Bijgewerkt: 28 juni 2022

De stand van zaken huisvesting vergunninghouders in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-02-2017

In deze brief informeert Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting de leden van de Amstelveense gemeenteraad over de huisvesting van vergunninghouders (voorheen statushouders genoemd). Net zoals veel andere gemeenten in de Randstad, heeft Amstelveen momenteel een achterstand op het huisvesten van vergunninghouders. In 2016 bedroeg de totale taakstelling voor Amstelveen 221 personen. Hiervan zijn er inmiddels 132 gehuisvest. De achterstand bedraagt op dit moment 89 personen. Ter vergelijking: Amsterdam had op 1 januari 2017 een achterstand van 932 personen op een taakstelling (inclusief achterstand) van 2989 en de gemeente Haarlemmermeer van 264 op een totaal van 524.

Om de achterstand niet verder op te laten lopen, worden de volgende maatregelen getroffen:

1. Huisvesten van vergunninghouders die (gaan) studeren via Duwo

2. Mogelijkheden onderzoeken tot woningdelen, dit zou dan voor alle Amstelveners gelden

3. In overleg met het Rijk om de locatie voor de noodopvang in te zetten voor huisvesting van vergunninghouders

Ook heeft de wethouder een nieuwe blog online gezet: https://herbertraat.com/2017/02/14/niet-nog-eens-20-jaar-verspillen-met-de-integratie/

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting


'Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 15 juli 2016 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken van het huisvesten van vergunninghouders (voorheen statushouders). In deze brief stel ik u op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Stand van zaken taakstelling. Anders dan op 15 juli werd verwacht, zijn het met name alleenstaande vergunninghouders die Amstelveen gehuisvest moeten worden. Niet alleen zijn hierdoor meer woningen nodig dan verwacht, ook is het aantal voor deze doelgroep geschikte woningen in Amstelveen minder voorradig dan eengezinswoningen. Mede hierdoor heeft Amstelveen een achterstand in het huisvesten van vergunninghouders opgelopen. Dit probleem speelt vanwege de druk op de woningmarkt in veel gemeenten in de Randstad. Zo had Amsterdam op 1 januari een achterstand van 932 personen op een taakstelling (inclusief achterstand) van 2989 en de gemeente Haarlemmermeer van 264 op een totaal van 524.1. In 2016 bedroeg de totale taakstelling voor Amstelveen 221 personen. Hiervan zijn er in- middels 132 gehuisvest. De achterstand bedraagt op dit moment 89 personen. Amstelveen blijft verzoeken om gezinnen te huisvesten, maar het COA bepaalt welke vergunninghouder door welke gemeente moet worden opgevangen. Maatregelen. Amstelveen wil haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een goede huisvesting van de vergunninghouders Om de achterstand niet verder op te laten lopen wil ik de volgende maatregelen onderzoeken. Studenten. In de eerste plaats is Duwo bereid gevonden om jaarlijks circa 20 (aankomend) student/vergunninghouders te huisvesten. Wanneer er vergunninghouders zijn die (gaan) studeren kunnen zij via Duwo gehuisvest worden. 1 http://www.opnieuwthuis.nl/meer-cijfers

Woningdelen. Daarnaast onderzoek ik de mogelijkheid om op zo kort mogelijke termijn de maatregel ‘woningdelen’ in te voeren. Door deze aanvulling op ons huisvestingsbeleid, kunnen meerdere vergunninghouders gezamenlijk in één woning gehuisvest worden. Hiervoor moet echter de Huisvestingsverordening en bepaalde bestemmingsplanregels worden aangepast. Op dat moment zou deze mogelijkheid voor alle Amstelveners gelden. Bij het onderzoek zal de gemeente gebruik maken van ervaringen die in andere gemeenten, waaronder Amsterdam, al met het instrument ‘woningdelen’ zijn opgedaan om zo snel als mogelijk tot een passende inzet van dit instrument te komen.

Tijdelijke opvang. Verder wordt bekeken, of de voormalige locatie voor de noodopvang van asielzoekers (Kronenburg) kan worden ingezet voor tijdelijke opvang van vergunninghouders. Zo kan Amstelveen op korte termijn voldoen aan de taakstelling en gezocht worden naar doorstroming. Tegelijkertijd kan er gezocht worden naar doorstroming naar meer permanente huisvesting, eventueel na gezinshereniging. Voor Amstelveen betekent dit wel, dat er extra kosten worden gemaakt voor deze tijdelijke huisvesting. De noodlocatie is gelegen in het gebied, waarvoor vanwege het Luchthavenindelingbesluit beperkingen gelden. Voor noodopvang gelden deze beperkingen niet, maar voor het tijdelijk huisvesten van vergunninghouders wel. De gemeente gaat met het Rijk in overleg, of alsnog een verklaring van geen bezwaar voor deze locatie mogelijk is.

Verwachting 2017. De taakstelling voor de eerste helft van 2017 bedraagt 67 personen, schatting is dat daar de tweede helft van 2017 90 personen bijkomen. Daarnaast geldt de achterstand van 89 personen. Verder is de verwachting, dat er 104 zogenoemde nareizigers (familieleden van al gehuisveste vergunninghouders) komen. Dit komt neer op in totaal 142 vergunninghouders die gehuisvest moeten worden. Uiteindelijke schatting van Eigen Haard is, dat er 78 nieuwe woningen nodig zijn in 2017 (op basis van 1,8 persoon per woning). Voor de langere termijn is de verwachting nog steeds, dat de situatie rond het huisvesten van vergunninghouders weer zal normaliseren.

Ten slotte. Het huisvesten van een groot aantal vergunninghouders zal in de Amstelveense woningmarkt altijd lastig blijven. Met de genoemde maatregelen ben ik van mening, dat Amstelveen er alles aan doet om binnen de mogelijkheden de achterstand niet verder op te laten lopen. Waar mogelijk, blijf ik inzetten op spreiding van vergunninghouders door Amstelveen, om een snelle integratie in onze samenleving te bevorderen. Van de voortgang op de genoemde maatregelen en het huisvesten van vergunninghouders zal ik u op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder WonenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.