Bijgewerkt: 25 juni 2022

De uitvoering van het jeugdbeleid in Amstelveen is goed, maar kwetsbaar

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-06-2018

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het jeugdbeleid van de gemeente Amstelveen. Hieruit blijkt dat er veel goed gaat en er grote waardering voor is bij jongeren, ouders en ambtenaren. De uitvoering is echter kwetsbaar, de relatie met andere beleidsvelden is niet duidelijk, de doelgroep is niet goed genoeg in beeld en er is onvoldoende zicht op de effectiviteit.

Uit het onderzoek blijkt dat het jeugdbeleid geen afgebakend beleidsterrein is, maar aan veel andere beleidsterreinen raakt, zoals jongerenwerk en jeugdhulp, participatie en sport. De gemeente Amstelveen doet in samenwerking met een groot aantal verschillende partijen veel voor jongeren en dat wordt ook gewaardeerd. Dat de uitvoering zo goed gaat, is vooral toe te schrijven aan de inzet en de betrokkenheid van de betreffende ambtenaren, jongerenwerkers en jeugdhulpverleners. Tegelijkertijd concludeert de Rekenkamercommissie dat het kwetsbaar is dat het succes afhankelijk is van enkele individuele medewerkers. Daarbij komt ook dat de informatie-uitwisseling tussen afdelingen en met externe partijen wordt belemmerd door privacyregels.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen op 20 juni 2018


De gemeente heeft de gezinnen, waar extra ondersteuning nodig is over het algemeen goed in beeld. Er zijn echter ook doelgroepen die lastig in kaart te brengen en/of te bereiken zijn. Denk daarbij aan jongeren die nergens staan ingeschreven, anderstaligen, kinderen met laaggeletterde ouders of jongeren zonder startkwalificatie of werk. Het is onduidelijk of dezelfde jongeren in verschillende doelgroepen dubbel worden geteld. Over de effectiviteit van het beleid zijn nog onvoldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar.

De Rekenkamercommissie doet een viertal aanbevelingen aan de gemeenteraad: Borg taken en verantwoordelijkheden van de afdelingen die zich met jeugdbeleid bezig houden; Betrek externe partijen bij het proces van beleidsvorming; Verbeter de kwantitatieve informatievoorziening over de verschillende doelgroepen; Verken onder welke voorwaarden binnen de kaders van de privacywetgeving betere informatie-uitwisseling tot stand te brengen is. De uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden besproken door de raadscommissie Burgers en samenleving op 4 juli en naar verwachting in de raadsvergadering van 18 juli 2018.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.