Bijgewerkt: 21 juli 2024

De stand van zaken van de Amstelveenlijn in januari 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-01-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer en Vervoer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer en Vervoer


Met het definitieve Uitvoeringsbesluit over de ombouw van de Amstelveenlijn door de Regioraad op 15 december 2015 is de besluitvorming rond de ombouw afgerond. Voordat de werkzaamheden in 2018 kunnen beginnen moet er nog veel gebeuren. In deze brief zet ik de belangrijkste stappen voor 2016 voor u op een rij.

Publicatie op Tenderned. Sinds maandag 11 januari 2016 staat de aankondiging van de Ombouw Amstelveenlijn op Tenderned, het Europese aanbestedingsportaal. De markt is nu voor het eerst aan zet. Samen met de Stadsregio en de gemeente Amsterdam volgen wij alle ontwikkelingen met betrekking tot de aanbesteding op de voet. Zodra er aanleiding toe is informeer ik u bijtijds.

Bestuurlijke overeenkomst. De Bestuursovereenkomst (BOK) regelt de wijze, waarop externe partijen gedurende het proces met elkaar omgaan. Woensdag 3 februari 2016 wordt de BOK(reeds in uw bezit) met betrekking tot de ombouw van de Amstelveenlijn getekend door de wethouders van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam.

Ontwerp bestemmingsplan. Na besluitvorming in B en W zijn op 24 december 2015 de ontwerp bestemmingsplannen voor de Ongelijkvloerse kruisingen en het Opstelterrein ingevolge artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen tot 4 februari een zienswijze indienen. Om betrokkenen zo goed mogelijk te informeren heeft er op 12 januari een informatieavond plaatsgevonden, waarop het ontwerp bestemmingsplan werd toegelicht. Omdat uit geluidsonderzoeken is gebleken, dat voor een aantal woningen een zgn. ontheffing hogere waarde geluid* moest worden verleend, was er op deze avond ook een geluidspecialist van ingenieursbureau DGMR aanwezig om geïnteresseerden wegwijs te maken in deze moeilijke materie. Het tijdstip waarop het definitieve bestemmingsplan in B en W wordt behandeld is afhankelijk van het aantal zienswijzen en de inhoud van de zienswijzen; naar verwachting dit voorjaar. De gemeenteraad zou het bestemmingsplan vervolgens vóór de zomer nog kunnen behandelen.Op dit moment speelt tevens het volgende. Momenteel zijn ambtelijke gesprekken gaande met Rijk, MRA en Amsterdam om gezamenlijk te kijken naar vraag en aanbod aan internationaal onderwijs in de regio. Dat kan mogelijk leiden tot uitbreiding van de Internationale School van Amsterdam op de huidige locatie. Eventuele uitbreiding kan gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling op de ongelijkvloerse kruising op de Sportlaan. Op voorhand is onderzoek uitgezet om de mogelijke verkeersafwikkeling in beeld te krijgen en of er gevolgen zijn voor het bestemmingsplan wat nu ter inzage ligt. Mocht dit zo zijn dan kan dit meegenomen worden bij vaststelling van het definitieve bestemmingsplan.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenlijn.nl - 2016)

De kaart van de Amstelveenlijn in 2016


Beeldkwaliteitsplan (BKP) Metro en Tram (MET) heeft Posad geselecteerd, een gespecialiseerd bureau voor strategische ruimtelijke vraagstukken, om een beeldkwaliteitsplan en groen-inpassingsplan voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn op te stellen. Op 7 en 9 december 2015 heeft Posad in samenwerking met de gemeente Amstelveen twee avonden georganiseerd, waarbij in overleg met bewoners gekeken is naar kwalitatieve oplossingen voor de omgeving in de eindsituatie. Voor eind januari is hierover contact met belangenorganisaties als participatieplatform Groenraad en de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten maakt Posad een eindrapportage. Deze rapportage gaat deel uitmaken van het aanbestedingsdossier. Het dient als toetsingskader voor de toekomstige inrichtingsvoorstellen van de aannemer. Naar verwachting kan deze concept- eindrapportage eind januari of begin februari met de omgeving worden gedeeld.

Tijdelijk openbaar vervoer en verkeersafwikkeling. Bij de start van de bouw in 2018 kan lijn 51 niet meer rijden ten zuiden van de A9. Maart 2019 wordt lijn 51 volledig uit de exploitatie gehaald. Lijn 5 blijft rijden maar er zullen meerdere momenten zijn, waarop er als gevolg van bouwwerkzaamheden ook zgn. buitendienststellingen voor lijn 5 zijn. De komende periode ondersteunen we de SRA bij het zoeken naar tijdelijke oplossingen. Omwonenden en betrokkenen worden hierbij dit jaar al betrokken.

Voorbereidende werkzaamheden. Voordat de aannemer in 2018 kan starten met de feitelijke ombouw van de Amstelveenlijn, moeten er in 2017 al diverse werkzaamheden worden verricht aan bijvoorbeeld de groenvoorzieningen en het verleggen van kabels en leidingen. Dit jaar worden deze werkzaamheden in detail uitgewerkt.

* De wettelijke vereiste wijze van berekenen maakt dit noodzakelijk. De hogere waarden moeten worden verleend als gevolg van geluid door wegverkeer op de zgn. kruisende wegen bijv. Sportlaan. Door maatregelen aan de doorgaande wegen en de traminfrastructuur ervaren omwonenden (ook degene waarvoor een hogere grenswaarden is aangevraagd) geen extra geluidhinder. Dit is voor de wet echter niet relevant.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenlijn.nl - 2016)

De kaart van de Amstelveenlijn in 2020


Communicatie en omgevingsmanagement. Het afgelopen jaar is met de communicatieadviseur en de omgevingsmanager van de MET intensief samengewerkt om omwonenden en belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Bij de griffie ligt vanaf morgenmiddag per kwartaal een impressie van de activiteiten die hiervoor zijn georganiseerd (een samenvatting plaatsen we morgen ter aanvulling op raadsweb). De komende maanden stemmen we in nauwe samenwerking met de Stadsregio Amsterdam, de opdrachtgever van het project, en de Dienst Metro en Tram (MET), als uitvoerder, af hoe de omgevingscommunicatie voor de verschillende onderdelen van de Amstelveenlijn verder moet worden vormgegeven.

Hoewel de samenwerking met de MET bijzonder prettig verloopt, zetten wij extra capaciteit in om de belangen van de Amstelveense inwoners zo goed mogelijk te behartigen. Niet al- leen voor de Amstelveenlijn, ook voor de A9, Stadshart, Bovenlanden en de brugvervanging bij Ouder-Amstel. Deze grotere projecten zijn momenteel allemaal in voorbereiding en hebben veel raakvlakken. De impact van de verschillende projecten op Amstelveen is dermate groot, dat het wenselijk en noodzakelijk is dit al in een vroeg stadium geïntegreerd te benaderen. Om ervoor te zorgen, dat de communicatie strak verloopt is dan ook sinds januari een coördinerend communicatieadviseur aangesteld. Dit vooruitlopend op de verzoeken van raadsleden tijdens de commissie RWN van 27 oktober 2015 om tijdens de uitvoering een gemeentelijke omgevingsmanager aan te stellen.

Net als afgelopen jaar, zal ik u ook in 2016 regelmatig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de Amstelveenlijn. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen,

Jeroen Brandes wethouder Verkeer en Vervoer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lees hier meer over dit project.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.