Bijgewerkt: 2 maart 2024

Een emotionele commissievergadering in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen
24-10-2010


Op de donkere en koude avond van donderdag 21 oktober 2010 werd het erg druk voor het raadhuis van Amstelveen. Vanwege de behandeling van de raadsvoorstellen 'Aanbieding programmabegroting 2011 en College Uitvoeringsprogramma 2010 - 2014' kwamen veel betrokkenen protesteren tegen de grootschalige bezuinigingen.

Beneden bij de balies speelden tientallen studentjes van de muziekschool op hun instrumenten protestliedjes en dit gaf de sfeer van de avond al vooraf aan. Voor de vergadering hadden zich 17 insprekers aangemeld van culturele organisaties, die de meeste last ondervinden van de voorgestelde bezuinigingen. Met hun soms emotionele toespraak probeerden ze de raadsleden en het college op andere gedachten te brengen.

De gemeente Amstelveen geeft jaarlijks 170 miljoen euro uit voor allerlei doelen, zoals onder andere voor de wegen, onderwijs, uitkeringen, riolering en afvalbeheer. De meeste baten komen uit de algemene uitkering (71 miljoen), afvalbeheer heffing (19 miljoen), sociale zekerheid (18 miljoen), onroerende zaakbelasting (16 miljoen), huren en pachten vastgoed (8.7 miljoen), overige heffingen (6 miljoen), rentebaten (5.6 miljoen), bouwgrondexploitatie (4.6 miljoen) en bouwvergunningen (2.4 miljoen).

In de top 10 lasten van de gemeente staan:

Sociale zekerheid (26 miljoen), welzijn en wmo (23.8 miljoen), afvalbeheer riolering en Zorgvlied (21.2 miljoen), wegen (12.7 miljoen) onderwijs (11 miljoen), openbaar groen ( 11.1 miljoen), sport en cultuur ( 8.2 miljoen), ondersteuning bestuursorganen (7.1 miljoen), repressie en rampenbestrijding (5 miljoen), bouwgrondexploitaties (3.5 miljoen), burgerzaken (3.1 miljoen). (De bedragen zijn afgerond).

Amstelveen moet fors bezuinigen op de eigen ambtelijke organisatie, tenminste 2 miljoen euro in 2014. Om het huishoudboekje verder op orde te krijgen doet het college ombuigingsvoorstellen voor tenminste 5,8 miljoen euro.

Om tot de structurele bezuinigingen van 7 miljoen euro in 2014, zullen in de lijn van de ingeslagen weg in de kadernota 2012 voorstellen komen om een sluitende begroting te realiseren. Ombuigingen vinden plaats op subsidies, groen, wmo en op projecten op het gebied van regionale samenwerking, economische zaken en vastgoed.

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Burgemeester en Wethouders van Amstelveen waren ook aanwezig tijdens deze commissievergadering van ABN


De grootste bezuinigingsklappen op het gebied van de culturele instellingen zullen vallen, als de gemeenteraad de voorstellen van het college goedkeurt.

Insprekers van de avond:

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jantien Westerveld, directeur van de Muziek- en Dansschool Amstelveen


Jantien Westerveld, directeur van de Muziek- en Dansschool Amstelveen (kinderen hebben een petitie aangeboden) vertelde in haar toespraak: “Als er de voorgestelde 300.000 euro van onze subsidie afgaat, dan volgen er gedwongen ontslagen en dat betekent wachtgeld. Dan gaan wij failliet en uiteindelijk is er geen Muziek- en Dansschool meer in Amstelveen”.

Mevrouw Cybéle Boon, ouder van één van de kinderen

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Cybéle Boon, ouder van een van de kinderen


“Deze subsidieverlaging zal waarschijnlijk leiden tot een vraaguitval, het verschralen van het aanbod en tariefsverhoging in de Muziekschool”.

Herbert Bos, directeur Stichting Volksuniversiteit Amstelland

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Herbert Bos, directeur Stichting Volksuniversiteit Amstelland


“Zonder de 160.00 euro subsidie zou dat voor ons betekenen, dat wij onze cursusprijzen drastisch moeten verhogen en de verdere consequenties zijn al bekend”.

Christine Kempkes, directeur Amstelland Bibliotheken

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Christine Kempkes, directeur Amstelland Bibliotheken


“Het is een forse bezuiniging (270.00 euro) en wellicht de halvering van ons gebouw op het Stadsplein, de sluiting van de bibliotheek in Westwijk en in Aalsmeer”.

Gerard Lohuis, directeur P60

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Gerard Lohuis, directeur P60


“Wij doen heel veel, omdat er met heel veel passie wordt gewerkt bij ons in het team, maar wij moeten harde keuzes maken”. (50.000 euro bezuiniging)

Hetty Tjalkens, Kunstuitleen Amstelveen

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Hetty Tjalkens, directeur Kunstuitleen Amstelveen


“100% procent bezuiniging ((55.000 euro) en passant vind ik slordig en niet erg doordacht. Het grootste deel van de subsidie is bestemd voor de huur van de locatie. Het gaat dus weer terug naar de gemeente. Broekzak-vestzak noemen wij dat….”

