Bijgewerkt: 18 mei 2024

De luchtkwaliteit in de binnensteden moet aangepakt worden

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
09-11-2016

De lucht in Nederland was in 2015 weer schoner dan de jaren ervoor. Dat blijkt uit het monitoringsverslag NSL, dat staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het aantal knelpunten is afgenomen. Naast Amsterdam en Rotterdam waren er in 2015 nog enkele steden die bij een paar drukke straten een te hoge stikstofdioxidenuitstoot hadden. De staatssecretaris heeft nu met de steden afgesproken deze laatste knelpunten aan te pakken door onder meer in te zetten op vervoersmiddelen die geen uitlaatgassen uitstoten.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Sharon Dijksma (PvdA) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu


Staatssecretaris Dijksma: “De steden laten zien, dat zij de knelpunten serieus aanpakken. Zo wordt bijvoorbeeld nu al de uitstoot van het openbaar vervoer aangepakt met elektrische bussen en een schonere bevoorrading van de winkels. Maar we zijn er nog niet. Want ook al wordt bijna overal de norm gehaald, alle partijen in de binnensteden moeten blijven samenwerken om de lucht daar schoner en gezonder te maken.”

Binnensteden. Bij de start van het NSL in 2009 was de concentratie stikstofdioxide langs 1100 kilometer weg te hoog. In 2015 was dit bij minder dan 10 kilometer weg het geval. Dit komt doordat auto's schoner worden en door de inzet van gemeentes, die met maatwerk hun eigen luchtkwaliteitsproblemen oplossen.

De knelpunten bevinden zich vooral in binnensteden op drukke wegen met veel verkeer. Op de Nederlandse snelwegen zijn in 2015 geen overschrijdingen geconstateerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit blijkt uit een aanvullende analyse die op verzoek van de Tweede Kamer is gedaan. Die laat zien dat ook bij de doorgevoerde snelheidsverhogingen de uitstoot binnen de wettelijke normen blijft.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2016)

Luchtkwaliteitsverwachting fijn stof daggemiddelde in Nederland. Verwachte concentraties in microgram per kubieke meter (µg/m3) in november 2016


Fijn stof. In 2015 waren buiten de grote steden nog enkele knelpunten met fijn stof. Dit is onder meer toe te schrijven aan de uitstoot van veehouderijen en de industrie. In 10 van de 390 gemeenten werden overschrijdingen van de norm geconstateerd, ten opzichte van 19 gemeenten in 2014. Het kabinet werkt momenteel met onder meer gemeenten aan oplossingen om deze overschrijdingen aan te pakken.

Fijn stof (of fijnstof) in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. De Europese Unie heeft daarom in 1999 grenswaarden voor fijn stof (PM10) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5). Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijn stof zijn in deze regelgeving vervat.

Soorten fijn stof en herkomst Bij het indelen van fijn stof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:

- PM10, deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM is hierbij de afkorting voor 'Particulate Matter';
- PM2.5, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;
- Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra fijn stof)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.