Bijgewerkt: 4 december 2023

De vernieuwing van de Amstelveenlijn oktober 2015

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen/Stadsregio Amsterdam
16-10-2015

De Amstelveenlijn is een belangrijke schakel in het Openbaar Vervoer-netwerk van de Metropoolregio Amsterdam. Een goede (OV-)bereikbaarheid is randvoorwaardelijk voor verdere economisch een ruimtelijke ontwikkeling. Het doel van de ombouw van de Amstelveenlijn is het realiseren van een kosteneffectieve, hoogwaardige, verkeersveilige en toekomst vaste railverbinding als vervanging van de bestaande Amstelveenlijn.

De vernieuwing van de Amstelveenlijn heeft tijdens de bouw, tussen 2018 en 2020, gevolgen voor het openbaar vervoer tussen Westwijk en Station Zuid. Op hoofdlijnen is nu bekend wat er tijdelijk verandert. Zo blijft lijn 5 bijvoorbeeld rijden, maar moet lijn 51 deels, of in zijn geheel buiten gebruik worden gesteld.

Mark Boerma, projectleider bij de gemeente Amstelveen en Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer en Vervoer gaven op 16 oktober 2015 op het raadhuis tijdens een informatiebijeenkomst voor de lokale pers een presentatie over de vernieuwing van de Amstelveenlijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mark Boerma, projectleider van de Amstelveenlijn bij de gemeente Amstelveen tijdens zijn presentatie


De vernieuwing van de Amstelveenlijn is een publieke zaak. De voorbereiding en uitvoering ervan vindt daarom zorgvuldig plaats, op basis van strikte juridische procedures, termijnen en middelen – zoals bestemmingsplannen. Mark Boerma, projectleider bij de gemeente Amstelveen en sinds begin 2010 betrokken bij de metrolijn, weet van de hoed en de rand.

In de presentatie staat, dat waarom blijft het niet zoals het is?

•OV aantrekkelijker en efficiënter

•Groei aantal reizigers en ontwikkelingen

•Ontwikkelingen Zuidas/ ZuidasDok en OVT

•Onbetrouwbaarheid 51 ongewenst in de metrotunnel

•Afgeschreven materieel (2020) & groot onderhoud

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Impressie van de ongelijkvloerse kruising Rembrandtweg-Beneluxbaan (Halte Kronenburg)


Conclusie: Geen toekomst meer voor Sneltram 51

Er zijn hoge eisen aan het Uitvoeringsbesluit en moet klaar zijn voor aanbesteding en technisch uitvoerbaar, het moet worden gerealiseerd binnen budget en planning, de planologisch-juridisch inpasbaarheid moet mogelijk zijn en voldoende gedragen door de omgeving, dus de bewoners.

Boerma: “Een bestemmingsplan is een document, dat vastlegt wat er met een bepaald grondgebied gaat gebeuren. Het woord ‘bestemming’ duidt op ‘functies’, bijvoorbeeld wonen, werken, groen of verkeer. Een bestemmingsplan is een plan, waarin een gemeenteraad vastlegt welke functies zijn toegestaan, op welke plek. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan de afmetingen van gebouwen, of hoever ze van elkaar af mogen staan. Voor alle grond in Nederland gelden bestemmingsplannen. Gemeenten zijn volgens de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer volgt de presentatie over de Amstelveenlijn van Mark Boerma


De nieuwe Amstelveenlijn wordt betrouwbaarder, sneller en comfortabeler en sluit goed aan op de trein, metro, tram en bus op station Zuid. Lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject tussen Amsterdam Centraal en Amstelveen Binnenhof. Daarnaast blijft er een metroverbinding tussen stations Zuid en Amstel. De nieuwe Amstelveenlijn moet berekend zijn op een groeiend aantal reizigers. Belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming op belangrijke kruispunten op het traject Amsterdam Zuid – Amstelveen Westwijk. Het project Amstelveenlijn wordt in opdracht van Stadsregio Amsterdam (SRA) uitgevoerd door Gemeente Amsterdam, afdeling Metro en Tram (MET).

“We verwachten, dat de ontwerpbestemmingsplannen ‘Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn’ en ‘Opstelterrein Amstelveenlijn’ in het vierde kwartaal van 2015 ter inzage komen. Vaststelling van de bestemmingsplannen door de gemeenteraad gebeurt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016. Zodra er een gedetailleerde planning bekend is, maken we die bekend, onder andere via de website www.amstelveenlijn.nl .”

