Bijgewerkt: 29 februari 2024

De situatie opvang van ontheemden in Amstelveen week-51-2022

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-12-2022

Op dit moment verblijven ongeveer 670 ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen, waarvan pakweg 350 in de gemeentelijke opvang in het Aparthotel Adagio en het Ibis Budgethotel en 70 in de tijdelijke noodopvang Sonjashnik (Zonnebloem) aan de Prof. E.M. Meijerslaan. Daarnaast verblijven circa 250 ontheemden uit Oekraïne bij Amstelveense gastgezinnen.

Het is niet mogelijk om een betrouwbare schatting te geven van het aantal ontheemden uit Oekraïne dat aan het werk is, omdat wij niet over alle gegevens beschikken. Sinds half maart 2022 heeft het Werkplein circa 235 intakegesprekken gevoerd en voor circa 145 mensen bemiddeld bij een baan. Niet iedereen die zich aanmeldde voor een gesprek bleek te kunnen werken (vanwege leeftijd, geen mogelijkheid tot kinderopvang). We hebben geen zicht op het aantal Oekraïners dat werk heeft gevonden buiten het Werkplein om.

Op dit moment ontvangen 247 Oekraïense gezinnen leefgeld van de gemeente. Gezinnen ontvangen ook leefgeld voor de kinderen, dus het totaal aantal uitkeringen is hoger. Het Rijk wijzigt de regels voor het leefgeld per 1 februari 2023. De gemeente stelt de ontheemden in de gemeentelijke opvang en bij de gastgezinnen tijdig op de hoogte van de wijzigingen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

De ingang van de tijdelijke verblijfsunits voor 80 Oekraïense vluchtelingen aan de Professor E.M. Meijerslaan in Amstelveen op 28 juli 2022

Verhuizing naar Diemen. Deze week verhuist een groep van 42 Oekraïense ontheemden, hoofdzakelijk gezinnen, van het Ibishotel naar een complex met mini-appartementen in Diemen. Deze groep heeft daar zelf voor gekozen. Deze mini-appartementen bieden gezinnen iets meer ruimte dan een hotelkamer. De verhuizing vindt plaats in nauw overleg met het management van beide locaties. Alle administratieve zaken die met de overplaatsing gepaard gingen zijn geregeld. De kinderen hebben een plek op scholen in Amsterdam.

De plekken die hierdoor vrijkomen in het Ibishotel zijn beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen die bij Amstelveense gastgezinnen verblijven. Op dit moment inventariseert de gemeente gasthuishoudens, waarin de situatie niet veel langer meer houdbaar is. Als er opvangplekken over blijven, kunnen ontheemden uit regiogemeenten terecht als daar noodzaak toe is. De verwachting is dat de vrijgekomen plekken snel gevuld zijn.

In eerdere brieven meldden wij u dat de halfjaarlijkse taakstelling voor de opvang van statushouders in de 2e helft van 2022 met 34 is verhoogd naar 104 personen. Door de uitstroom van statushouders uit asielzoekerscentra te bevorderen komen er plekken beschikbaar voor asielzoekers. Voor deze 34 statushouders is inmiddels huisvesting gevonden. Daarmee voldoen wij aan onze taakstelling voor dit jaar. Het Rijk verhoogt de taakstelling voor de lste helft van 2023 tot 111 personen. De 34 extra geplaatste statushouders tellen mee in de realisatie van de taakstelling voor de eerste helft van 2023.
Naar verwachting treedt de Spreidingswet in februari 2023 in werking. Doel van de wet is de opvang van asielzoekers over alle gemeenten in Nederland te verdelen. In een eerste indicatieve berekening van de provincie Noord-Holland komt de taakstelling voor Amstelveen uit op circa 350 asielzoekers. Amstelveen wil een bijdrage leveren aan de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk conform de taakstellingen van het Rijk. Op 6 december 2022 meldden wij u dat wij een inventarisatie zijn gestart naar de mogelijkheden voor opvang in onze gemeente. De inventarisatie is in volle gang. Om de druk op omliggende wijken en voorzieningen beheersbaar te houden gaat de voorkeur uit naar verdeling van de asielzoekers over 2 locaties. Daarbij vinden wij het belangrijk om dit proces zorgvuldig uit te voeren.

