Bijgewerkt: 21 februari 2024

De resultaten van de 13de stadspeiling in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-08-2021

De stadspeiling is een terugkerend enquêteonderzoek onder de bevolking van de gemeente Amstelveen van 18 jaar en ouder met vragen over verschillende onderwerpen, waarbij de gemeente betrokken is. In 2021 is de stadspeiling voor de 13de keer georganiseerd – schrijven de onderzoekers van I&O Research uit Amsterdam.

Hiervoor zijn enquêtes verstuurd naar 6.000 Amstelveense inwoners. Daarnaast zijn de leden van het burgerpanel van Amstelveen uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In dit rapport staan representatieve en betrouwbare uitspraken over alle inwoners van de gemeente Amstelveen van 18 jaar en ouder (circa 70.000 inwoners).

Foto Amstelveen
(Bron Stadspeiling Amstelveen 2021)

Overlast in de buurt: In de top drie overlast in de buurt staan hondenpoep (63%), zwerfvuil (60%) en geluidsoverlast van vliegverkeer (50%)


In deze peiling hebben bewoners de kans hun mening te geven over diverse onderwerpen, waar de gemeente bij betrokken is. Zij kunnen hun waardering en ontevredenheid toelichten en ideeën opperen over onderwerpen als kwaliteit van de woonomgeving, veiligheid, voorzieningen, gemeentelijke dienstverlening en maatschappelijke participatie. In deze peiling zijn ook vragen over de coronacrisis toegevoegd. Hierdoor krijgt de gemeente een beter beeld van de gevolgen van de coronacrisis. De uitkomsten van de stadspeiling worden onder meer gebruikt om een aantal effectindicatoren uit de programmabegroting te meten, om bestaand beleid te evalueren en om informatie te verzamelen voor toekomstig beleid.

In totaal zijn 6.000 bewoners benaderd voor het onderzoek. Hiervan hebben 1.845 inwoners meegedaan aan het onderzoek. Het responspercentage komt daarmee uit op 31 procent. Daarnaast hebben 683 panelleden meegedaan. In totaal hebben dus 2.528 Amstelveners de vragenlijst ingevuld. Van de respondenten heeft 92 procent de vragenlijst online ingevuld, acht procent stuurde een schriftelijke vragenlijst terug.

In de samenvatting van het 13de Stadspeiling van Amstelveen staat er:

Woon- en leefomgeving: Inwoners vinden het prettig wonen in hun buurt en beoordelen dit met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. Vergeleken met 2019 is de overlast in de buurt gedaald, wel geven inwoners aan dat er meer dingen kapot zijn in de buurt.

Foto Amstelveen
(Bron Stadspeiling Amstelveen 2021)

Gemiddeld rapportcijfer buurtvoorzieningen per buurt


Buurtbewoners: Zeven op de tien inwoners vinden dat mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan. Dit is niet veranderd ten opzichte van 2019.

Veiligheid en criminaliteit: Inwoners van Amstelveen voelen zich meestal veilig in de eigen buurt en geven hier een rapportcijfer 7,5 voor, in 2019 was dit een 7,3. De vermeende criminaliteit is gedaald, 13 procent heeft het idee dat er veel criminaliteit in de buurt afspeelt, dit is lager dan in 2019 (18%).

Wonen: Negen op de tien inwoners vindt de eigen woning een prettige woning om in te wonen (91%). Dit is iets gestegen ten opzichte van 2019.

Verkeer en vervoer: In vergelijking met 2019 wordt voor alle vervoersopties een hoger cijfer gegeven, volgens inwoners is de bereikbaarheid verbeterd ten opzichte van twee jaar geleden. In vergelijking met 2019 zijn alle vormen van verkeersoverlast afgenomen.

Energie besparen: De helft van de inwoners is enigszins bekend met het klimaatakkoord en de gevolgen daarvan voor de eigen woning, een kwart (27%) is goed bekend. De bekendheid is iets toegenomen ten opzichte van 2019.

Afvalinzameling: Negen op de tien inwoners scheiden hun papier, plastic en glas afval. Zeven op de tien inwoners zijn van mening dat zij afval optimaal scheiden. In vergelijking met 2019 zijn meer inwoners hun GFT-afval gaan scheiden.

Sport: In vergelijking met 2019 geven meer inwoners aan een sport te beoefenen, aan de andere kant geven ook meer inwoners aan de norm van dagelijks bewegen niet te halen, 14 procent haalt deze niet of nauwelijks.

Vrijwilligerswerk: Een kwart van de inwoners van Amstelveen verricht vrijwilligerswerk. Mensen die dit niet doen geven als belangrijkste reden dat ze geen tijd hebben. Voor 11 procent gold afgelopen tijd de coronacrisis als beperking.

Mantelzorg: Drie op de tien inwoners geven mantelzorg. Het grootste deel van de mantelzorgers (76%) doet dit al langer dan een jaar. Zes op de tien mantelzorgers voelen zich niet overbelast door de mantelzorg die zij verlenen. Een derde voelt dit soms. Voor 39 procent van de overbelasten is deze belasting door de coronacrisis toegenomen.

Corona: Inwoners zijn meer bezorgd over de gezondheid van familieleden dan over hun eigen gezondheid. Zes op de tien inwoners zijn bezorgd over hun familie, tegenover vier op de tien die bezorgd zijn over hun eigen gezondheid. Daarnaast nemen, ten opzichte van juni 2020, gevoelens van onrust, stress en eenzaamheid toe.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het raadhuis van Amstelveen naast de Poel


Gemeente informatie: Inwoners willen graag informatie over de gemeente Amstelveen krijgen via het Amstelveens Nieuwsblad of via de website amstelveenz.nl. Deze website is flink in populariteit gegroeid: in 2019 wilde 13 procent informatie ontvangen via deze website, nu is dit 47 procent. ( Er zijn uiteraard meer websites in Amstelveen met gemeentelijke en andere informatie, maar de onderzoekers trekken deze nooit bij hun onderzoek: zoals Amstelveenweb.com,  Amstelvenblog Mijnamstelveen, Aan Amstelveen, Oozo Amstelveen, Amstelveens Dagblad, RTL Nieuws Amstelveen enz. [red.])

Website gemeente: De gemeentewebsite wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,5. Op de website wordt voornamelijk naar informatie gezocht rondom de verstrekking van persoonsbewijzen of naar openingstijden 5 van het raadhuis of het afvalbrengstation. Lees het volledige rapport: Stadspeiling Amstelveen 2021 (pdf 59 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.