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Impressie van de ongelijkvloerse kruising Sportlaan-Beneluxbaan (Halte Sportlaan)


“Het Uitvoeringsbesluit Amstelveenlijn wordt genomen na raadpleging van de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen. Als gemeenten zeggen we dan eigenlijk, dat we het ermee eens zijn, dat de Stadsregio Amsterdam op ons beider grondgebied de Amstelveenlijn gaat vernieuwen. Door dit besluit komt ook geld beschikbaar vanuit het Rijk. Daarmee is het project financieel uitvoerbaar. Dit laatste is belangrijk voor de bestemmingsplanprocedure. Een bestemmingsplan moet namelijk uitvoerbaar zijn. Vandaar, dat pas na het Uitvoeringsbesluit de bestemmingsplannen in de gemeenteraad van Amstelveen komen.” Lees verder: Waarom noodzakelijk en wat speelt er mee?

De planning:

■ wordt eind 2015 een definitief besluit genomen over de vernieuwing

van de Amstelveenlijn

■ vindt in 2016 en 2017 de voorbereiding plaats van de aanbesteding en uitvoering

■ starten in 2018 de bouwwerkzaamheden

■ gaat in het eerste kwartaal van 2019 de Amstelveenboog (de tunnel tussen station Amsterdam Zuid en de Buitenveldertselaan) buiten gebruik

■ komen vanaf begin 2020 de nieuwe trams aan in Amsterdam

■ en gaat eind 2020 de vernieuwde Amstelveenlijn in gebruik


Het college van B en W van Amstelveen heeft dinsdag 13 oktober 2015 ingestemd met het uitvoeringsbesluit Amstelveenlijn. Op 27 oktober zal het Uitvoeringsbesluit in de commissie RWN worden behandeld en op 11 november 2015 in de raadsvergadering. Uiteindelijk zal de regioraad van de Stadsregio Amsterdam (SRA) op 15 december het definitieve besluit nemen, "na raadpleging van de gemeenteraden van Amsterdam en Amstelveen".

De Stadsregio Amsterdam is formeel de opdrachtgever voor de ombouw van de Amstelveenlijn. Met het aannemen van het "Uitvoeringsbesluit Amstelveenlijn" krijgt de SRA formeel toestemming te gaan werken op het grondgebied van Amsterdam en Amstelveen. Bovendien komt door dit besluit ook geld beschikbaar vanuit het Rijk, waardoor het project financieel uitvoerbaar wordt. Het Rijk betaalt 75 miljoen euro mee aan de Amstelveen en de Stadsregio betaalt 225 miljoen. Van dat laatste bedrag betalen Amsterdam en Amstelveen gezamenlijk 5%, waardoor de bijdrage van Amstelveen ruim 5,6 miljoen bedraagt.

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Verkeer: "Met het Uitvoeringsbesluit nemen we weer een belangrijke stap richting de ombouw van de Amstelveenlijn. Dat is nodig om ook in  de toekomst het openbaar vervoer sneller en comfortabeler te maken. We zijn nu hard aan de slag om ervoor te zorgen dat tijdens de ombouw de overlast voor de omwonenden wort beperkt." De Amstelveenlijn, tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam Zuid, gaat de huidige metrolijn 51 vervangen. Hij zal niet langer doorrijden naar station Amsterdam Centraal. Op station Amsterdam Zuid kunnen de reizigers straks overstappen op de Noord/Zuidlijn, de Ringlijn, bus en trein. De ambities van de nieuwe Amstelveenlijn zijn: veiliger, sneller, betrouwbaarder en comfortabeler. Langs de lijn komen moderne, lage haltes en er gaat nieuw materieel rijden.

Daarnaast bevat het tracé straks drie ongelijkvloerse kruispunten. Bij de Rembrandtweg, Zonnestein en de Sportlaan komt de Beneluxbaan geheel, of gedeeltelijk verdiept te liggen. Trams en wegverkeer rijden straks in een open tunnel onder de kruispunten door. Deze kruispunten worden vervangen door rotondes. Dit alles zorgt voor meer veiligheid en betere verkeersdoorstroming."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.