Bijgewerkt: 29 november 2022

Een vernieuwd welstandstoezicht in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
26-01-2009

Staatssecretaris Ank Bijleveld op werkbezoek in Amstelveen

De gemeente Amstelveen wil volgens het collegeprogramma het welstandstoezicht meer toesnijden op de behoefte van de burger. De aanpassing van het welstandsbeleid past binnen het streven van het college van B en W en de raad naar deregulering.

Maandag 26 januari 2009 bezocht in verband met dit thema, staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten, van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Amstelveen, om met onder meer wethouder Frans Hellendall en een aantal deskundigen van gedachten te wisselen over het vereenvoudigen van de welstandsprocedure. Dit ter voorbereiding van het debat, dat daarover binnenkort in de Tweede Kamer zal worden gevoerd.


Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Staatsecretaris Ank Bijleveld-Schouten, van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangekomen bij het raadhuis van Amstelveen


Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De staatsecretaris wordt in de hal ontvangen door loco-burgemeester Joss Tabak en wethouder Frans Hellendall


Welstand vernieuwingDe verantwoordelijke wethouder deregulering; drs. Frans Hellendall heette de staatsecretaris hartelijk welkom in Amstelveen en hij sprak zijn waardering uit voor haar bezoek. In de commissievergaderzaal van het raadhuis werd de bijeenkomst georganiseerd, waarbij naast de staatssecretaris van BZK, het ministerie van WWI, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de dorpsbouwmeester van Sevenum en Maasbree en de Vereniging Eigen Huis waren vertegenwoordigd. Amstelveen werd vertegenwoordigd door de wethouders Frans Hellendall Jan-Willem Groot en Joss Tabak, Ingeborg Smal (Juridische Zaken) en Han van Wel (Communicatie). Gemeentesecretaris Rein Schurink was de voorzitter.

Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Mevrouw Ank Bijleveld-Schouten is een Nederlandse politica voor het CDA. Zij is de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het Kabinet-Balkenende IV.


Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Nog gezellig een bakje koffie drinken en dan kan de vergadering beginnen


Hierbij de speech van wethouder Hellendall

Deregulering in Amstelveen
Het college van B en W van de gemeente Amstelveen heeft deregulering hoog in het vaandel staan. De doelstellingen zijn ambitieus: klantvriendelijke benadering, vereenvoudiging, kortere doorlooptijden, 25 % minder regelgeving, minder conflicten.

Hoe wil Amstelveen dit bereiken?
In de eerste plaats is digitalisering een sleutelwoord. Ten behoeve van de digitalisering worden alle werkprocessen kritisch beschouwd om gestroomlijnd te kunnen worden. Het wordt mogelijk gemaakt om aanvragen en vergunningen van burgers en ondernemers digitaal af te handelen. Daardoor worden de doorlooptijden korter en heeft de aanvrager online inzicht in de voortgang.

In de tweede plaats uiteraard ook het afschaffen van regels, 25% zoals gezegd. Maar daarnaast ook het verzorgen van duidelijke regels en communicatie. Daarvoor wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een project - in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken - voor het begrijpelijker maken van formulieren en brieven. En tot slot maar zeker zo belangrijk de menselijke kant.

Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Vlnr.: drs. C.A. Spijkers voorzitter van de welstandscommissie Amstelveen, gemeentesecretaris Rein Schurink en de wethouders Frans Hellendall, Joss Tabak en Jan-Willem Groot


Creëer een houding en cultuur die gericht is op dienstverlening. Zorg ervoor dat potentiële misverstanden, iaat staan conflicten in de kiem worden gesmoord, door de telefoon te pakken en door mediation vaardigheden in te zetten. Bij de afdeling Juridische zaken leidt dit al tot 41 % intrekkingen bij bezwaarschriften. Sinds kort is gestart met een pilot bij de afdeling Vergunningen in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Welstand speerpunt
Binnen de deregulering is Welstand een belangrijk speerpunt. Want de huidige welstandsmethodiek is voor verbetering vatbaar. In ieder geval is de bouwregelgeving uiterst ingewikkeld. Zo is het opvallend, dat vrijwel alle gesprekken van de spreekuur gaan over bouwvergunningen, wat maar één onderdeel is van een van de acht portefeuilles van de wethouder.

Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Directeur Flip ten Cate van de Federatie Welstand en Ingeborg Smal (Juridische Zaken van de gemeente)


De oorzaak ligt in het gegeven dat burgers normaliter geen ervaring hebben met het aanvragen van bouwvergunningen. Bovendien is het een uiterst complexe materie. Er moet veel informatie aangeleverd worden en er zijn allerlei regels. Hierdoor voelen burgers zich in een afhankelijke positie. De welstandstoets is onderdeel van de bouwvergunning, deze wordt vaak als vertragend en onduidelijk ervaren.

