerd. Uit het constateringsrapport dat hierbij is opgesteld, blijkt dat het overgrote deel van de werkzaamheden uit het plan van aanpak is uitgevoerd. De dakbedekking is op verschillende onderdelen hersteld, evenals de gootbodems van de dakgoten. Ook heeft houtrotherstel van goten, boeidelen, dakkapellen, ramen en kozijnen plaatsgevonden.

Foto Amstelveen
(Foto Beeldbank Amstelveen/Amstelveenweb.com - 2022)

Het Hotel Café 't Jagershuis in Amstelveen in 1964

Tussentijds heeft contact plaatsgevonden over de vervanging van een deel van de ramen aan de straatzijde, omdat restauratie als gevolg van vergevorderde houtrot niet mogelijk bleek. De restauratie-architect uit de Erfgoedcommissie heeft een locatiebezoek afgelegd, en heeft geadviseerd om in te stemmen met vervanging van enkele van de ramen aan de straatzijde.

Het enige punt uit het plan van aanpak dat nog niet is uitgevoerd, is het schilderwerk. Hoewel dit al had moeten zijn uitgevoerd, is de schilder zijn afspraken niet nagekomen, en kon de pandeigenaar geen contact meer met hem te krijgen. Op 13 oktober 2022 heeft de pandeigenaar laten weten dat de schilder vanaf die datum is gestart met schilderwerkzaamheden aan het Jagershuis.

Participatie. Op donderdag 14 juli 2022 organiseerde de pandeigenaar een informatie- en participatiebijeenkomst (pdf 11 pagina's) over de plannen voor de herontwikkeling van het Jagershuis. Deze bijeenkomst was er voor direct-omwonenden van het Jagershuis. Daarnaast waren ook de gemeente, de Vereniging Historisch Amstelveen, Stichting Beschermers Amstelland en de buurtvereniging uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst was tweeledig. Ten eerste wilde de pandeigenaar de omwonenden informeren over de stand van zaken. Daarnaast was zij benieuwd naar de kansen die omwonenden zien of zorgen die ze wellicht hebben. Deze wilde zij graag zo vroeg mogelijk in het proces ophalen, zodat deze vanaf het begin ook meegenomen kunnen worden in de planontwikkeling. Het verslag van dit overleg vindt u op https://www.jagershuisamstelveen.nl/

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het verlaten Jagershuis in Amstelveen op 7 augustus 2017

Herontwikkeling. Op dinsdag 27 september 2022 heeft op initiatief van de pandeigenaar een overleg plaatsgevonden in het Jagershuis, om te praten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van uitbreiding en renovatie van het Jagershuis binnen de Rijksmonumentale status. Hierbij waren de drie leden van de Erfgoedcommissie aanwezig, de adviseur Cultureel Erfgoed van de gemeente, twee adviseurs vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en op uitnodiging van de pandeigenaar een erfgoedadviseur van Hylkema en twee architecten van bureau Hoogeveen. Zij toonden verschillende scenario's vooruitbreiding, van behoudend tot rigoureus. Door Hylkema waren scenario's uitgewerkt waarbij de ruimte en het Rijksmonumentale gebouw uitgangspunt waren. In het rigoureuzere scenario van Hoogeveen was het gewenste gebruik het uitgangspunt, waarbij gestreefd werd naar de realisatie van 25 hotelkamers en een restaurant. In alle scenario's bleef het straatbeeld behouden, en in enkele scenario's werden in meer of mindere mate volumes aan de waterkant toegevoegd. Zowel de Erfgoedcommissie als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waren van mening dat toevoegingen goed denkbaar zijn, wanneer deze ondergeschikt blijven aan de monumentale onderdelen. Voor de eigenaar wordt dit een zoektocht tussen ondergeschiktheid van de nieuwbouw enerzijds, en een exploiteerbaar gebruik anderzijds.

De Erfgoedcommissie heeft op 17 oktober 2022 een formeel pre-advies opgesteld naar aanleiding van de getoonde scenario's. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed houdt vast aan de eerder opgestelde uitgangspunten voor transformatie van het Jagershuis. De pandeigenaar zal naar aanleiding van deze uitgangspunten verder gaan met de planvorming.

't Jagershuis was van oorsprong een trefpunt voor de scheepjagers die met hun paarden de trekschuiten vol met turf en andere goederen trokken over het jaagpad, vanaf Amsterdam langs de Amstel, richting Uithoorn. Het is gevestigd in een schitterend monumentaal pand, direct aan het water van de rivier de Amstel, aan de Amstelzijde in Amstelveen. De vroegste gegevens over 't Jagershuis stammen uit de 17de eeuw. Pas na een ingrijpende verbouwing in 1964 kreeg het haar huidige uiterlijk en bestemming als restaurant-hotel. Het staat op de lijst van Rijksmonumenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.