Bijgewerkt: 23 mei 2022

De tijdelijke voetgangershulpbrug bij het Bovenlandpad wordt niet gebouwd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-05-2022

De tijdelijke voetgangershulpbrug bij het Bovenlandpad wordt niet gerealiseerd. Deze brug zou gedurende de werkzaamheden aan de A9 ter vervanging dienen voor de gesloten Kloostunnel (tunnel onder de A9 nabij The Mayor wooncomplex).

In het voortraject van de contractfase zijn door Rijkswaterstaat eisen opgehaald bij de gemeente Amstelveen. De noord-zuidverbindingen namen daarin een prominente plaats in, bijvoorbeeld het bieden van een alternatief binnen 100 meter van de Kloostunnel voor voetgangers, die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gesloten moest warden. Aan het begin van 2022 is de Kloostunnel daadwerkelijk gesloten. Bij de uitwerking van de voetgangershulpbrug bij het Bovenlandpad, zijn meerdere problemen naar boven gekomen;

De brug kan niet warden ingepast binnen de projectgrenzen. Er is grondgebruik van derden (The Mayor) nodig; De brug zorgt voor restricties in de wegconfiguratie van de Burgemeester Rijnderslaan. Deze kan niet open blijven voor alle verkeerstromen (fietsers, voetgangers en autoverkeer); De NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken) richtlijn schrijft voor dat tijdens hijswerkzaamheden omliggende zones vrij moeten zijn van personen en verkeer. Deze richtlijn is na gunning van het project aan VeenIX een wettelijk uitgangspunt geworden. Met als gevolg dat dit tot af­ wijkende situaties leidt t.o.v. het voortraject.

Dit betekent: Dat de hulpbrug in 4 jaar bouwen 120 weken dicht moet (bijna 60%). Dat toerit 5 richting Holendrecht in 2 jaar bouwen 66 weken dicht moet (65%). Dat de Burgemeester Rijnderslaan in 2 jaar bouwen 50 weken dicht moet (50%). Met name het niet open houden van de toerit 5 is van grote impact op de bereikbaarheid en ontsluiting van het Stadshart van Amstelveen en heeft ook grote weerslag op de werking van de DDI.

Foto Amstelveen
(Bron Rijkswaterstaat - 2021)

De tekening van de tijdelijke voetgangersbrug boven de rijksweg A9 bij Amstelveen dat niet wordt gebouwd


Nieuwe belofte VeenIX. VeenIX en Rijkswaterstaat hebben toegezegd dat de noord-zuid routes op de Keizer Karelweg en Keerpuntweg nagenoeg altijd beschikbaar zijn voor voetgangers. Indien het open­ houden van een verbinding niet mogelijk is worden er pendelbussen ingezet voor voetgangers. De Keizer Karelweg en Keerpuntweg worden nooit gelijktijdig gestremd.

Versnelde oplevering Meanderparkbrug. Er wordt versneld begonnen met de bouw van de definitieve situatie ter plaatse van het Bovenlandpad. De inrichting op het dek kan gedaan worden wanneer de noord en zuid verdiepte ligging klaar zijn. In het originele plan zou pas begonnen worden met de overkapping Meander als de gehele verdiepte ligging gereed was. Hiermee wordt 5 maanden eerder het definitieve Bovenlandpad voor zowel voetgangers als fietsers opgeleverd.

Financiële afspraken. Bij het besluit om de brug te laten vervallen zal er een calculatie gemaakt worden voor vervallen van de hulpbrug en alle te maken kosten van benodigde vervangende onderdelen. Hiervoor wordt ook officieel een afwijking aangemaakt die tot een wijziging zal leiden. In deze wijziging komen VeenIX en Rijkswaterstaat overeen hoe er financieel met het niet realiseren van deze brug zal wordt omgegaan. Dit zal ook worden vastgelegd tussen Rijks­ waterstaat en de gemeente Amstelveen. Uiteindelijk wordt dit in een erratum aan de UVO toegevoegd.

VeenIX treedt in overleg met de toekomstige bewoners van The Mayor, de VVE's van Meander hoogbouw III en IV en Meander laagbouw II en de Begeleidings Commissie Uitvoering, waar bewoners van Amstelveen en het winkelcentrum Stadshart in vertegenwoordigd zijn, om de bereikbaarheid voor voetgangers rond de A9 naar onder meer het Stadshart te verbeteren. Daarnaast zullen social media campagnes worden ingezet om de bewoners van Amstelveen en het winkelde publiek te informeren over omleidingen en snelste routes.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.