Bijgewerkt: 6 december 2022

De minister wil de snelheid niet verlagen op de A9 ter hoogte van Amstelveen en Ouder-Amstel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-02-2020

drs. Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de snelheid niet verlagen op de A9 ter hoogte van Amstelveen en Ouder-Amstel en ze stuurde deze brief naar de colleges van de betrokken gemeentes:

Geachte colleges,
Dank voor uw brief van 13 november 2019 met kenmerk Z19-067979, waarin u verzoekt om de maximumsnelheid op de A9 te verlagen van 100 km/u naar 80 km/u. In uw brief geeft u aan dat u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw inwoners. Naar aanleiding van het RIVM-gezondheidsonderzoek naar de effecten van ultrafijnstof rond Schiphol hebben uw gemeenteraden een motie aangenomen.

U doet aan mij een dringend beroep om de gezondheid van uw inwoners te respecteren en de breed gedragen wens van uw gemeenteraden om de maximumsnelheid op de A9 naar 80 km/u te verlagen te overwegen voor het traject binnen het stedelijk gebied. Ik begrijp uw zorgen en uw verantwoordelijkheid om de inwoners van uw gemeenten zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijk schadelijke gezondheidseffecten van zowel het wegverkeer als het vliegverkeer. De luchtkwaliteit wordt jaarlijks in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gemonitord.

Foto Amstelveen
(Foto Hugo de Vries/IenW - 2017)

Cora van Nieuwenhuizen - Wijbenga (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat

De meest recente monitoringrapportage van het NSL van december 2019 laat zien dat langs de AIO bij Diemen en Ouder-Amstel voor zowel de concentratie fijnstof (PM10) als stikstofdioxide (NO2) aan de normen wordt voldaan. Dit neemt niet weg dat er ook beneden de normen risico's voor de volksgezondheid kunnen optreden. Mede vanuit dit perspectief, hebben tientallen Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord (pdf 37 pagina’s) ondertekend. Deze aanpak richt zich zowel op generieke maatregelen als op een gebiedsgerichte aanpak voor dichtbevolkte locaties met relatief hoge concentraties luchtverontreiniging. De komende tijd werken de partijen aan uitvoeringsplannen om effectieve maatregelen te treffen. Gezamenlijk zetten wij zo in op een verdere verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland waarbij gezondheidswinst centraal staat.

Op de A9 geldt nu een maximumsnelheid van 100 km/u. Een lagere snelheid past niet bij het wegontwerp en de functie van de A9 in het nationale wegennet. Uit verkeerskundig onderzoek over de Ring AIO blijkt een negatief effect op de doorstroming van de aanpalende Rijkswegen (waaronder de A9) indien de maximum snelheid van de Ring AIO en aanpalende Rijkswegen lager ligt dan 100 km/u. Een eventuele snelheidsverlaging is alleen aan de orde, wanneer er sprake is van aantoonbare normoverschrijdingen en andere maatregelen geen resultaat hebben (bijvoorbeeld schermen). Op basis van het voorgaande zie ik dan ook geen aanleiding om de snelheid te verlagen op de A9 ter hoogte van Amstelveen en Ouder-Amstel.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Op 26 februari 2020 reageerde het College B en W van Amstelveen op het advies van de minister en informeerde de leden van de gemeenteraad:

Geachte raad,
Gezamenlijk met het college van Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel hebben wij op 13 november vorig jaar de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeschreven met het verzoek om de maximumsnelheid op de A9 te verlagen naar 80 km/u. Eén van de maatregelen die naar onze mening genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit in onze beider gemeenten te verbeteren.De minister heeft ons op 24 februari 2020 laten weten dat zij onze zorgen en verantwoordelijkheid begrijpt om inwoners van Amstelveen en Ouder-Amstel zoveel mogelijk te beschermen tegen mogelijk schadelijke gezondheidseffecten van zowel wegverkeer als vliegkeer. Op grond van het wegontwerp en de functie van de A9 in het nationale wegennet ziet de minister geen aanleiding om de snelheid op de A9 te verlagen ter hoogte van Amstelveen en Ouder-Amstel. Een eventuele snelheidsverlaging is alleen aan de orde wanneer er sprake is van aantoonbare normoverschrijdingen en andere maatregelen zoals schermen geen resultaat hebben. Daarvan is thans geen sprake.
Ter kennisname sturen we u bijgaand de brief van de minister. Wij zijn teleurgesteld over deze reactie. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, Bert Winthorst, de burgemeester, Tjapko PoppensAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.