Vandaar dat wij in 2007 een onderzoek hebben laten doen door een extern bureau - bureau Rutten - naar de Welstand, met als doelen: snelheid en transparantie. In het rapport wordt dit uitgewerkt in twee varianten, een die mogelijk is binnen de huidige rijksregelgeving en een verdergaande variant die dat niet is.

De variant binnen de huidige rijksregelgeving heeft de gemeente Amstelveen vorig jaar ingevoerd. Deze houdt in dat een gemandateerd lid van de welstandscommissie wekelijks aanwezig is op het raadhuis. Deze is bevoegd om zelfstandig reguliere aanvragen voor bouwvergunningen te toetsen aan de eisen van welstand en vervolgens een welstandsadvies af te geven.

Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jeroen Nobel delegatie VNG en wethouder van Haarlemmermeer


Doordat het gemandateerd lid wekelijks aanwezig is, wordt al snelheidswinst gemaakt ten opzichte van de tweewekelijkse vergaderingen van de welstandscommissie. Maar zeker zo belangrijk is de klantvriendelijkheid en laagdrempeligheid van deze werkwijze, en burgers geven aan ons aan dat ook echt als zodanig te ervaren. De gemeente Amstelveen heeft nog een creatieve oplossing bedacht, de standaarddakkapel. De inwoner die kiest voor de standaard-dakkapel kan de vergunning daarvoor onmiddellijk van de balie meekrijgen, samen met de bouwtekening.

Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Vlnr.: drs. C.A. Spijkers voorzitter van de welstandscommissie Amstelveen en gemeentesecretaris Rein Schurink


Maar zoals gezegd wil de gemeente Amstelveen meer. Niet het volledig afschaffen van welstand of de welstandscommissie. Amstelveen is trots op haar bebouwing en wij willen onze fraaiheid en harmonie behouden. Maar wel wil Amstelveen een nog verdergaande vereenvoudigingsmogelijkheid, omdat wij dan nog meer snelheid en eenduidigheid kunnen realiseren.

Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Vlnr.: Mevr. J. Rutjens Programmamanager Administratieve Lasten en staatsecretaris mevrouw Bijleveld


Zoals gezegd kan dit niet binnen de huidige rijksregelgeving. Wij hebben dit aangekaart bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente Amstelveen is bijzonder verheugd dat ons verzoek is overgenomen door de taskforce vermindering regeldruk gemeenten, beter bekend als de commissie Wallage, en vervolgens door het kabinet.

Dat het kabinet ruime vrijheid aan gemeenten willen geven hoe het welstandsbeleid in te vullen, waarderen wij zeer. Want er zijn grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van uiterlijk. En ook de door het rijk voorgestelde koppeling van welstandsbeleid aan bestemmingsplannen vinden wij een goede zaak, omdat zo de nu bestaande versnippering van de bouwregelgeving wordt tegengegaan.

Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Vlnr.: H. Boschloo en B. Rademaker beleidsadviseurs van het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie


Welstand toekomst
Daarom zijn wij nu onze plannen aan het maken voor een vernieuwd welstandsbeleid, mogelijk na de wetswijziging. Het doel van Amstelveen is een volledige integrale behandeling bouwvergunningaanvraag en welstandstoets - dus door een en dezelfde ambtenaar - ingevoerd per 1 januari 2010. Om dit mogelijk te maken zijn begrijpelijke en concrete welstandscriteria nodig, helder terug te vinden op de gemeentelijke website.

Dat betekent zeker niet dat er geen rol meer is weggelegd voor onze welstandscommissie. De welstandcommissie wordt zoals wij het nu zien drieledig: adviseren over de ruimtelijke kwaliteit van buurten en wijken, het beoordelen van complexe projecten (denkt u bijvoorbeeld aan zeer beeldbepalende gebouwen) en als advies en beroepsinstantie van de ambtelijke beoordelingen.

De voordelen van de nieuwe werkwijze:
1.    één behandelaar, daardoor ook één duidelijk aanspreekpunt voor de aanvragers,

2.    versnelling van de doorlooptijd met circa twee weken,

3.    met daarbij het waarborgen van de kwaliteit, door het opleiden van de bouwplantoetsers en het gericht inzetten van de welstandscommissie,

4.    heldere, voor iedereen begrijpelijke criteria,

5.    klantvriendelijkheid door het publiceren van deze criteria op internet.

Bijleveld Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Overzichtfoto van de vergaderzaal


De gemeente Amstelveen hoopt van harte dat de Tweede Kamer deze voordelen ook ziet en zo de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven gaat verminderen. Het komt zeker precies op het goede moment, met de huidige maatschappelijke roep om versnelling van bouwprocedures in verband met de kredietcrisis. De Tweede Kamer heeft zelf om actie op dit punt gevraagd en die heeft minister Cramer afgelopen november ook toegezegd.

Wij menen daarom dat u, mevrouw de staatssecretaris, het debat met vertrouwen tegemoet kan zien. Wij wensen u daarbij heel veel succes.

Dank u wel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.