Bijgewerkt: 24 juli 2024

EU over de invoer van elektrische voertuigen uit China

Nieuws -> EU

Bron: EU Commissie
08-07-2024

Op 4 juli 2024, negen maanden na de opening van een ambtshalve antisubsidieonderzoek, heeft de Europese Commissie voorlopige compenserende rechten ingesteld op de invoer van batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) uit China. Op basis van het onderzoek heeft de Commissie geconcludeerd dat de BEV-waardeketen in China profiteert van oneerlijke subsidiëring, die een dreiging van economische schade voor BEV-producenten in de EU veroorzaakt. Bij het onderzoek zijn ook de waarschijnlijke gevolgen en gevolgen van deze maatregelen voor importeurs, gebruikers en consumenten van BEV's in de EU onderzocht.

Het overleg met de Chinese regering is de afgelopen weken geïntensiveerd, na een gedachtewisseling tussen uitvoerend vicepresident Valdis Dombrovskis en de Chinese minister van Handel Wang Wentao. De contacten op technisch niveau worden voortgezet met het oog op het bereiken van een WTO-compatibele oplossing, die op adequate wijze tegemoetkomt aan de door de Europese Unie geuite zorgen. Elk onderhandeld resultaat van het onderzoek moet effectief zijn in het aanpakken van de geïdentificeerde schadelijke vormen van subsidiëring.De individuele rechten die van toepassing zijn op de drie in de steekproef opgenomen Chinese producenten zijn: -BYD: 17,4%; -Geely: 19,9%; -SAIC: 37,6%. Andere BEV-producenten in China, die aan het onderzoek hebben meegewerkt maar niet in de steekproef zijn opgenomen, zijn onderworpen aan het gewogen gemiddelde recht van 20,8%. Het recht voor overige niet-meewerkende bedrijven bedraagt 37,6%.

Vergeleken met de tarieven die vooraf op 12 juni 2024 waren bekendgemaakt, werden de voorlopige rechten lichtjes naar beneden aangepast op basis van opmerkingen over de nauwkeurigheid van de door belanghebbenden ingediende berekeningen. Alle gedetailleerde bevindingen van het onderzoek zijn weergegeven in de uitvoeringsverordening, die nu in het Publicatieblad wordt gepubliceerd.

Deze voorlopige rechten gelden vanaf 5 juli 2024 voor een maximale duur van vier maanden. Binnen dat tijdsbestek moet er een definitief besluit worden genomen over de definitieve rechten, via een stemming door de EU-lidstaten. Wanneer dit besluit wordt aangenomen, worden de rechten definitief voor een periode van vijf jaar.

Procedure en volgende stappen. Op 4 oktober 2023 heeft de Commissie ambtshalve een antisubsidieonderzoek geopend naar de invoer van batterij-elektrische voertuigen voor passagiers uit China. Een dergelijk onderzoek moet binnen maximaal 13 maanden na aanvang worden afgerond. Definitieve maatregelen moeten uiterlijk vier maanden na de instelling van de voorlopige rechten worden opgelegd. Voorlopige compenserende rechten worden gewaarborgd door een zekerheid (in de vorm die door de douane in elke lidstaat moet worden vastgesteld) en kunnen onder bepaalde omstandigheden alleen worden geïnd wanneer besloten is definitieve rechten in te stellen.

Volgens de gewone handelsbeschermingsprocedure zullen de lidstaten nu via een schriftelijke procedure en bij gewone meerderheid over voorlopige maatregelen stemmen, uiterlijk veertien dagen na de bekendmaking van de voorlopige maatregelen in het Publicatieblad. Deze stemming zal plaatsvinden volgens de zogenaamde adviesprocedure, onder de comitologieregels (geen juridisch bindend effect).

Belanghebbende partijen hebben ook de mogelijkheid om binnen vijf dagen na de inwerkingtreding van de voorlopige maatregelen om hoorzittingen met de diensten van de Commissie te verzoeken, en om binnen vijftien dagen na de inwerkingtreding opmerkingen te maken. Daarna zal de Commissie, rekening houdend met de opmerkingen van de belanghebbenden, haar voorstel voor eventuele definitieve maatregelen bekendmaken en de belanghebbenden voldoende tijd (tien dagen) geven om opmerkingen te maken.

De Commissie zal het definitieve besluit vervolgens voorleggen aan de lidstaten, die zullen stemmen overeenkomstig de onderzoeksprocedure op grond van de comitologieregels (het voorstel van de Commissie wordt aangenomen tenzij er een gekwalificeerde meerderheid tegen is). Deze stemming heeft bindende kracht. Eventuele maatregelen zullen vijf jaar van kracht zijn en kunnen worden verlengd op gemotiveerd verzoek en daaropvolgende evaluatie.

Na een gemotiveerd verzoek kan één BEV-producent in China – Tesla – in de definitieve fase een individueel berekend accijnstarief ontvangen. Elk ander bedrijf dat in China produceert en dat niet in de definitieve steekproef is opgenomen en dat zijn specifieke situatie wil laten onderzoeken, kan vlak na de instelling van definitieve maatregelen om een versneld onderzoek verzoeken, in overeenstemming met de basisantisubsidieverordening. De termijn voor het afronden van een dergelijk onderzoek bedraagt negen maanden vanaf het verzoek ervan. Meer informatie is beschikbaar op de Trade-website van de Commissie, in het openbare register onder zaaknummer AS689.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.