Bijgewerkt: 12 augustus 2022

Een nieuw en logischer asielbeleid in de hele EU

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
30-06-2021

Met ruimere operationele en technische bevoegdheden zal het nieuwe EU-asielagentschap de samenwerking tussen de lidstaten vergemakkelijken en bijdragen tot overeenstemming van de asielnormen- meldt het Europees Parlement (EP)

Het voorlopige akkoord dat dinsdag 29 juni 2021 is bereikt tussen de onderhandelaars van het EP en het Portugese voorzitterschap van de Raad maakt een einde aan een jarenlange impasse in de Raad over de oprichting van het voorgestelde agentschap, dat het EU-asiel-ondersteuningsbureau (EASO), zal omvormen tot een volwaardig agentschap. Hoewel het nieuwe compromis het in 2017 bereikte politieke akkoord grotendeels bevestigt, bevat het ook specifieke bepalingen over de inwerkingtreding van het toezichtmechanisme, dat voornamelijk vanaf 31 december 2023 van toepassing zal zijn.De tekst versterkt het huidige EASO, dat sinds 2011 operationeel is, door het om te vormen tot een onafhankelijk agentschap dat operationele normen, indicatoren, richtsnoeren en beproefde methoden voor asiel-gerelateerde aangelegenheden zal ontwikkelen, en operationele bijstand aan de lidstaten zal verlenen, onder meer in crisissituaties en bij hervestiging en hervestiging. Teneinde de werking van het gemeenschappelijk asielstelsel te verbeteren, zal het de praktische samenwerking en de uitwisseling van informatie over asiel tussen de lidstaten ondersteunen. Het agentschap krijgt extra financiële en personele middelen, waaronder voldoende eigen personeel om deel uit te maken van de asiel-ondersteuningsteams en de teams van deskundigen die zich bezighouden met monitoring. Ook de samenwerking met derde landen is versterkt.

De functionaris voor de grondrechten. Op verzoek van de leden van het Europees Parlement krijgt het bureau een functionaris voor de grondrechten die erop moet toezien dat de grondrechten bij de uitoefening van zijn activiteiten worden geëerbiedigd. Meer in het algemeen zal hij de eerbiediging van de grondrechten in het asielbeleid bevorderen. De functionaris voor de grondrechten zal ook worden belast met de nieuwe klachtenregeling.

Een pool van 500 deskundigen. Het nieuwe agentschap zal een pool van 500 nationale deskundigen opzetten die op verzoek van de lidstaten kunnen worden ingezet in asiel-ondersteuningsteams, en ter plaatse technische en operationele bijstand verlenen.

Toezicht op de situatie in de lidstaten. Vanaf 31 december 2023 zal het bureau nagaan of diverse aspecten van het gemeenschappelijk asielstelsel in de lidstaten worden toegepast, zoals de opvangvoorzieningen, de eerbiediging van de grondrechten en de waarborgen voor de bescherming van kinderen, en de inachtneming van procedurele waarborgen. Het volwaardige monitoringsysteem en de bepalingen inzake de capaciteit en de paraatheid van de lidstaten in situaties van onevenredige druk zullen tegelijk met de intrekking van de huidige Dublinverordening in werking treden.


Elena Nikolova Yoncheva (Bulgaars: Елена Николова Йончева) (1964) is een Bulgaarse freelance journaliste en politica van de Bulgaarse Socialistische Partij die sinds 2019 als lid van het Europees Parlement fungeert


Citaat. Elena Yoncheva (S&D, BG), de rapporteur van het Parlement voor het voorstel, zei hierover het volgende: 'Vandaag is een historische dag voor het asielbeleid van de Europese Unie. We krijgen niet alleen een echt volwaardig asielagentschap in de EU, maar we hebben ook laten zien dat het mogelijk is om het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) te hervormen. Het nieuwe agentschap is de eerste bouwsteen voor een nieuw gemeenschappelijk Europees asielstelsel dat is gebaseerd op zinvolle solidariteit, doeltreffende asielprocedures en een betere bescherming van de grondrechten.'

Volgende stappen. De overeengekomen tekst zal moeten worden goedgekeurd door het Parlement - eerst door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en vervolgens door het voltallige Parlement - en door de Raad om in werking te kunnen treden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.