Bijgewerkt: 26 september 2021

Degelijke begroting van Amstelveen voor 2014

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-10-2013

In de programmabegroting 2014 geeft het College B en W van Amstelveen aan, hoe zij de gevolgen van de economische recessie en de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte II wil opvangen. Daarnaast houdt zij in haar begroting rekening met de nieuwe (zorg) taken die zij komende jaren van het Rijk krijgt overgeheveld.

Met deze meerjarenbegroting legt zij een solide financiële basis voor de toekomst. De gemeente kan de in de Miljoenennota aangekondigde nieuwe  bezuinigingen van het Rijk in 2014 nog opvangen met eigen buffers. In 2015 heeft zij een structureel tekort van € 0,5 miljoen, dat oploopt tot  € 3 miljoen in 2017. Vanaf 2015 zijn extra bezuinigingsmaatregelen dan ook onvermijdelijk. 

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD) wethouder financiën


Herbert Raat (VVD) wethouder financiën: “Het college wil samen met de gemeenteraad haar financiële verantwoordelijkheid nemen en komt daarom met een stevig pakket aan maatregelen. We willen problemen niet doorschuiven naar een volgend college.

De in de Miljoenennota aangekondigde extra bezuinigingen van het Rijk (totaal € 6 miljard, voor Amstelveen zo’n 3 miljoen euro jaarlijks) zijn in 2014 in de begroting opgenomen. Daarbij blijven we ondanks deze forse bezuinigingen met eenmalige investeringen impulsen geven aan de lokale economie en gaan de OZB-lasten volgend jaar niet omhoog. Vanaf 2015 zijn er nog geen concrete plannen om de extra bezuinigingen op te vangen. Het college laat ruimte aan het volgende college om hier keuzes in te maken”.

De programmabegroting 2014 is de uitwerking van de op 3 juli 2013 door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota. In de begroting geeft het college aan met welke maatregelen zij komende jaren het structurele begrotingstekort wil terugdringen. In aanvullende voorstellen geeft het college aan, hoe zij de in de Miljoenennota aangekondigde extra bezuinigingen en de financiering van de A9 gaat realiseren.

Decentralisaties zorgtaken

De decentralisaties hebben betrekking op de nieuwe zorgtaken die de gemeente vanaf 2015 overneemt van het Rijk. Voorstel is dat de gemeente deze taken, – waarvoor zij van het Rijk veel minder geld krijgt - zo organiseert dat de uitgaven in het budget passen. Uitgangspunt blijft, dat mensen die (tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen zorgen een beroep op de gemeente kunnen doen. Dit vraagt om keuzes in het voorzieningenaanbod en doet een groter beroep op de zelfredzaamheid en eigen kracht van Amstelveners.

Stagnatie bouwprojecten en bezuiniging op eigen organisatie 

Door de economische crisis staan veel bouwprojecten stil, of zijn zelfs stopgezet. Hierdoor vallen niet alleen de inkomsten weg uit de verkoop van grond, maar ook de dekking van een substantieel deel van de gemeentelijke organisatie.

Het college wil dit oplossen door de ambtelijke capaciteit aan te passen aan het structureel lagere aanbod aan ruimtelijke projecten. Dat levert jaarlijks een besparing van € 2,5 à € 3 miljoen op. Hiernaast wordt met efficiency en effectiviteit bevorderende maatregelen zo’n € 2 miljoen bezuinigd op ondersteunende functies.

Harde sector

De budgetten van de harde sector bestaan uit gelden voor wegen, groen, verkeer, openbare verlichting, riolen, afval en Zorgvlied. Hier staat 45 miljoen euro voor in de begroting. Er is een bezuinigingsdoelstelling van € 2 miljoen in de begroting opgenomen, die met name met efficiency maatregelen moet worden gerealiseerd.

Bijdrage A9 en versterking algemene reserves

De bijdrage van Amstelveen aan de A9 wordt deels (€ 24 miljoen) gefinancierd met gelden uit de algemene reserves die daardoor fors slinken. De gemeente neemt maatregelen om de algemene reserves terug te brengen naar € 15 miljoen. Dat is weliswaar 2 miljoen lager dan de door de raad gewenste € 17 miljoen, maar duidelijkheid over de A9 verbetert het risicoprofiel van de gemeente aanzienlijk.

Nieuw beleid

Het college is terughoudend met nieuw beleid, maar stelt in de begroting 2014 eenmalig € 1,2 miljoen beschikbaar, onder meer voor het Energiebeleidsplan, Laaggeletterdheid, Onderwijskwaliteitsimpuls, RTV Amstelveen, Alcoholpreventie, Jongeren op Gezond Gewicht, Schoolmaatschappelijk werk en Jeugdwerkloosheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.