Bijgewerkt: 28 september 2023

De wereldbevolking bereikte 8 miljard mensen op 15 november 2022

Nieuws -> Informatief

Bron: United Nations
15-11-2022

De wereldbevolking zal op 15 november 2022 naar verwachting 8 miljard mensen tellen, en India zal in 2023 China overtreffen als 's werelds dichtstbevolkte land, volgens de Wereldbevolkingsvooruitzichten 2022, die vandaag op Wereldbevolkingsdag worden gepubliceerd – meldt de Verenigde Naties.

'De Wereldbevolkingsdag valt dit jaar in een mijlpaaljaar, waarin we de geboorte van de acht miljardste inwoner van de aarde verwachten. Dit is een gelegenheid om onze diversiteit te vieren, onze gemeenschappelijke menselijkheid te erkennen en ons te verwonderen over de vooruitgang op gezondheidsgebied, waardoor de levensduur is verlengd en de moeder- en kindersterfte drastisch is afgenomen' - aldus VN-secretaris-generaal António Guterres. 'Tegelijkertijd herinnert het ons aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor onze planeet te zorgen en is het een moment om na te denken over, waar we nog tekortschieten in onze verplichtingen jegens elkaar' - voegde hij eraan toe.

Foto Amstelveen
(Bron United Nations - 2022)

António Manuel de Oliveira Guterres (1949) is een Portugees politicus en diplomaat in dienst van de 9de secretaris-generaal van de Verenigde Naties

De wereldbevolking groeit in het traagste tempo sinds 1950, met een daling van minder dan 1% in 2020. Volgens de laatste projecties van de Verenigde Naties zou de wereldbevolking kunnen groeien tot ongeveer 8,5 miljard in 2030 en 9,7 miljard in 2050. Verwacht wordt dat de wereldbevolking in 2080 een piek van ongeveer 10,4 miljard mensen zal bereiken en tot 2100 op dat niveau zal blijven.

In World Population Prospects 2022 staat ook dat de vruchtbaarheid in veel landen de afgelopen decennia sterk is gedaald. Vandaag leeft tweederde van de wereldbevolking in een land of gebied waar de levenslange vruchtbaarheid minder dan 2,1 geboorten per vrouw bedraagt, ongeveer het niveau dat vereist is voor een nulgroei op lange termijn voor een bevolking met een laag sterftecijfer. De bevolking van 61 landen of gebieden zal tussen 2022 en 2050 naar verwachting met 1% of meer afnemen als gevolg van aanhoudend lage vruchtbaarheidsniveaus en, in sommige gevallen, verhoogde emigratiecijfers.Meer dan de helft van de verwachte toename van de wereldbevolking tot 2050 zal geconcentreerd zijn in acht landen: de Democratische Republiek Congo, Egypte, Ethiopië, India, Nigeria, Pakistan, de Filippijnen en de Verenigde Republiek Tanzania. De landen van Afrika bezuiden de Sahara zullen naar verwachting meer dan de helft van de verwachte toename tot 2050 voor hun rekening nemen.

'De relatie tussen bevolkingsgroei en duurzame ontwikkeling is complex en multidimensionaal. Snelle bevolkingsgroei maakt het moeilijker om armoede uit te roeien, honger en ondervoeding te bestrijden en de dekking van de gezondheidszorg en het onderwijs te vergroten' -aldus Liu Zhenmin, VN-ondersecretaris-generaal voor Economische en Sociale Zaken. Omgekeerd zal het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, met name op het gebied van gezondheid, onderwijs en gendergelijkheid, bijdragen tot het terugdringen van de vruchtbaarheid en het afremmen van de wereldwijde bevolkingsgroei."

Foto Amstelveen
(Bron United Nations - 2022)

Liu Zhenmin, VN-ondersecretaris-generaal voor Economische en Sociale Zaken

In de meeste landen van Afrika bezuiden de Sahara, alsook in delen van Azië en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, is het aandeel van de bevolking in de werkende leeftijd (tussen 25 en 64 jaar) toegenomen dankzij recente verminderingen van de vruchtbaarheid. Deze verschuiving in de leeftijdsverdeling biedt een tijdgebonden kans op versnelde economische groei per hoofd van de bevolking, bekend als het "demografisch dividend". Om de potentiële voordelen van een gunstige leeftijdsverdeling te maximaliseren, moeten de landen investeren in de verdere ontwikkeling van hun menselijk kapitaal door te zorgen voor toegang tot gezondheidszorg en kwaliteitsonderwijs op alle leeftijden en door mogelijkheden voor productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk te bevorderen.

Het aandeel van de wereldbevolking dat 65 jaar of ouder is, zal naar verwachting stijgen van 10% in 2022 tot 16% in 2050. Op dat moment zal het aantal personen van 65 jaar of ouder wereldwijd naar verwachting meer dan tweemaal zo groot zijn als het aantal kinderen onder de 5 jaar en ongeveer even groot als het aantal onder de 12 jaar. Landen met een vergrijzende bevolking moeten maatregelen nemen om de overheidsprogramma's aan te passen aan de groeiende aantallen ouderen, onder meer door universele gezondheidszorg en langdurige zorgstelsels op te zetten en door de duurzaamheid van de sociale zekerheids- en pensioenstelsels te verbeteren.

De wereldwijde levensverwachting bij geboorte bedroeg in 2019 72,8 jaar, een verbetering van bijna 9 jaar sinds 1990. Verwacht wordt dat een verdere daling van het sterftecijfer zal resulteren in een gemiddelde levensduur van ongeveer 77,2 jaar in 2050. In 2021 lag de levensverwachting in de minst ontwikkelde landen echter 7 jaar achter op het mondiale gemiddelde.

De COVID-19 pandemie heeft alle drie de componenten van de bevolkingsverandering beïnvloed. De wereldwijde levensverwachting bij geboorte daalde tot 71,0 jaar in 2021. In sommige landen kunnen de opeenvolgende golven van de pandemie op korte termijn hebben geleid tot een daling van het aantal zwangerschappen en geboorten, terwijl er voor veel andere landen weinig aanwijzingen zijn voor een effect op de vruchtbaarheidsniveaus of -trends. De pandemie heeft alle vormen van menselijke mobiliteit, inclusief internationale migratie, sterk beperkt.

Foto Amstelveen
(Bron United Nations - 2022)

John Wilmoth is op 2 januari 2013 aangetreden als 10de directeur van de Population Division (Afdeling Bevolking). Hij werd bij de VN benoemd na een eminente academische loopbaan, laatstelijk als hoogleraar aan het departement demografie van de universiteit van Californië in Berkeley

'Verdere maatregelen van regeringen om de vruchtbaarheid te verminderen zouden weinig effect hebben op het tempo van de bevolkingsgroei tussen nu en het midden van de eeuw, vanwege de jeugdige leeftijdsstructuur van de huidige wereldbevolking. Niettemin zou het cumulatieve effect van een lagere vruchtbaarheid, indien dit gedurende verscheidene decennia wordt volgehouden, een meer substantiële vertraging van de wereldwijde bevolkingsgroei in de tweede helft van de eeuw kunnen inhouden' - voegde John Wilmoth, directeur van de Population Division van het Department of Economic and Social Affairs van de Verenigde Naties, hieraan toe.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.