“100 % procent bezuinigingen, als enige onder alle Amstelveense kunstinstellingen betekent, dat personeel moet worden ontslagen. Het resultaat is een neerwaartse spiraal met minder openingsuren en minder omzet. De vraag is: hoe kunnen wij dat nog volhouden?”

Stef Kreymborg, beeldend kunstenares/bestuurslid Kunstuitleen/cultuurconsumen\

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Stef Kreymborg, beeldend kunstenaar


“…Ik vrees, dat toneelgezelschappen, orkesten, culturele instellingen en individuele kunstenaars zich op deze manier zullen richten op de vraag van het grote publiek. In de afgelopen decennia is door het Rijk, de provincie en steden geïnvesteerd in de kunst- en cultuursector. Deze investeringen lijken met de nu voorgestelde bezuiningsmaatregelen grotendeels teniet te worden gedaan”.

Joop Rubens, beeldend kunstenaar

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Joop Rubens, beeldend kunstenaar


“De professionele kunstenaars in Amstelveen hebben een CV, waaruit blijkt, dat men professioneel is en van zijn werk kan bestaan. Mijn uitdrukkelijk verzoek aan u: behoud alle ateliers aan de Van de Weerden Poelmanlaan en elders te Amstelveen en probeer het gedeelte van de culturele activiteiten af te schaffen. Het beperken van de diverse activiteiten scheelt de gemeente jaarlijks 35.000 euro, hetgeen het exacte bedrag is, dat de gemeente wenst te bezuinigen aan ateliers.”

Ingeborg Oderwald, beeldend kunstenares

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Ingeborg Oderwald, beeldend kunstenaar


“Zonder kunstenaars komt er geen kunst tot stand. Maar zonder een doordacht atelierbeleid is het kunstbeleid bij voorbaat mislukt.”

Els Ottenhof, zakelijk directeur CoBrA-museum

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Els Ottenhof, zakelijk directeur CoBrA-Museum


In de brief die op 8 oktober aan de commisssie aangeboden werd, werd voorgesteld om de subsidie collectievorming- 95.000 euro- aan het Cobra Museum stop te zetten. Wel wil ik voorstellen om het bedrag te heroverwegen en niet het totale bedrag stop te zetten. Wij zullen ons uiteraard inspannen om onze sponsors aan ons gebonden te houden, maar dat is in deze tijden niet makkelijk.”

Ben Smit, directeur Amstelveens Poppentheater

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Ben Smit, directeur Amstelveens Poppentheater


“Namens het bestuur en de directeur van het Amstelveens Poppentheater reageer ik op het voorstel van B en W om het Poppentheater onder te brengen in de Schouwburg en daarmee de subsidie te verlagen met 50.000 euro. Wij maken bezwaar tegen deze voorgestelde samenvoeging, omdat volgens onze mening, het voortbestaan van het instituut Amstelveens Poppentheater met zijn eigen identiteit verloren zou gaan”.

Richard Wolfs, Voorzitter Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Richard Wolfs, Voorzitter Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove


“Wij hebben vernomen dat de Speelboerderij Elsenhove flink moet bezuinigen. De voorgestelde bezuiniging van 10% is echter op het totale budget van Elsenhove voor ons niet haalbaar. Het totale budget van de speelboerderij van 475.000 euro bestaat namelijk voor 412.000 euro aan vaste kosten voor gebouwen, dierenverblijven en salarissen. Omdat een randvoorwaarde van de bezuinigingen is, dat op vaste kosten niet mag worden bezuinigd, komt de bezuiniging in zijn geheel terecht ten laste van de variabele kosten.”

Dion de Leuw, directeur Vita Welzijn

“Van ons worden twee dingen tegelijk gevraagd, de bezuinigingen door te voeren en er staat een opdracht voor 2011 om het deel van de AWBZ taken die afgestoten worden en naar de Wmo, gaan op te pakken.”

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dion de Leuw, directeur Vita Welzijn en Advies


“Het stuk van de mantelzorgers en de omgeving van de dementerenden is een onderdeel, dat eigenlijk niet in de dagbehandeling thuishoort, dus wordt dit straks niet betaald door de AWBZ en dat zal ongeveer 150.000 euro kosten, waarvan ongeveer 35.000 euro gewoon nodig is in het kader van de preventietaken en dat zal betekenen, - in Amstelveen zijn er twee groepen en er is een vraag naar een derde- dat wij 70.000 euro moeten ombuigen.”

“Als wij in de wijksteunpunten 230.000 moeten bezuinigen, wordt het gehele budget daar weggehaald. Dat betekent, dat wij moeten overwegen om misschien één of twee wijksteunpunten te sluiten.”