Daarom stellen wij een inloopavond voor omwonenden voor, zodra er locaties in beeld komen. Op die avond zullen wij omwonenden informeren en uitnodigen voor een klankbordgroep die kan meedenken over een leefbare en veilige situatie op en rond de opvanglocaties. Het realiseren van locaties vraagt veel voorbereidingen en is naar verwachting niet eerder dan november 2023 gereed. Uw gemeenteraad ontvangt een voorstel met de kaders voor de opvang. Het raadsdebat hierover vindt plaats op 1 februari 2023.
Verbouwing Wereldschool. Bij de start van het nieuwe schooljaar heeft De Wereldschool zijn intrek genomen in het voormalige schoolgebouw aan de Amsterdamseweg 209. Het aantal leerlingen op De Wereldschool nam afgelopen jaar flink toe door de instroom van leerlingen uit Oekraïne. Daardoor werd de locatie in de Westwijk te klein. Op de locatie aan de Amsterdamseweg is ook de Amstelland International School (AIS) gehuisvest. Er vinden nog verbouwingswerkzaamheden plaats. Het Rijk compenseert de gemeente voor een deel van de kosten van de verbouwing. De resterende kosten brengen wij ten laste van het lokaal werkbudget Oekraïne.

Uitbreiding Internationale Schakelklassen (ISK). Het nieuwkomersonderwijs in het voortgezet onderwijs wordt aangeboden door Panta Rhei voor de jongere leerlingen en door het Nova College voor de oudere leerlingen. Ook hier was extra ruimte nodig door de instroom van leerlingen uit Oekraïne. In het schoolgebouw van Panta Rhei was nog ruimte beschikbaar, maar is nu volledig gevuld. In het naastgelegen kantoorpand aan de dr. Willem Dreesweg 2 zijn voor het Nova College drie extra ruimten gerealiseerd, die bij de start van het nieuwe schooljaar in gebruik zijn genomen. Het Hermann Wesselink College heeft eveneens ruimte gemaakt voor de opvang van een extra ISK groep. De huisvestingskosten worden voor een groot deel door het Rijk gecompenseerd.

De gemeente zet de samenwerking met welzijnsorganisatie Participe Amstelland en de lokale afdeling van Vluchtelingenwerk Nederland voort en is akkoord met hun programma voor de eerste helft van 2023. In 2022 lag de nadruk van de maatschappelijke ondersteuning op crisisnoodopvang. In 2023 richt de ondersteuning zich op versterking van zelfredzaamheid en deelname aan de Amstelveense samenleving van de ontheemden. De speelgroep voor peuters wordt voortgezet.

Veiligheid in en rond de gemeentelijke opvang. Voor de opvang op de locaties Adagio en Ibis is sinds de komst van de ontheemden uit Oekraïne particuliere beveiliging ingezet. Dat is noodzakelijk voor een opvang die voldoet aan de principes 'schoon, heel en veilig'. Net als de overeenkomst met de hotels hebben we ook een overeenkomst voor komend jaar gesloten met het beveiligingsbedrijf. De beveiliging wordt ingezet afhankelijk van de behoefte in de opvanglocaties. De beveiligers functioneren als onderdeel van de intensieve ketensamenwerking met het locatie- en hotelmanagement, de politie en sociaalpsychologische hulpverlening.

Kerstgroet van het gemeentebestuur. Kerst ver van huis is voor veel vluchtelingen niet makkelijk. Om hen een hart onder de riem te steken ontvangen alle ontheemden uit Oekraïne een kerstgroet van het gemeentebestuur. Voor de gastgezinnen hebben we een kleine attentie als blijk van waardering voor hun (langdurige) gastvrijheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.