Gerard Kolenberg, coördinator Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland

“Wij zorgen er voor dat de vluchtelingen op een ordentelijke manier plaats krijgen binnen de gemeente en dat ze ook worden begeleid bij zelfredzaamheid en in participatie. Ongeveer 45% van onze jaarbudget gaat op aan huisvestingskosten en wordt hier in Amstelveen aan huur betaald.”

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Gerard Kolenberg, coördinator a.i. Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland


“Wij zien mogelijkheden in verband met de bezuinigingen, onder andere door de huur te verlagen naar marktconforme prijzen en tarief, daar zitten wij op dit moment te ver weg van. De andere mogelijkheid is, dat het huurcontract dat de gemeente met ons heeft gesloten zo spoedig mogelijk ontbinden, dat wij onze handen vrij hebben om een marktconform praktijkruimte te kunnen vinden.” (120.000 euro bezuiniging)

Dominique Deutz, directeur Schouwburg Amstelveen

“Sinds vele jaren voert de gemeente Amstelveen een beleid, dat leidde naar een bloeiend kunstleven in onze stad. Met de bezuinigingen in de Schouwburg zijn wij niet blij mee, maar wij begrijpen wel, dat we ook een aandeel moeten leveren.”

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dominique Deutz, directeur Schouwburg Amstelveen


“Een voorstel is het stopzetten van de voorziening Filmzaal, dat sinds de oprichting van de Schouwburg in 1975, -dit jaar precies 35 jaar lang- onderdeel uitmaakt van de identiteit van de Schouwburg…U zult het begrijpen, dat wij het verlies van de Filmzaal als een amputatie ervaren.”

“Het college heeft de Schouwburg aangeslagen voor een structurele korting van 165.000 euro per 2012 en het wordt vanaf 2011 niet meer toegekend en dat is niet niets! Daarbij wil ik u het in herinnering brengen, dat de Schouwburg en de cinema in 2005 een hoge en structurele budgetkorting van 205.000 moest verwerken”.

Ria Ganzinotti, wijkplatform Groenelaan

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Ria Ganzinotti, wijkplatform Groenelaan


“B en W blijken volgens de programmabegroting 2010-2014 rigoureuze bezuinigingen voor de bibliotheek te hebben, waarbij de bibliotheek in Westwijk in zou moeten leveren. To be or not to be- dat zal de vraag zijn voor de bibliotheek in de komende jaren”.

Dirk Landsaat, directeur STAV/SAS

“Als vertegenwoordiger van het Sportbedrijf en de Stichting Topsport Amstelveen zult u ons niet horen klagen. Om het pijnpunt direct naar even noemen in det paragraaf over onderwijs staat het voornemen om het schoolzwemmen af te schaffen. Dat vinden wij om meerdere redenen onzalig.”

ABN Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dirk Landsaat, directeur STAV/SAS


“Natuurlijk blijven wij zo zuinig mogelijk met de middelen omgaan. De momenteel 3 miljoen euro, die wij voor onze accommodatie moeten betalen aan vastgoed aan de gemeente, volgens onze afspraak één-op-één blijven doorrekenen in onze offertes. Dat geldt dus ook voor huuraanpassingen, de nieuwe kunstgrasvelden en de nieuwe sporthal”. (bezuiniging SAS: 100.000 euro, STAS: 100.000 euro)”

Opvallend

Opvallend is, dat van de Stichting Cardanus geen inspreker aanwezig was, ondanks het pittige bezuinigingsvoorstel van 1.66 miljoen euro.

(De hierboven uitgetikte tekst van de toespraken is onvolledig en het is alleen bedoeld, om de sfeer van de avond weer te geven. Tijdens het schrijven van dit artikel waren de teksten van de insprekers nog niet beschikbaar in pdf, of op papier. De volledige audio opname van de avond kunt u hier beluisteren, of downloaden in wma formaat 38 MB red..)

Het is wel een teken aan de wand, hoe de gemeente Amstelveen in haar eigen document “Achtergrondinformatie ombuigingen” (pdf) schrijft over de gevolgen van de bezuinigingen:

“Wat zijn de gevolgen van bezuinigen voor belanghebbenden:

Vorig jaar is desondanks al een bezuiniging gerealiseerd. Verder bezuinigen op dit moment op een aantal genoemde onderwerpen leidt tot een breuk met het tot nu toe gevoerde beleid, de huidige en toekomstige politieke koers die voorgesteld wordt en zou een vermindering van de dienstverlening aan de Amstelveense bevolking en ondernemers op het gebied van veiligheid betekenen.

Op dit moment staat Amstelveen al jaren op een prominente hoge plaats qua veiligheid in het vergelijkend onderzoek in Elsevier. Bij vermindering van de dienstverlening zullen de objectieve (criminaliteit) en subjectieve veiligheid (beleving) negatief worden beïnvloed.” Lees ook: College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 Ombuigingen (pdf) De gemeenteraad beslist over de ombuigingen op 10 november 2010 tijdens de raadsvergadering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.